תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – אישור לעובד על תקופת עבודתו)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – אישור לעובד על תקופת עבודתו) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – אישור לעובד על תקופת עבודתו), התשס״ב–2002


ק״ת תשס״ב, 428.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985, בהסכמת שר העבודה והרווחה, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


עבירה מינהלית
עבירה על סעיף 8(ב) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס״א–2001 (להלן – החוק), היא עבירה מינהלית.
קנס מינהלי קצוב
(א)
לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב בשיעור של 1,500 שקלים חדשים; ואם נעברה העבירה כאשר חלפו שבעה ימים מיום שעובד דרש בכתב אישור בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד־מעביד – 3,000 שקלים חדשים.
(ב)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה קנס בשיעור החלק החמישים של הקנס האמור בתקנת משנה (א), לפי הענין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה הודעה על הטלת הקנס המינהלי.
(ג)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס האמור בתקנת משנה (א), לפי הענין; לענין זה, ”עבירה מינהלית חוזרת“ – כקבוע בתקנה 1(א)(2) לתקנות העבירות המינהליות, התשמ״ו–1986.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.


י״ז בשבט התשס״ב (30 בינואר 2002)
  • מאיר שטרית
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.