חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים), התשס״ד–2004


ק״ת תשס״ד, 958; תשס״ה, 379.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 7(א) ו־13 לחוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים), התשס״א–2000 (להלן – החוק), ובהסכמת הספרייה הלאומית, אני מתקינה תקנות אלה:


סייג לתחולת הוראות החוק
סעיפים 2(א), (ב) ו־(ד) ו־3 לחוק, לא יחולו על ספרים שיצאו לאור בישראל כדי למסרם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לציבור מוגבל כגון: בני משפחה, משתתפי אירועים פרטיים, ועובדים או לומדים במוסד חינוכי כלשהו.
חובת ציון הפרטים [תיקון: תשס״ה]
ספר, שרוב עותקיו מיועדים למכירה או להפצה מחוץ לישראל, תחול חובת ציון הפרטים האמורה בסעיף 3 לחוק רק על העותקים המיועדים למכירה או להפצה בישראל.
מסירת עותק אחד בלבד [תיקון: תשע״ו]
מספר, למעט שאינו דבר דפוס, שהודפס בכרך בודד, המוצע למכירה במחיר העולה על 1,000 שקלים חדשים, יימסר עותק אחד בלבד לספרייה הלאומית.
אופן מסירת מהדורה אלקטרונית [תיקון: תשע״ו]
(א)
נוסף על דרכי המסירה שבסעיף 5 לחוק, ספר או עיתון במהדורה אלקטרונית כמפורט בתקנה זאת, יימסר כאמור בה.
(ב)
ספר או עיתון במהדורה אלקטרונית שהשימוש בה מצריך חיבור לרשת האינטרנט (להלן – מהדורת אינטרנט) –
(1)
יימסרו בתבנית שימור כאמור בתקנת משנה (ג)(2)(ג);
(2)
לא ניתן למסור את העותק כאמור בפסקה (1), תהיה המסירה על ידי מתן אפשרות גישה בלא אמצעי הגנה טכנולוגיים ובאופן המאפשר יצירת עותק ושימורו, על רבדיו, בידי הספרייה הלאומית.
(ג)
ספר או עיתון במהדורה אלקטרונית שאינה מהדורת אינטרנט –
(1)
יימסרו בכל תבנית אלקטרונית שבה הם מופצים;
(2)
המוסר אותם יוודא כי העותקים שנמסרו שלמים ונגישים, ובין השאר –
(א)
יסיר כל חסם או מגבלה לשימוש בעותקים, ובכלל זה סיסמה;
(ב)
יספק כל תוכנה או מידע טכנולוגי או אחר, לרבות הוראות שימוש, הדרושים לצורך שימוש בעותקים;
(ג)
אם הספר או העיתון מופץ בתבניות שאף לא אחת מהן היא תבנית שימור, יימסר עותק נוסף בתבנית שימור, לפי הפירוט שלהלן:
(1)
AVI;
(2)
TIFF;
(3)
EPUB;
(4)
PDF;
(5)
WAVE [צ״ל: WAV];
(6)
MPEG-4;
(7)
JPEG;
(8)
MP3;
(3)
יימסרו באמצעות תת־אתר ייעודי באתר האינטרנט של הספרייה הלאומית שכתובתו: http://nli.org.il/LegalDeposit.
מסירה על פי דרישה [תיקון: תשע״ו]
(א)
ספר, סרט או תקליט המשתייך לאחד או יותר מהמפורטים להלן, יימסר לספרייה הלאומית רק על פי דרישתו שתישלח בדואר רשום:
(1)
משחקי קופסה ומשחקי קלפים;
(2)
משחקי מחשב והדגמות של משחקי מחשב;
(3)
ספר המכיל רשימת מחירים בלבד;
(4)
קטלוגים של מצרכים ושירותים;
(5)
יומני שנה הכוללים תאריכים בלבד;
(6)
הוראות הפעלה, שימוש או תחזוקה הנלוות למוצרים;
(7)
דבר דפוס שהופק בעבור מוסד חינוך, המכיל מקורות שהודפסו בספרים שעליהם חלות הוראות החוק ובלבד שלא עבר עריכה ושאין בו תוספת מקורית.
(ב)
הספרים כמפורט בתקנת משנה (א), יימסרו בתוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה, במענה של הספרייה הלאומית או יישלחו בדואר רשום.
החלת חובת המסירה על סוגי פרסומים [תיקון: תשע״ו]
חובת מסירת הספרים לפי החוק תחול גם על סוגי הפרסומים שאינם ספרים המפורטים להלן:
(1)
אוספים של ציורים, צילומים, שרטוטי תווים, ומפות לרבות מפות בודדות;
(2)
מאגרי מידע על גבי אמצעי האחסון שבו הם מופצים דרך כלל, כגון סוגים שונים של כוננים, תקליטורים, תקליטונים, DVD או קלטות, יחד עם כל אמצעי הנמסר דרך כלל יחד אתם, והדרוש להפעלתם הרגילה בידי מקבלם;
(3)
מאגרי מידע שהשימוש בהם הוא באמצעות האינטרנט – על ידי מתן אפשרות גישה בלא אמצעי הגנה טכנולוגיים ובאופן המאפשר יצירת עותק של המאגר ושימורו, על החומרים האגורים בו, על ידי הספרייה הלאומית.
אתרי אינטרנט [תיקון: תשע״ו]
(א)
חובת מסירת ספרים לפי החוק לפי דרישת הספרייה הלאומית, תחול גם על אתר אינטרנט או על יצירה המצויה בו, שאינו מיועד לציבור מוגבל כאמור בתקנה 1.
(ב)
מפעיל אתר האינטרנט או מי ששם המתחם שבו פועל האתר רשום על שמו, ימסור לספרייה הלאומית את הפרסום על ידי מתן אפשרות גישה בלא אמצעי הגנה טכנולוגיים ובאופן המאפשר יצירת עותק של האתר ושימורו, על רבדיו, על ידי הספרייה.
(ג)
פרטי הגישה יימסרו לספרייה הלאומית בתוך 30 ימים מיום דרישתה, שתועבר באמצעות פנייה אלקטרונית או בדואר רשום למי ששם המתחם שבו פועל אתר האינטרנט רשום על שמו או באמצעות פנייה אלקטרונית למען המיועד ליצירת קשר עם מפעיל האתר.
חובת מסירת פרטים וחזקה בדבר זהות המוציא לאור או המפיק [תיקון: תשע״ו]
בנסיבות שבהן לא התקיים האמור בסעיף 3 לחוק לגבי ספר מסוים –
(1)
מחבר הספר חייב למסור פרטים מזהים, המצויים בידו, לגבי המוציא לאור או המפיק של אותו ספר, בתוך 30 ימים מיום קבלת דרישה בכתב של הספרייה הלאומית, של ספריית הכנסת או של גנזך המדינה;
(2)
לעניין תקנה 2א, יראו את מי ששם המתחם של אתר האינטרנט שבאמצעותו מוצע הספר לציבור רשום על שמו, כמוציא לאור או המפיק, לפי העניין, זולת אם מסר את הפרטים החסרים בתוך 30 ימים מיום קבלת דרישה, שתועבר בדואר רשום או באמצעות פנייה אלקטרונית למען המיועד ליצירת קשר עם מפעיל האתר.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.


י״ז באב התשס״ד (4 באוגוסט 2004)
  • לימור לבנת
    שרת החינוך התרבות והספורט
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.