חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), תשל״א–1971

תקנות בדבר הכנת תקציבים של רשויות מקומיות


ק״ת תשל״א, 290; תשל״ב, 593; תשל״ד, 853; תשמ״ז, 119; תשנ״ב, 401; תשנ״ג, 272; תשע״ד, 1068; תשע״ו, 777.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 208 לפקודת העיריות וסעיף 36 לפקודת המועצות המקומיות, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק ראשון: תקציב רגיל

הגדרה
בפרק זה, ”תקציב“ – לרבות אומדן התקבולים שיתקבלו בשנת הכספים אשר בעדה הוכן התקציב מתשלומי החובה שהרשות המקומית רשאית לגבותם על פי כל דין, כולל דמי שירותים, מכירות, השתתפות והחזרות משנים קודמות, וכן אומדן תשלומים שזמן פרעונם חל באותה שנה והפרשות לקרנות באותה שנה.
מבנה התקציב
(א)
אומדן התקבולים והתשלומים בתקציב ובתקציבי העזר יסודר לפי הטופס שבתוספת לפי חלקים, פרקים, פרקי משנה, פרקי עזר, סעיפים וסעיפי משנה כפי שקבע רואה החשבון שנתמנה לפי סעיף 216 לפקודת העיריות (להלן – רואה החשבון).
(ב)
רואה החשבון רשאי לקבוע, לכל רשות מקומית בנפרד, פירוט נוסף של פרקי המשנה ופרקי העזר וסעיפים וסעיפי המשנה שבתקציב שלה.
פרטי אומדן התקבולים
(א)
אומדן התקבולים בתקציב יכלול רק אותם תקבולים הניתנים לגביה בשנת הכספים אשר בעדה הוכן התקציב.
(ב)
כהשתתפות הממשלה ייכללו התקבולים אשר נקבעו לגבם כללים לגבי גובה התשלום אשר הממשלה תעביר לרשות המקומית, ואשר הובאו לידיעת הרשויות המקומיות; בהעדר כללים כאמור ייכללו התשלומים בגובה שנקבע בתקציב האחרון שאושר.
איזון התקציב
(א)
סך כל ההקצבות לתשלומים ולקרנות בתקציב לא יעלה על סך כל אומדן התקבולים.
(ב)
היה לרשות המקומית גרעון משנים קודמות, תפריש בתקציב את הסכומים הדרושים לכיסוי הגרעון, או כל סכום אחר שאישר שר הפנים או מי שהסמיך לכך.
(ג)
היה לרשות המקומית עודף הכנסות יירשם העודף כאומדן תקבולים בסעיף המיועד לכך.
תקציב עזר
(א)
לשירותים הניתנים על ידי יחידה מיחידות הרשות המקומית ליחידות אחרות של אותה רשות מקומית יוכן תקציב עזר אשר יכלול אומדן ההוצאות של אותו השירות.
(ב)
תקציב העזר יאוזן על ידי השתתפות היחידות המקבלות את השירות; ההשתתפות תירשם בסעיף מיוחד שייקרא ”השתתפות בתקציב עזר“.
(ג)
תקציבי עזר לא ייכללו בסך הכל של התשלומים לפי התקציב.
תשלום משכורת מתוך סעיפים שונים
מקבל עובד רשות מקומית משכורת מתוך סעיפים שונים, יצויין הדבר על ידי סימני סימוכין או על ידי הערות ביאורים.
רישום בפריט ”שונות“
בפריט ”שונות“ אין לכלול תקבול או תשלום שאפשר לייחדו לפריט אחר.
אומדן לפרעון מילוות [תיקון: תשנ״ג]
האומדן לפרעון מילוות יירשם במרוכז בפרק ”פרעון מילוות“ בלבד.
עבודות בלתי רגילות
עבודות בלתי רגילות ייכללו בתקציב רק במידה שמימונן ייעשה מהתקבולים הרגילים של הרשות המקומית.
נספח תקן כוח אדם [תיקון: תשע״ו]
התקציב יכלול נספח תקן כוח אדם שבו יפורטו מספר המשרות הקבועות והזמניות ומספר העובדים בהן, לפי כל פרק, פרקי משנה ופרקי העזר של כל סעיף תקציבי (להלן – תקן מאושר); לעניין זה –
”משרה זמנית“ – משרה לתקופה שאינה עולה על שנה;
”משרה קבועה“ – משרה לתקופה העולה על שנה.
צירופים לתקציב
(א)
לתקציב יצורפו טבלאות סיכום כלהלן:
(1)
סיכום אומדן התקבולים לפי פרקים;
(2)
סיכום אומדן התשלומים לפי פרקים;
(3)
סיכום פרקי התקבולים לפי סעיפים;
(4)
סיכום פרקי התשלומים לפי סעיפים;
(5)
סיכום פרקי התשלומים לפי קבוצות סעיפים;
(6)
סיכום פרקי התקציב לפי תקבולים ותשלומים;
(7)
פרטי המשכורת ושכר עבודה לעובדים לפי תקן מאושר, עם סיכום לפי כל פרק, פרקי משנה ופרקי העזר של כל סעיף תקציבי.
(ב)
מבנה הטבלאות ופרטיהן ייקבעו על ידי רואה החשבון, באישור שר הפנים.
[תיקון: תשל״ד, תשנ״ב]
(בוטלה).
[תיקון: תשל״ד, תשנ״ב]
(בוטלה).
[תיקון: תשל״ד, תשנ״ב]
(בוטלה).
דברי הסבר
לתקציב יצורפו דברי הסבר על חישוב אומדן התקבולים והתשלומים בציון השינויים שחלו לעומת התקציב האחרון שאושר.

פרק שני: תקציב בלתי רגיל

הגדרה ומקורות מימון
בפרק זה, ”תקציב“ – תקציב בלתי רגיל הכולל אומדן התקבולים והתשלומים לפעולות חד־פעמיות שימומנו ממקורות אלה:
(1)
הקצבות מהתקציב הרגיל;
(2)
השתתפויות בעלים;
(3)
השתתפויות הממשלה;
(4)
השתתפויות של מוסדות ותרומות;
(5)
יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים;
(6)
הכנסות מקרנות הרשות;
(7)
מילוות מאוצר המדינה;
(8)
מילוות מבנקים ומוסדות אחרים;
(9)
אשראי מקבלנים וספקים;
(10)
מכירת רכוש;
(11)
הכנסות בעד עבודות לטובת המשלמים.
טופס התקציב וחלוקת פרטי התקציב [תיקון: תשל״ב]
התקציב יוכן לכל פעולה בנפרד על גבי טופס המיועד לכך; מבנה הטופס וחלוקת אומדן התקבולים והתשלומים לפרקים, פרקי משנה, פרקי עזר, סעיפים וסעיפי משנה יהא כפי שקבע רואה החשבון.
מילווה לפרעון מילווה
לפרעון מילווה הנעשה על ידי קבלת מילווה חדש יוכן תקציב נפרד.
איזון תקציב
אומדן התשלומים בתקציב לכל פעולה לא יעלה על אומדן התקבולים המיועדים לאותה פעולה.
דיון בתקציב והגשתו לממונה על המחוז [תיקון: תשע״ד]
(א)
ראש הרשות המקומית יגיש את התקציב במועד שיאפשר למועצה לדון בו ולאשרו, ולשר הפנים או לממונה על המחוז לאשרו לפני התחלת ביצוע פעולה לפיו.
(ב)
לעניין עירייה איתנה ומועצה מקומית שהוחל עליה דין עירייה כאמור – לא ייקראו המילים ”ולשר הפנים ולממונה על המחוז לאשרו“ שבתקנת משנה (א).
פעולות דומות [תיקון: תשמ״ז]
שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך, רשאי להורות לרשות מקומית פלונית, או לקבוצת רשויות מקומיות, כי לענין פרק זה יראו כפעולה גם קבוצת פעולות דומות.

פרק שלישי: תקציב נוסף

תקציב נוסף [תיקון: תשע״ד]
(א)
אם יש צורך בכך יכין ראש הרשות המקומית תקציב נוסף לתקציב הרגיל או לתקציב הבלתי רגיל, לפי המתכונת האמורה בתקנות אלה במועד אשר יאפשר למועצה לדון בו, ולשר הפנים או לממונה על המחוז לאשרו לפני התחלת ביצוע הפעולה שאליה מתייחס התקציב הנוסף.
(ב)
לעניין עירייה איתנה ומועצה מקומית שהוחל עליה דין של עירייה כאמור – לא ייקראו המילים ”ולשר הפנים ולממונה על המחוז לאשרו“ שבתקנת משנה (א).

פרק רביעי: הוראות שונות

ביטול
(א)
תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), תשט״ו–1955 – בטלות.
(ב)
האמור בתוספת הרביעית לפקודת העיריות לא יחול במידה שנאמר אחרת בתקנות אלה.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), תשל״א–1971“.
[תיקון: תשל״ב]

תוספת

(תקנה 2)

(הטופס הושמט)


כ׳ בחשוון תשל״א (19 בנובמבר 1971)
  • יוסף בורג
    שר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.