חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות העונשין (דרכי ענישה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות העונשין (דרכי ענישה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות העונשין (דרכי ענישה), תשט״ו–1954

תקנות בדבר הטלת עונש מאסר על תנאי ובדבר דחיית יום המאסר


ק״ת תשט״ו, 174; תשכ״ה, 2497; תשע״ג, 568.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 44 לחוק לתיקון דיני העונשין (דרכי ענישה), תשי״ד–1954, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”המשטרה“ – ראש הענף הפלילי של מטה המשטרה של המחוז בו עמד העבריין לדין בערכאה ראשונה.
הודעה למשטרה [תיקון: תשכ״ה]
הטיל בית המשפט מאסר על תנאי, ישלח רשם בית המשפט, תוך שבעה ימים, הודעה על גזר הדין למשטרה.
טביעת אצבעות
מי שהוטל עליו מאסר על תנאי חייב לתת את טביעת אצבעותיו משנדרש לכך על ידי המשטרה.
פירוש העוונות התלויים בתנאי
פירוש העוונות בגזר הדין, הנדרש בסעיף 18(ב) לחוק, ייעשה על ידי נקיבת הפרקים או מספרי הסעיפים של פקודת החוק הפלילי, 1936, ואם נקבעה העבירה בחוק אחר – על ידי נקיבת שם אותו חוק.
מאסר נדחה [תיקון: תשע״ג]
(א)
הטיל בית המשפט עונש מאסר וקבע שהעונש יתחיל בתאריך שלאחר יום גזר הדין, יציין בגזר הדין את מיתקן הכליאה של שירות בתי הסוהר, שעל הנידון להתייצב בו לריצוי העונש; הנידון יתייצב במיתקן הכליאה שצוין בגזר הדין או במיתקן כליאה אחר שיורה עליו שירות בתי הסוהר.
(ב)
קבע בית המשפט את יום התחלת העונש כאמור, ישלח מיד רשם בית המשפט, או מזכירו הראשי, העתק מאושר של גזר הדין לשירות בתי הסוהר.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות העונשין (דרכי ענישה), תשט״ו–1954“.


י״ג בחשון התשט״ו (9 בנובמבר 1954)
  • פנחס רוזן
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.