חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הון עצמי מזערי הנדרש לקבלת רישיון מבטח)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הון עצמי מזערי הנדרש לקבלת רישיון מבטח) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הון עצמי מזערי הנדרש לקבלת רישיון מבטח), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 1868.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 35(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א–1981 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”ביטוח בריאות“ – ביטוח מפני תאונות אישיות וביטוח מפני מחלות ואשפוז;
”ביטוח בריאות ארוך טווח“ – ביטוח בריאות הכולל אחד לפחות מן הכיסויים הביטוחיים האלה:
(1)
סיעוד;
(2)
אובדן כושר עבודה;
(3)
מחלות קשות;
(4)
השתלות;
(5)
ניתוחים;
(6)
תרופות;
(7)
תאונות אישיות, לתקופה העולה על שנה;
”ביטוח בריאות קצר טווח“ – ביטוח בריאות הכולל אחד לפחות מן הכיסויים האלה:
(1)
נסיעות לחו״ל;
(2)
שיניים;
(3)
עובדים זרים;
(4)
תאונות אישיות, לתקופה שאינה עולה על שנה;
”ביטוח חבויות“ – ביטוח מפני אחריות מעבידים, ביטוח לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש״ל–1970, ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי וביטוח מפני אחריות למוצרים פגומים;
”ביטוח חיים“ – ביטוח חיים מקיף כאמור בפסקה (1) בסעיף 1(א) להודעת ענפי ביטוח, ביטוח חיים – סיכון בלבד וביטוח חיים קבוצתי הדדי;
”ביטוח כללי“ – כל ביטוח המנוי בסעיף 1(א) להודעת ענפי ביטוח, למעט ביטוח פנסיה כאמור בפסקה (3) שבה ולמעט ביטוח חיים וביטוח בריאות;
”הון עצמי ראשוני“ – סך כל אלה:
(1)
הון מניות מונפק ונפרע;
(2)
יתרת עודפים;
(3)
פרמיה ששולמה בעת הנפקת מניות;
(4)
קרנות הון;
(5)
כל רכיב אחר שעליו הורה הממונה, באישור ועדת הכספים של הכנסת, ובשיעורים שעליהם הורה;
”מבטח“ – מבטח ישראלי או מבטח חוץ;
”מבטח ישראלי“ – חברה שקיבלה רישיון מבטח ישראלי לפי סעיף 15(א)(1) לחוק, למעט חברה שקיבלה רישיון מבטח בהתקיים התנאים האמורים בסעיף 15(א1) לחוק;
”מבטח חוץ“ – תאגיד שקיבל רישיון מבטח חוץ לפי סעיף 15(א)(2) לחוק.
הון עצמי ראשוני מזערי נדרש לקבלת רישיון מבטח ישראלי
(א)
ההון העצמי הראשוני המזערי הנדרש מחברה לקבלת רישיון מבטח ישראלי יהיה כדלקמן:
(1)
לחברה המבקשת לעסוק בביטוח חיים או בביטוח בריאות ארוך טווח – 15 מיליון שקלים חדשים;
(2)
לחברה המבקשת לעסוק בביטוח כללי או בביטוח בריאות קצר טווח – 10 מיליון שקלים חדשים, ואולם לחברה המבקשת לעסוק בביטוח חבויות – 15 מיליון שקלים חדשים.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), ההון העצמי הראשוני המזערי הנדרש מחברה ממשלתית לקבלת רישיון מבטח נזקי טבע בחקלאות הוא 7 מיליון שקלים חדשים; לעניין זה –
”חברה ממשלתית“ – לרבות חברת בת ממשלתית וחברה מעורבת, כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, התשל״ה–1975;
”מבטח נזקי טבע בחקלאות“ – מבטח ש־90% מדמי הביטוח המשולמים לו לפחות הם בשל עסקי ביטוח בענף ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות.
עודף נכסים על התחייבויות שעל מבטח חוץ להחזיק בישראל
(א)
עודף נכסים על התחייבויות מזערי הנדרש מתאגיד חוץ כאמור בסעיף 15(א)(2) לחוק לקבלת רישיון מבטח חוץ, לא יפחת מהסכומים המפורטים בתקנה 2, לפי העניין.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), עודף נכסים על התחייבויות מזערי הנדרש לקבלת רישיון מבטח חוץ העוסק בביטוח כללי שאינו ביטוח חבויות או בביטוח בריאות קצר טווח, שהיקף דמי הביטוח השנתיים בהם אינו עולה על 15 מיליון שקלים חדשים, לא יפחת מ־3 מיליון שקלים חדשים.
(ג)
עודף הנכסים על ההתחייבות בסכום הנדרש לפי תקנות משנה (א) ו־(ב) יוחזק בחשבון נפרד בישראל.
תוספת מיוחדת להון עצמי ראשוני מזערי או לעודף נכסים על התחייבויות
הממונה רשאי לדרוש מחברה או מתאגיד המבקשים לקבל רישיון מבטח לראשונה או ממבטח המבקש הרחבה של רישיון קיים, תוספת מיוחדת של הון עצמי ראשוני או עודף נכסים על התחייבויות, לפי העניין, בסכום הגבוה מבין אלה:
(1)
סכום שלא יעלה על שיעור של 50% מההון העצמי הראשוני המזערי, או מעודף הנכסים על ההתחייבויות, הנדרש לקבלת רישיון כאמור בתקנות 2 או 3, לפי העניין, לתקופה שלא תעלה על 5 שנים מיום תחילת פעילותו או הרחבתה, לפי העניין;
(2)
סכום אשר יבטיח עמידה של המבטח בהון העצמי הנדרש לשמירת יכולתו לקיים את התחייבויותיו בתום השנה הראשונה שלאחר קבלת הרישיון או הרחבתו, לפי העניין; סכום התוספת יידרש על פי התחזית המחמירה ביותר לגבי היחס הצפוי בין ההון העצמי הקיים של המבטח לבין ההון העצמי הנדרש לשמירת יכולתו לקיים את התחייבויותיו, המבוססת על תכנית עסקית שהגיש המבטח לממונה.
חישוב הון עצמי ראשוני לצורך מתן רישיון או הרחבתו
הון עצמי ראשוני או עודף נכסים על התחייבויות של מבטח, כאמור בתקנות 2 או 3, יחושב על בסיס מאזן פתיחה מבוקר וערוך לתחילת החודש שקדם לחודש שבו רישיונו של המבטח ניתן או הורחב, לפי העניין.
ביטול
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח), התשנ״ח–1998 – בטלות.


י׳ באדר התשע״ח (25 בפברואר 2018)
  • משה כחלון
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.