חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד בעמותה שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד בעמותה שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד בעמותה שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים), התש״ע–2010


ק״ת תש״ע, 913.

עדכון סכומים: ק״ת תשע״ג, 1390; תשע״ד, 1033; תשע״ט, 1502.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34א ו־66 לחוק העמותות, התש״ם–1980 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

הגדרות [תיקון: [ק״ת הודעות]]
בתקנות אלה –
”החזר הוצאות“ – מראש או בדיעבד, לפי העניין;
”מחזור“ – כהגדרתו בסעיף 34ב לחוק;
”עבודה נוספת“ – למעט כהונה כדירקטור בחברה או בתפקיד מקביל בתאגיד אחר ולמעט הוראה במוסד להשכלה גבוהה;
”עמותה“ – עמותה שהמחזור שלה עולה על 500 מיליון שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; החל משנת 2018, 533.215255 מיליון ש״ח);
גמול מרבי
עמותה רשאית לקבוע, בכפוף לכל דין ובהתאם להוראות תקנות הגמול או תקנות אלה, לפי העניין, כי ישולם ליושב ראש הוועד גמול והחזר הוצאות כאמור בתקנות הגמול או בתקנות אלה; סך כל הגמול והחזר ההוצאות שתשלם עמותה ליושב ראש הוועד בעמותה, לא יעלה על הקבוע בתקנות הגמול או בתקנות אלה, לפי העניין.
גמול ליושב ראש הוועד [תיקון: [ק״ת הודעות]]
(א)
עמותה רשאית לשלם ליושב ראש הוועד בעד כהונתו כיושב ראש הוועד, גמול שנתי שאינו עולה על 300,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2010; החל משנת 2018, 319,930 ש״ח) בשנה, אם הגמול כאמור אינו עולה על שכרו השנתי של המנהל הכללי, ובלבד שהאסיפה הכללית אישרה מתן גמול כאמור לאחר שהשתכנעה כי יושב ראש הוועד מקדיש לתפקידו כאמור 25 שעות שבועיות לפחות וכי אינו עוסק בעבודה נוספת; קבעה העמותה כאמור, יבוא הגמול השנתי במקום כל גמול אחר לפי תקנות הגמול.
(ב)
גמול כאמור בתקנת משנה (א) כולל כיסוי של כל ההוצאות שהיו ליושב ראש הוועד בקשר להשתתפותו בישיבות הוועד ולכהונתו כיושב ראש הוועד; ואולם רשאית עמותה לשלם ליושב ראש הוועד, נוסף על הגמול כאמור גם החזר הוצאות כאמור בתקנה 5(א) ו־(ב) ובתקנה 6 לתקנות הגמול, לפי העניין, ולא תידרש לעניין זה החלטה כאמור בסעיף 6(א)(1) לתקנות הגמול.
(ג)
יושב ראש ועד לא זכאי לתמורה נוספת כלשהי מהעמותה על הגמול או החזר ההוצאות לפי תקנה זו.
עדכון סכומים
(א)
הסכומים המפורטים בתקנות אלה יעודכנו ב־1 בינואר של כל שנה החל ב־1 בינואר 2011 (להלן – יום העדכון), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)
סכום כאמור יעוגל לשקל השלם החדש הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים.
(ג)
בתקנה זו –
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולגבי השינוי ב־1 בינואר 2011 – המדד שפורסם בחודש יולי 2010;
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
סייג לתחולה
תקנות אלה לא יחולו –
(1)
(2)
מקום שתשלום גמול או החזר הוצאות ליושב ראש ועד אושר מכוח סמכות על פי דין.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות הגמול.


ג׳ באדר התש״ע (17 בפברואר 2010)
  • יעקב נאמן
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.