חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – דלק)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – דלק) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – דלק), התשע״ז–2016


ק״ת תשע״ז, 39.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1986 (להלן – החוק), בהסכמת שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:


עבירות מינהליות
עבירה על חיקוק כמפורט בטור א׳ שבתוספת, היא עבירה מינהלית.
קנס מינהלי קצוב
לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב –
(1)
לעניין העבירות המנויות בפרט 1 לתוספת
(א)
לגבי יחיד – כקבוע לצדה בטור ב׳ בתוספת;
(ב)
לגבי תאגיד – פי חמישה מהאמור בפסקת משנה (א);
(2)
לעניין העבירה המנויה בפרט 2 לתוספת – כקבוע לצדה בטור ב׳ בתוספת.
עבירה מינהלית חוזרת
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק יהיה כפל הקנס המינהלי האמור בתקנה 2, לפי העניין.
עבירה מינהלית נמשכת
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור חמישית הקנס הקבוע בתקנה 2, לפי העניין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנות 1 ו־2)

 טור א׳
החיקוק
טור ב׳
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים
1.סעיף 7ב(א) לחוק משק הדלק (קידום התחרות), התשנ״ד–1994 (להלן – חוק משק הדלק), לעניין – 
(1) אי־הצגת מחירי סוגי הדלק הנמכרים בתחנת תדלוק;300
(2) הצגת מחירי סוגי הדלק הנמכרים בתחנת תדלוק בניגוד להוראות לפי סעיף 7א(ב) ו־(ג) לחוק משק הדלק;200 בעד כל אי־התאמה
(3) תקנות 1 ו־2 לתקנות משק הדלק (קידום התחרות) (הסדרת השילוט בתחנות תדלוק), התשס״ט–2008.200 בעד כל אי־התאמה
2.סעיף 2א(א)(1) לחוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), התשכ״א–1960.15,000


כ״ד באלול התשע״ו (27 בספטמבר 2016)
  • איילת שקד
    שרת המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.