חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים (סימון מזון לבעלי חיים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים (סימון מזון לבעלי חיים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים (סימון מזון לבעלי חיים), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 900.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 36(ב)(6) ו־(8) לחוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע״ד–2014 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר הבריאות, השר להגנת הסביבה והוועדה המקצועית המייעצת, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אפר גולמי“ – החומר המינרלי שנותר משריפת חומר אורגני;
”אצווה“ – כמות או סדרת ייצור של מזון לבעלי חיים המכוונת להיות בעלת מאפיינים אחידים, ושיוצרה במהלך מחזור ייצור אחד;
”חיית מחמד“ – בעל חיים שאדם מגדל אותו או מטפל בו, לרבות סוס וחמור, ולמעט חיית משק;
”חיית משק“ – בעל חיים ממין שמוחזק לשם הפקת מזון או רכיב במזון, ממנו או מתוצרתו;
”מזון ייעודי“ – מזון המיועד להזנה מלאה או חלקית של בעל חיים ומותאם לצרכים בריאותיים או תזונתיים מיוחדים בהתאם לגיל, למין ולמצב התחלואה של בעל החיים;
”מזון מלא“ – מזון לבעל חיים המספק את כל צורכי הזנתו של בעל החיים, למעט מים;
”מזון רפואי“ – מזון לבעלי חיים המכיל תכשיר וטרינרי, אחד או יותר;
”מזון משלים“ – מזון לבעלי חיים אשר אינו מספק את כל צורכי הזנתו של בעל החיים;
”מזון משלים מינרלי“ – מזון לבעלי חיים המכיל אפר גולמי בשיעור של 40% לפחות;
”מספר היתר ייצור“ – מספר סידורי של היתר לייצור מזון לבעלי חיים שניתן לפי סעיף 4 לחוק;
”מספר היתר ייבוא“ – מספר סידורי של היתר לשיווק מזון לבעלי חיים שניתן לפי סעיף 4 לחוק, ליבואן;
”תווית סימון“ – תווית כאמור בתקנות אלה, המוצמדת לאריזת מזון לבעלי חיים או לתעודת משלוח של מזון לבעלי חיים;
”תכשיר וטרינרי“ – תכשיר וטרינרי הרשום בפנקס במדור תכשירים רפואיים לשימוש וטרינרי כאמור בתקנה 2(3) בתקנות הרוקחים (תכשירים), התשמ״ו–1986;
”תקנות רישום תוספים“ – תקנות בדבר רישום תוספים שיותקנו לפי סעיף 36(ב)(6) לחוק.
תווית הסימון
(א)
הפרטים שלפי תקנות אלה נדרש לציינם בתווית סימון, יודפסו בעברית על גבי תווית הסימון, באופן שאינו ניתן למחיקה או להפרדה; הכיתוב יהיה בגודל, בגופן ובצבע בולטים לעין ויהיה ניתן לקריאה בנקל; גודל הגופן יהיה אחיד ולא יפחת מעשרה פיקסלים או שני מילימטרים, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה.
(ב)
תווית הסימון תוצמד לאריזת המזון לבעלי חיים במקום בולט, ולגבי מזון לבעלי חיים שאינו משווק באריזות – תצורף לתעודת המשלוח של המזון, או תהיה חלק ממנה.
(ג)
בתווית הסימון לא יצוינו אלא פרטים שנדרש לציינם בתווית הסימון לפי תקנות אלה.
כותרת תווית הסימון
בראש תווית הסימון יצוינו הפרטים שבפסקה (1) להלן, ואחריהם יצוינו הפרטים שבפסקה (2) להלן:
(1)
המילים ”לא למאכל אדם“, ואחריהן, בצבע שונה ובסוג גופן שונה, אזהרות בדבר השימוש במזון, כל אלה בגופן הגדול בשתי נקודות גופן מהגופן שנעשה בו שימוש כאמור בתקנה 2;
(2)
הפרטים שבפסקאות משנה (א) עד (ה) שלהלן, בהתאם לסוג המזון:
(א)
לגבי מזון ייעודי – המילים ”מזון ייעודי“ בגופן הגדול בשתי נקודות גופן מהגופן שנעשה בו שימוש כאמור בתקנה 2, ואחריהן המילים ”לפני השימוש במוצר, יש להיוועץ ברופא וטרינר“;
(ב)
לגבי מזון מלא – המילים ”מזון מלא“;
(ג)
לגבי מזון משלים – המילים ”מזון משלים“;
(ד)
לגבי מזון משלים מינרלי – המילים ”מזון משלים מינרלי“;
(ה)
לגבי מזון רפואי – המילים ”מזון רפואי“ בגופן הגדול בשתי נקודות גופן מהגופן שנעשה בו שימוש כאמור בתקנה 2, ואחריהן המילים ”השימוש במוצר ייעשה על פי מרשם רופא וטרינר“.
פרטי הסימון – כללי
בתווית הסימון יצוינו אחרי הכותרות האמורות בתקנה 3, הפרטים שבפסקאות (1) עד (10) שלהלן, לפי סדרם:
(1)
השם המסחרי של המזון לבעלי חיים, ואם אין שם מסחרי – תיאור המזון;
(2)
בעלי החיים שהמזון מיועד להזנתם;
(3)
הוראות שימוש והגבלות ואזהרות לעניין השימוש במזון להזנת בעלי חיים שלהם מיועד המזון, ככל שקיימות כאלה;
(4)
משקל או נפח נקי בלא אריזה, בפירוט לפי יחידות המשקל הרלוונטיות (כגון, בקילוגרמים או בליטרים);
(5)
תנאי אחסנה והובלה מומלצים;
(6)
שיעור הרטיבות במזון, אם הוא עולה על 13 אחוזים; סטיית התקן בשיעור הרטיבות בפועל לא תעלה על 5% מהשיעור שסומן;
(7)
חומרי הגלם והתוספים שבמזון, בסדר יורד לפי שיעורם במזון;
(8)
תאריך הייצור או מספר האצווה, וכן תאריך התפוגה של האצווה, שייקבע לפי המוקדם מבין התאריכים האחרונים לשימוש של החומרים המצויים באצווה;
(9)
שם היצרן, כתובתו, מספר הטלפון שלו ופרטי התקשרות נוספים ומקום הייצור, ולגבי מזון שיוצר בישראל – גם מספר היתר הייצור;
(10)
שם היבואן, כתובתו, מספר הטלפון שלו ופרטי התקשרות נוספים ומספר היתר הייבוא.
סימון ערכים תזונתיים במזון
בתווית הסימון של מזון מלא, מזון משלים ומזון משלים מינרלי, למעט מזון שהוא חומר גלם מייצור חקלאי ראשוני, יצוין, אחרי הפרטים האמורים בתקנה 4(7), גם שיעור הערכים התזונתיים המצויים במזון, לכל הפחות בהתאם לפירוט שמופיע בתוספת הראשונה, לחיות משק או לחיות מחמד, לפי העניין.
פרטי הסימון – מזון רפואי
(א)
בתווית הסימון של מזון רפואי יצוינו, נוסף על האמור בתקנות 3, 4 ו־5, ובלי לגרוע מהוראות תקנות 7 עד 9, גם פרטים כלהלן:
(1)
אחרי השם המסחרי של המזון, יצוינו פרטים אלה:
(א)
השם המקובל של החומר הפעיל שבמזון;
(ב)
השם המסחרי של התכשיר הווטרינרי שבמזון;
(ג)
ריכוזו במזון של החומר הפעיל;
(2)
אחרי הפרטים האמורים בתקנה 4(8), תצוין תקופת ההמתנה, ככל שהיא נדרשת, בין המועד שבו שימש המזון להזנת חיית משק, לבין מועד השיווק המותר של חיית המשק שהוזנה במזון הרפואי או של תוצרתה כמזון לאדם או כמזון לבעלי חיים.
(ב)
השם המקובל של החומר הפעיל שבמזון הרפואי והשם המסחרי של התכשיר הווטרינרי שבו, כאמור בפסקה (1)(א) ו־(ב) שבתקנת משנה (א), יצוינו בתווית הסימון באופן זהה לסימונם על גבי האריזה והעלון של התכשיר הווטרינרי שבמזון.
פרטי הסימון – תוסף
בתווית הסימון של תוסף יצוינו, נוסף על האמור בתקנות 3, 4 ו־5 ובלי לגרוע מהוראות תקנות 6, 8 ו־9, אחרי הפרט האמור בתקנה 4(2), גם הפרטים האמורים בפסקאות (1) עד (7) שלהלן, לפי סדרם:
(1)
שמו המסחרי של התוסף, שיירשם לפי תקנות רישום תוספים;
(2)
סוג התוסף, לפי הסיווג שייקבע בתקנות רישום תוספים;
(3)
מספר הרישום של התוסף במרשם התוספים, שיינתן לפי תקנות רישום תוספים, ככל שיינתן;
(4)
אופן השימוש בתוסף במזון ובמים;
(5)
המינון ודרכי השימוש המותרים בתוסף, לפי סוג בעל החיים שלו הוא מיועד, שייקבעו לפי הוראות תקנות רישום תוספים, ככל שייקבעו, וכן כל הערה נוספת לגבי השימוש בתוסף, אם תידרש לפי תקנות כאמור;
(6)
תקופת ההמתנה, ככל שהיא נדרשת, בין מועד השימוש בתוסף להזנת בעל חיים, לבין מועד השיווק של בעל החיים או תוצרתו, המיועדים לשמש מזון לאדם, חומר גלם למזון לאדם או רכיב במזון לאדם;
(7)
התוויית נגד;
(8)
אזהרה בדבר הצורך לנקוט, בעת שימוש בתוסף או בהליך ייצור מזון הכולל את התוסף, אמצעי בטיחות מיוחדים, וכן סימון אזהרה מתאים, כגון הסימונים שבתוספת השנייה.
פרטי הסימון – מזון לחיות מחמד
(א)
בתווית הסימון של מזון המיועד להזנת חיות מחמד, נוסף על האמור בתקנות 3, 4 ו־5 ובלי לגרוע מהוראות תקנות 6, 7 ו־9, אחרי הפרט האמור בתקנה 4(3), תצוין הכמות המומלצת לצריכה יומית, לפי סוג חיית המחמד שלו הוא מיועד ולפי משקל גוף.
(ב)
בתווית הסימון של מזון המיועד להזנת חיות מחמד, במקום הפרט האמור בתקנה 4(6) יצוין האמור בפסקאות (1) עד (4) שלהלן:
(1)
המילים ”מזון יבש“, אם שיעור הרטיבות במזון לא עולה על 13 אחוזים;
(2)
המילים ”מזון רך“, אם שיעור הרטיבות במזון עולה על 13 אחוזים ונמוך מ־50 אחוזים;
(3)
המילה ”שימורים“, אם שיעור הרטיבות במזון הוא 50 אחוזים או יותר;
(4)
המילה ”קפוא“, אם המזון משווק כשהוא קפוא.
מזון ייעודי
בתווית הסימון של מזון ייעודי, נוסף על האמור בתקנות 3, 4 ו־5 ובלי לגרוע מהוראות תקנות 6 עד 8, אחרי הפרטים האמורים בתקנה 4(2), יצוין הייעוד התזונתי של המזון.
תחילה, תחולה והוראות מעבר
(א)
תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן והן יחולו, בכפוף להוראות תקנת משנה (ב), על סימון מזון לבעלי חיים שיוצר או יובא, לפי העניין, ביום התחילה או אחריו.
(ב)
מזון לבעלי חיים שסומן כדין בתקופת תחולתו של צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו), התשל״א–1971, ולפי הוראותיו, יראו אותו כאילו סומן לפי הוראות תקנות אלה, כל עוד לא עבר תאריך התפוגה שלו.

תוספת ראשונה

(תקנה 5)

סימון מזון לחיות משק

סוג המזון לבעלי חייםערך תזונתיבעל החיים שלו מיועד המזוןTarget speciesAnalytical constituents and levelsFeed
מזון מלא• חלבון גולמי
• סיבים גולמיים או דופן תא
• שמנים ושומנים גולמיים
• אפר גולמי
כל המיניםAll species• Crude protein
• Crude fibre or Neutral Detergent Fiber
• Crude oils and fats
• Crude ash
Complete feed
• ליזין
• מתיונין
עופות וחזיריםPigs and poultry• Lysine
• Methionine
• סידן
• נתרן
• זרחן
• אחרים*
כל המיניםAll species• Calcium
• Sodium
• Phosphorus
• Others*
מזון משלים, כולל תוסף• חלבון גולמי
• סיבים גולמיים או דופן תא
• שמנים ושומנים גולמיים
• אפר גולמי
כל המיניםAll species• Crude protein
• Crude fibre or Neutral Detergent Fiber
• Crude oils and fats
• Crude ash
Complementary feed – including feed additive
• ליזין
• מתיונין
עופות וחזיריםPigs and poultry• Lysine
• Methionine
• סידן ≥ 5%
• נתרן
• זרחן ≥ 2%
כל המיניםAll species• Calcium ≥ 5%
• Sodium
• Phosphorus ≥ 2%
• מגנזיום ≥ 0.5%מעלי גירהRuminants• Magnesium ≥ 0.5%
• אחרים*כל המיניםAll species• Others*
מזון משלים – מינרלי כולל תוסף• ליזין
• מתיונין
עופות וחזיריםPigs and poultry• Lysine
• Methionine
Complementary feed – Mineral, including feed additive
• סידן
• נתרן
• זרחן
כל המיניםAll species• Calcium
• Sodium
• Phosphorus
• מגנזיוםמעלי גירהRuminants• Magnesium
• אחרים*כל המיניםAll species• Others*
* יש לציין שיעור של חומצות אמינו, ויטמינים, יסודות קורט, ערך אנרגטי וחלבון, אם נמצאים ברשימת המרכיבים.

סימון מזון לחיות מחמד

סוג המזון לבעלי חייםערך תזונתיבעל החיים שלו מיועד המזוןTarget speciesAnalytical constituents and levelsFeed
מזון מלא או מזון משלים – כולל תוסף• חלבון גולמי
• סיבים גולמיים או דופן תא
• שמנים ושומנים גולמיים
• אפר גולמי
• אחרים*
כל חיות המחמדAll pet species• Crude protein
• Crude fibre or Neutral Detergent Fiber
• Crude oils and fats
• Crude ash
• Others*
Complete feed or Complementary feed – including feed additive
מזון משלים – מינרלי כולל תוסף• סידן
• נתרן
• זרחן
• אחרים*
כל חיות מחמדAll pet species• Calcium
• Sodium
• Phosphorus
• Others*
Complementary feed – Mineral including feed additive
* יש לציין שיעורים של חומצות אמינו, ויטמינים, יסודות קורט, ערך אנרגטי וחלבון, אם נמצאים ברשימת המרכיבים.

תוספת שנייה

(תקנה 7(8))

סוג אזהרה

סוג אזהרהסימון
חומר רעילHazard T.svg
חומר נפיץHazard C.svg
חומר דליקHazard F.svg
משקפי מגן חובהEye protection sign HEB.png
נעלי מגן חובהSafety boots sign HEB.png
כפפות חובהSafety gloves sign HEB.png
מסכת מגן חובהFace protection sign HEB.png


כ״ב בטבת התשע״ח (9 בינואר 2018)
  • אורי אריאל
    שר החקלאות ופיתוח הכפר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.