חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – עבירות פיקוח על המטבע)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – עבירות פיקוח על המטבע) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – עבירות פיקוח על המטבע), התש״ס–1999


ק״ת תש״ס, 2; תשס״ד, 968.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


עבירות מינהליות
עבירה על סעיף 17(א)(2) לחוק הפיקוח על המטבע, התשל״ח–1978, לענין סירוב או הימנעות ממסירת דיווח שחובת מסירתו נקבעה כתנאי בהיתר לפי החוק האמור, ועבירה על סעיף 17(ב)(2) לאותו חוק, הן עבירות מינהליות.
קנס מינהלי קצוב [תיקון: תשס״ד]
(א)
לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב בסך 2,000 שקלים חדשים; נעברה העבירה בידי תאגיד, שאינו תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981, יהיה הקנס המינהלי הקצוב 10,000 שקלים חדשים.
(ב)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור החלק החמישים של הקנס הקבוע בתקנת משנה (א), לפי הענין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק.
(ג)
הקנס המינהלי לעבירה מינהלית חוזרת, כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק, יהיה כפל הקנס האמור בתקנת משנה (א), לפי הענין.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה עשרים ימים מיום פרסומן.


י״ט באלול התשנ״ט (31 באוגוסט 1999)
  • יוסי ביילין
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.