חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשע״ד–2014


ק״ת תשע״ד, 1509.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 2 ו־6 לחוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס״ח–2008 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, ולעניין תקנה 2 בהסכמת שר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”חוק ציוד רפואי“ – חוק ציוד רפואי, התשע״ב–2012;
”המנהל“ ו”הפנקס“ – כהגדרתם בחוק ציוד רפואי;
”תעודת הרישום“ – כמשמעותה בחוק ציוד רפואי.
דרישות ממכשיר החייאה
מכשיר החייאה יהיה מסוג שרשם המנהל בפנקס כמכשיר החייאה המיועד להצבה במקום ציבורי ובהתאם לאותו רישום והוא יהיה נייד וקל לנשיאה.
חובת הצבת מכשיר החייאה
(א)
מחזיק מקום ציבורי יציב מכשיר החייאה אחד לפחות במיקום מרכזי ונגיש במקום הציבורי שבהחזקתו.
(ב)
מחזיק מקום ציבורי יציב במקום הציבורי שבהחזקתו יותר ממכשיר החייאה אחד במיקום מרכזי ונגיש, בהתקיים אחד מאלה:
(1)
בבניין שבו יותר מקומה אחת יוצב מכשיר החייאה אחד לפחות בכל שתי קומות צמודות, שמספר המבקרים בשתיהן יחד כרגיל עשוי לעלות על 500 איש ביום;
(2)
בקומה שאורכה עולה על 300 מטרים, ומספר המבקרים באותה קומה כרגיל עשוי לעלות על 500 איש ביום, יוצבו כמה מכשירי החייאה כך שהמרחק בין מכשיר החייאה אחד למכשיר החייאה הסמוך לו לא יעלה על 300 מטרים.
(ג)
במקום ציבורי שבו קיימת עמדת עזרה ראשונה, יוצב מכשיר החייאה אחד מתוך מכשירי ההחייאה שקיימת חובה להציבם על פי תקנות משנה (א) או (ב), בסמוך לעמדת העזרה הראשונה ובלבד שהיא מצויה במקום מרכזי ונגיש.
עמדת מכשיר החייאה
(א)
מחזיק מקום ציבורי יציב את מכשיר ההחייאה בתוך ארון קבוע ייעודי לאחסון מכשיר החייאה (להלן – עמדת מכשיר החייאה), שניתן לפתוח אותו בנקל ולהוציא ממנו את מכשיר ההחייאה בקלות; עמדת מכשיר החייאה תוצב בגובה שלא יעלה על 150 סנטימטרים ולא יפחת מ־120 סנטימטרים מגובה הרצפה.
(ב)
מחזיק מקום ציבורי יציב שלט על עמדת מכשיר ההחייאה או לצדה בהתאם לתרשים שבתוספת הראשונה.
שלט המכוון אל מכשיר החייאה
מחזיק מקום ציבורי יציב שלט המכוון אל מכשיר ההחייאה בהתאם לתרשים שבתוספת השנייה בסימונים ובשינויים המחויבים; שלט כאמור יוצב במקום בולט לעין על פי האמור להלן:
(1)
במקום ציבורי במבנה – בכל קומה, בין אם הוצבה בה עמדת מכשיר החייאה, ובין אם לאו באופן שהמרחק בין שלט לשלט בכל קומה לא יעלה על 150 מטרים;
(2)
במקום ציבורי שאינו במבנה – בכניסה אליו.
הוראות נוספות לעניין השילוט
מחזיק מקום ציבורי ידאג כי בשלט לפי תקנות 4(ב) ו־5 יתקיימו כל אלה:
(1)
הוא עשוי חומר קשיח;
(2)
הוא מקובע למקומו באופן שאינו ניתן להזזה, להסרה או לתנודה;
(3)
אם השלט מוצב במקום חשוך – יותקנו סידורי הארה מתאימים, באופן שמלוא תוכנו של השלט יואר.
הוראות הפעלה
מחזיק מקום ציבורי יתקין בצמוד לעמדת מכשיר החייאה, במקום בולט לעין, הוראות לטיפול באדם הזקוק לטיפול באמצעות מכשיר החייאה בהתאם לתרשים שבתוספת השלישית, שבראשן יצוין כי הפעלת המכשיר היא בידי מי שהוא בעל ידע בהפעלת המכשיר.
בדיקות תקינות תקופתיות
(א)
מחזיק מקום ציבורי ידאג לתקינות מכשיר ההחייאה ויוודא קיום בדיקת תקינות תקופתית, באופן שלא יגרע מההוראות שנקבעו בתעודת הרישום.
(ב)
מחזיק מקום ציבורי ימנה אחראי שיבדוק אחת לשבוע את שלמות המכשיר, תקינות הסוללות, את נורת החיווי המעידה על תקינות מכשיר ההחייאה, אם ישנה, וכי עמדת מכשיר ההחייאה ניתנת לפתיחה בנקל אם נקבעו לה דלת או סוגר.
(ג)
מחזיק מקום ציבורי יהיה אחראי על תיעוד והחזקה של תוצאות הבדיקה ופירוט תאריכי הבדיקה לפי תקנות משנה (א) ו־(ב); העתק תוצאות הבדיקות מהחודש האחרון, שנערכו לפי תקנת משנה (ב), יוחזקו במקום נגיש בסמוך לעמדת מכשיר ההחייאה; תוצאות הבדיקות שנערכו ב־12 החודשים האחרונים לפחות יוחזקו במשרדי מחזיק המקום הציבורי.
(ד)
מחזיק מקום ציבורי יציג את תוצאות הבדיקות למפקח שמונה לפי החוק, על פי דרישתו.
תצהיר
מחזיק מקום ציבורי ישלח למשרד הכלכלה לא יאוחר מיום 31 בדצמבר בכל שנה, תצהיר חתום ומאומת על ביצוע בדיקות תקינות למכשיר ההחייאה כאמור בתקנות אלה, על פי הנוסח המפורט בתוספת הרביעית.
הוראת מעבר
עד לתחילתו של חוק ציוד רפואי יראו לעניין תקנות אלה מכשיר החייאה הרשום בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות (להלן – פנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים) כרשום בפנקס כאמור בתקנה 2, ואת תנאי הרישום שנקבעו למכשיר בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים כהוראות שנקבעו בתעודת הרישום כמשמען בתקנה 8(א); רישומו של מכשיר כאמור יהיה תקף עד תום תקופת תוקפו של הרישום כאמור, אלא אם כן נמחק קודם לכן לפי הוראות חוק ציוד רפואי.

תוספת ראשונה

(תקנה 4(ב))

תוספת שנייה

(תקנה 5)

תוספת שלישית

(תקנה 7)

השלט יהיה ברוחב של 100 סנטימטרים ובאורך של 120 סנטימטרים

עבריתערביתאנגליתרוסיתאמהרית
הוראות פעולה לטיפול באדם הלוקה בלבוتعليمات التعامل مع شخص يعاني من جلطة في القلبInstructions for action for an individual undergoing a heart attackИнструкции по оказанию помощи при сердечном приступеየልብ ድካም ችግር ለተፈጠረበት ግለሰብ ስለሚወሰድ እርምጃ መመሪያ
הפעלת המכשיר היא בידי מי שהוא בעל ידע בהפעלת המכשיר.يتم تشغيل الجهاز بيد شخص صاحب المعرفة بتشغيل الجهاز.Operation of the equipment is by those who have the knowledgeПользоваться аппаратом для реанимации может человек имеющий знания по его применениюመሳሪያውን መጠቀም የሚችሉት አጠቃቀሙን የሚያውቁ ሰዎች ናቸው
אם הנפגע אינו מגיב ואינו נושם –إذا لم يستجب ولم يتنفس المصاب -If the casualty does not respond and does not breath -Если пострадавший не реагирует и не дышит:በሞት አደጋ ላይ ያለው ግለሰብ ምላሽ ካልሰጠ፥
1. קרא לעזרה – חייג 101.1. أُطلب مساعدة إتصل 101.1. Dial 101 for assistance.1. Позвоните в службу скорой помощи по номеру 101.1. እገዛ ለማግኘት ወደ ይደውሉ 101።
2. דאג להבאת מכשיר החייאה (דפיברילטור).2. عليك الاهتمام بإحضار جهاز الإنعاش (دفيفريلطور).2. Make sure to bring in the defibrillator.2. Организуйте доставку аппарата для реанимации (дефибриллятора) к месту нахождения пострадавшего.2. ዲፍብሪላተሩን ይዘው መምጣትዎን እርግጠኛ ይሁኑ።
3. עד להגעת מכשיר ההחייאה, החל בביצוע עיסויי חזה, לחץ מהר ועמוק במרכז בית החזה.3. حتى إحضار جهاز الإنعاش, إبدأ بعمل تدليك للصدر, إضغط بسرعة وعميقاً في مركز الصدر.3. Until the defibrillator arrives start chest compressions rapid and deep pressure to the centre of the chest.3. До прибытия аппарата дефибриллятора начните массаж сердца путем быстрых и глубоких нажатий на центр грудной клетки пострадавшего.3. ዲፍብሪላተሩ እስከሚመጣ ድረስ ደረትን መጫን፣ በደረት መሃል ላይ በፍጥነት እና በሃይል መግፋት ይጀምሩ።
4. עם הגעת מכשיר ההחייאה, הפעל אותו ופעל בהתאם להנחיות המכשיר.4. عند إحضار جهاز الإنعاش, قم بتشغيله ونفذ حسب التعليمات على الجهاز.4. On arrival of the defibrillator activate and act according to the equipment guidelines.4. Подключите аппарат к пострадавшему и действуйте в соответствии с инструкциями озвучиваемыми аппаратом.4. ዲፍብሪላተሩ ሲመጣ ያስጀምሩት እና በመሳሪያው የአጠቃቀም መመሪያ መሰረት ይፈጽሙ።

תוספת רביעית

(תקנה 9)

לכבוד משרד הכלכלה

תצהיר

אני הח״מ . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ ת״ז . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כי מכשיר ההחייאה שברשותי הוא ציוד רפואי רשום בהתאם לחוק ציוד רפואי, התשע״ב–2012 / רשום בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות (כל עוד חוק ציוד רפואי, התשע״ב–2012, לא נכנס לתוקפו) וכי הוא הותקן על פי דרישות כל דין, ונבדק מדי שבוע בשנה האחרונה על ידי אחראי שמיניתי בהתאם לתקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשע״ד–2014. כמו כן, אני מצהיר כי המכשיר נבדק בתאריך . . . . . . . . . . . . . . . בהתאם לתנאי הרישום שנקבעו למכשיר בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות, כל עוד חוק ציוד רפואי, התשע״ב–2012, לא נכנס לתוקפו, או בהתאם לתעודת הרישום עם כניסתו של חוק ציוד רפואי לתוקף. בדיקת המכשיר נעשתה על ידי ספק המכשיר / יצרן המכשיר / יבואן המכשיר / גורם אחר: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., בהתאם לתנאי הרישום הללו. מצ״ב אישור הגורם שבדק את תקינות המכשיר על ביצוע הבדיקה. כמו כן אני מצהיר בזה כי המכשיר תקין כעת וכל ליקוי אשר התגלה בו כתוצאה מבדיקות תקינות אלה במהלך השנה האחרונה תוקן בהתאם לתעודת הרישום.
להלן פרטי המכשיר:
סוג המכשיר . . . . . . . . . .
כתובת המקום הציבורי שבו הוא מותקן . . . . . . . . . . . . . . .
שם האחראי שמונה על ידי . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תאריך . . . . . . . . . . . . .
חתימה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חותמת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אני הח״מ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . עורך/עורכת דין, מאשר/ת בזה כי ביום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הופיע לפני . . . . . . . . . . . . . . . . . שזיהיתי אותו על ידי תעודת זהות מס׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת כולה, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה דלעיל, וחתם עליה בפני.
תאריך . . . . . . . . . . . . .
חתימה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חותמת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


כ״ז בסיוון התשע״ד (25 ביוני 2014)
  • נפתלי בנט
    שר הכלכלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.