חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – תכנון ובנייה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – תכנון ובנייה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – תכנון ובנייה), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 2222.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985 (להלן – חוק העבירות המינהליות), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:


עבירה מינהלית
עבירה על סעיף מסעיפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965 (להלן – החוק), כמפורט בטור א׳ שבתוספת, היא עבירה מינהלית.
קנס מינהלי קצוב
(א)
לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב –
(1)
לגבי יחיד – כקבוע לצדה בטור ב׳ בתוספת;
(2)
לגבי תאגיד – כפל הקנס האמור בפסקה (1).
(ב)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת המנויה בפרטים 3 ו־4 לתוספת יהיה כאמור בתקנת משנה (א) בתוספת של סכום כמפורט לצדה בטור ג׳, לכל יום, עד 90 ימים; ואולם לא יוטל סכום הקנס המפורט בטור ג׳, אם חלפו למעלה מ־120 ימים מיום שניתנה התראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק העבירות המינהליות.
עבירה בנסיבות של שימוש למגורים
נעברה עבירה כמפורט בפרטים 3 ו־4 בתוספת, בנסיבות של שימוש למגורים – יהיה הקנס בגובה מחצית הקנס הנקוב לצד אותה עבירה בטורים ב׳ ו־ג׳ בתוספת.
עבירה בנסיבות של עבודה להקמת גדר או שימוש בגדר
נעברה עבירה כמפורט בפרטים 2 ו־4 בתוספת, בנסיבות של הקמת גדר או שימוש בגדר, אשר גובהה אינו עולה על 1.5 מטרים מפני הקרקע משני צדיה, יהיה הקנס בגובה מחצית הקנס הנקוב לצד אותם פרטים בטורים ב׳ ו־ג׳ בתוספת.
התראה
(א)
נעברה עבירה כמפורט בפרטים 1 עד 4 לתוספת, לא יוטל הקנס בשל העבירה לפי תקנה 2(א) אלא אם כן הומצאה לנקנס התראה המכילה את הפרטים כאמור בסעיף 8(ב) לחוק העבירות המינהליות, שלפיה אם לא יתקן את ההפרה או ישיב את המצב לקדמותו בתוך 30 ימים, יוטל על הנקנס קנס מינהלי בהתאם לתקנות אלה; ההתראה תהיה ערוכה לפי טופס שיורה עליו מנהל היחידה הארצית לאכיפה בתוקף סמכותו לפי סעיף 204 לחוק, אשר יפורסם באתר האינטרנט של היחידה הארצית לאכיפה; לעניין זה, ”היחידה הארצית לאכיפה“ ו”מנהל היחידה הארצית לאכיפה“ – כהגדרתם בסעיף 203 לחוק (להלן – היחידה ומנהל היחידה, בהתאמה).
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), התקיימו בעניינו של הנקנס הליכים מינהליים או שיפוטיים קודמים לפי החוק, רשאי המפקח להטיל עליו קנס כאמור בתקנת משנה (א) אף בלא המצאת ההתראה האמורה בה.
דיווח
מנהל היחידה ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אחת לשנה ועד תום ארבע שנים מיום תחילתן של תקנות אלה, בדבר הקנסות המינהליים שהוטלו על פי תקנות אלה, בהתאם למידע שבידי היחידה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 6 חודשים מיום פרסומן התקנות פורסמו ביום 20.6.2018.

תוספת

(תקנות 1 ו־2)

 טור א׳
הסעיף בחוק והיקף העבודה או השימוש, במטר מרובע או במטר אורך, הכול לפי העניין
טור ב׳
קנס מינהלי קצוב (בשקלים חדשים)
טור ג׳
תוספת לקנס בעבירה נמשכת (בשקלים חדשים)
1.243(א) – לעניין עבודה בהיקף של –  
(1) עד 1010,000 
(2) מעל 10 עד 2525,000 
(3) מעל 25 עד 5050,000 
(4) מעל 50 עד 75100,000 
(5) מעל 75 עד 100200,000 
(6) מעל 100300,000 
2.243(ב) – לעניין עבודה בהיקף של –  
(1) 25 עד 5025,000 
(2) מעל 50 עד 7550,000 
(3) מעל 75 עד 100100,000 
(4) מעל 100150,000 
3.243(ד) – לעניין שימוש בהיקף של – 1,400 ליום
(1) עד 1010,000 
(2) מעל 10 עד 2525,000 
(3) מעל 25 עד 5050,000 
(4) מעל 50 עד 75100,000 
(5) מעל 75 עד 100200,000 
(6) מעל 100300,000 
4.243(ה) – לעניין שימוש בהיקף של – 750 ליום
(1) 25 עד 10050,000 
(2) מעל 100100,000 
5.246 – לעניין הפרת צו לפי סעיף 216 או לפי סעיף 219 לחוק50,000 


כ״ג בסיוון התשע״ח (6 ביוני 2018)
  • איילת שקד
    שרת המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.