חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני־מקצועי לארגון מעבידים), תשל״ז–1977

תקנות בדבר תשלום דמי טיפול ארגוני־מקצועי לארגון מעבידים


ק״ת תשל״ז, 2025; תשל״ט, 1020; תש״ם, 2107, 2220; תשמ״ד, 1913; תש״ן, 442; תשפ״ב, 2230.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 33ז לחוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז–1957, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


חובת תשלום דמי טיפול [תיקון: תשל״ט, תשמ״ד, תש״ן, תשפ״ב]
(א)
מעסיק שחל עליו צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי המסדיר את שכר העבודה למעט תוספת יוקר או שכר מינימום, ישלם לארגון המעבידים שהוא צד להסכם הקיבוצי דמי טיפול ארגוני־מקצועי (להלן – דמי טיפול) כאמור בתקנה 2.
(ב)
מעסיק שתקנת משנה (א) לא חלה עליו וחל עליו צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי בדבר תוספת יוקר או שכר מינימום, ומפעלו עוסק בענף שקיים בו צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי ענפי – ישלם דמי טיפול לאירגון המעבידים שהוא צד לאותו הסכם קיבוצי כללי ענפי, ובלבד שאותו ארגון מעבידים הוא גם צד להסכם הקיבוצי הכללי בדבר תוספת יוקר או שכר מינימום שהורחב כאמור.
(ג)
דמי הטיפול יהיו בשיעור של מחצית האחוז מסך כל שכר העבודה – שממנו מגיעים דמי ביטוח לרבות הסכום העולה על המקסימום הקבוע לתשלום דמי הביטוח על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח–1968 – ששילם המעסיק לעובדיו בשנת הכספים שקדמה לשנה שבעדה משתלמים דמי הטיפול; הסכום שחושב כאמור יוגדל לפי שלושה רבעים משיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ד)
על אף האמור בתקנת משנה (ג), לא יפחתו דמי הטיפול מ־100 שקלים חדשים (להלן – הסכום המזערי), ובלבד שלא יעלו על מחצית מדמי החבר שהיה משלם המעסיק לאותו ארגון מעבידים אילו היה חבר בו, כשיעורם ביום תשלום דמי הטיפול; הסכום המזערי ישתנה בשלושה רבעים משיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי, ולענין זה, ”המדד היסודי“ – ממוצע המדדים של שנת 1989.
(ה)
בתקנות אלה –
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום דמי הטיפול;
”המדד היסודי“ – ממוצע המדדים של כל השנה שקדמה לשנה שבה משתלמים דמי הטיפול;
”שנה“ – תקופה של 12 חדשים שתחילתם ב־1 בינואר.
חישוב דמי טיפול [תיקון: תשמ״ד, תש״ן, תשפ״ב]
(א)
דמי הטיפול ישולמו אחת לשנה אך לא יאוחר מחודש מאי של אותה שנה.
(ב)
מעסיק שתקנות אלה חלות עליו בחלק משנה ישלם חלק יחסי מדמי הטיפול החלים עליו באותה שנה.
(ג)
מעסיק שמפעלו הופעל לראשונה בשנה פלונית שבה חלו עליו תקנות אלה, ישלם את דמי הטיפול לגבי אותה שנה על בסיס מחצית דמי החבר שהיה משלם לארגון המעבידים, כאמור בתקנה 1, אילו היה חבר בו.
מעסיק שחלים עליו שני צווי הרחבה [תיקון: תש״ם, תש״ם־2, תש״ן, תשפ״ב]
מעסיק שחלים עליו צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי שצד לו ארגון מעבידים בתעשיה וצו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי שצד לו ארגון מעבידים של בעלי מלאכה ותעשיה זעירה ישלם דמי טיפול כלהלן:
(1)
מעסיק כאמור שביום 1 בינואר של שנה פלונית היה מעסיקם של לא יותר מ־20 עובדים, ישלם את דמי הטיפול בעד שנת הכספים המתחילה באותו יום לארגון המעבידים של בעלי מלאכה ותעשיה זעירה אלא אם נקבע על פי הוראות פסקאות (2) ו־(3) שעליו לשלם את דמי הטיפול לארגון מעבידים בתעשיה;
(2)
לענין תקנה זו ותקנה 3(11) יקים וימנה שר העבודה והרווחה ועדה של שלושה (להלן – הועדה), בהם יושב ראש, חבר מבין אנשים שהמליץ עליהם ארגון המעבידים בתעשיה וחבר מבין אנשים שהמליץ עליהם ארגון המעבידים של בעלי מלאכה ותעשיה זעירה; לא הומלצו חברים לועדה תוך 14 יום מיום שהומצאה לארגון הנוגע בדבר דרישה לכך מאת שר העבודה והרווחה, ימנה השר חבר ללא המלצה כאמור;
(3)
החליטה הועדה שמפעלו של מעסיק שחלים עליו שני צווי הרחבה כאמור, הוא מפעל עתיר מדע או עתיר הון, ישלם המעסיק את דמי הטיפול לארגון המעבידים בתעשיה; ואולם הועדה תהא רשאית להחליט לגבי מפעל פלוני שהוא מפעל עתיר הון, רק אם מועסקים בו יותר מ־15 עובדים;
(4)
הועדה תחליט כאמור בשאלה אם מפעל פלוני הוא עתיר הון או עתיר מדע תוך 60 יום מהיום שהוגשה לה בקשה לעשות זאת;
הועדה רשאית להאריך מועד זה מטעמים שייראו לה.
(5)
מעסיק כאמור שביום 1 בינואר של שנה פלונית היה מעסיקם של יותר מ־20 עובדים ישלם את דמי הטיפול בעד שנת הכספים המתחילה באותו יום לארגון המעבידים בתעשיה.
תשלום בעד חלק משנה [תיקון: תש״ם, תש״ן, תשפ״ב]
חלו לראשונה שני צווי הרחבה על מעסיק כאמור בתקנה 2א במועד שאינו ה־1 בינואר של שנה פלונית, יבוא אותו מועד במקום ה־1 בינואר האמור באותה תקנה ודמי טיפול מכוח תקנה 2א ישולמו באופן יחסי בעד יתרת שנת הכספים שלאחר אותו מועד.
ריבית פיגורים [תיקון: תשמ״ד, תש״ן]
שולמו דמי טיפול לאחר חודש מאי האמור בתקנה 2(א) תיווסף על דמי הטיפול כפי שהוגדלו כאמור בתקנה 1(ג) ריבית בשיעור של 3 אחוזים לשנה מיום 1 ביוני שלאחר המועד האמור עד מועד התשלום בפועל.
אי תחולה על מעסיקים [תיקון: תשל״ט, תש״ם, תש״ן, תשפ״ב]
תקנות אלה לא יחולו על מעסיק שהוא אחד מאלה:
(1)
תאגיד שהוקם בחוק;
(2)
תאגיד שחוק החברות הממשלתיות, תשל״ה–1975, חל עליו, למעט חברה מעורבת;
(3)
רשות מקומית או איגוד ערים;
(4)
קיבוץ או מושב שיתופי;
(5)
תנועה קיבוצית;
(6)
תנועה מושבית, מושב עובדים או חבר בו;
(7)
ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל או חברת העובדים שלה;
(8)
תאגיד או ארגון שאין עיסוקם לשם קבלת רווחים;
(9)
הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ההסתדרות הציונית העולמית, קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל והקרן הקיימת לישראל;
(10)
מפעל שיש למעסיק מהסוגים המנויים בפסקאות (1) עד (9) או למעסיקים מכמה מהסוגים האמורים, בין לחוד ובין יחד עם המדינה, שליטה בו כמשמעותה בסעיף 25 לפקודת מס הכנסה;
(11)
חבר בארגון מעבידים שבין מטרותיו טיפול ביחסי עבודה קיבוציים לגבי חבריו, זולת אם הוכיח ארגון המעבידים הזכאי לדמי הטיפול שארגון המעבידים שהמעסיק חבר בו אינו עוסק למעשה בטיפול ביחסי עבודה קיבוציים;
(12)
(נמחקה).
בקשת פרטים [תיקון: תש״ן, תשפ״ב]
(א)
מעסיק החייב בתשלום דמי טיפול חייב למסור פרטים האמורים בתקנות 1, 2 ו־3(11) בנוגע למפעלו, על פי דרישת ארגון מעבידים הזכאי לקבל ממנו דמי טיפול.
(ב)
לא מסר מעסיק פרטים שנדרשו ממנו כאמור בתקנת משנה (א) לגבי שנה פלונית, רשאי ארגון המעבידים הזכאי לדמי טיפול לקבל מאותו מעסיק בעד אותה שנה דמי טיפול בסכום השווה לדמי הטיפול שהגיעו ממנו בעד השנה שלגביה מסר לאחרונה פרטים כאמור, כשהוא מוגדל לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי, אלא אם כן הוכיח המעסיק כי דמי הטיפול המגיעים ממנו לפי תקנות אלה סכומם נמוך יותר; לענין זה, ”המדד היסודי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני תום השנה שלענין שכר העבודה ששילם בה לעובדיו מסר המעסיק פרטים לאחרונה.
תחילה והוראת שעה [תיקון: תשפ״ב]
תחילתן של תקנות אלה ביום ט״ו בתמוז תשל״ז (1 ביולי 1977); מעסיק שתקנות אלה חלות עליו בשנת 1977 ישלם חלק יחסי מדמי הטיפול החלים עליו בשנה זו.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני־מקצועי לארגון מעבידים), תשל״ז–1977“.


י״ב בסיון תשל״ז (29 במאי 1977)
  • משה ברעם
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.