חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הסכמים קיבוציים (רישום)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הסכמים קיבוציים (רישום) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הסכמים קיבוציים (רישום), תשי״ז–1957

תקנות בדבר רישום הסכמים קיבוציים


ק״ת תשי״ז, 1223, 1552; תשנ״ו, 1517; תשפ״ב, 3488.


בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 10 ו־34 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז–1957, אני מתקין תקנות אלה:


דרך ההגשה לרישום [תיקון: תשפ״ב]
הסכם קיבוצי, כללים מוסכמים וכתב הצטרפות כאמור בסעיף 8 לחוק, וכן כתב שינוי, ביטול או הארכה של אלה (להלן – המסמכים) יישלחו לרישום בדואר רשום לפי מען הממונה הראשי על יחסי עבודה, זרוע עבודה, ירושלים, או יימסרו בסניף מסניפי זרוע עבודה; לעניין זה, ”זרוע עבודה“ – זרוע עבודה המצויה באחריות השר האחראי על ביצוע החוק.
ההודעה [תיקון: תשפ״ב]
כל מסמך יוגש לרישום בשלושה העתקים חתומים על ידי הצדדים ובצירוף הודעה לפי הטופס שנקבע לאותו מסמך בתוספת שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי זרוע עבודה.
פרסום מסמכים [תיקון: תשי״ז, תשנ״ו]
הוגש מסמך לרישום, יפורסמו ברשומות לאחר קבלת המסמך, פרטים אלה:
(1)
תאריך חתימת המסמך;
(2)
שמות הצדדים;
(3)
היקפו;
(4)
תקופת תקפו;
(5)
נושאיו;
(6)
תאריך הגשתו לרישום.
הגשה מקוונת [תיקון: תשפ״ב]
(א)
המסמכים המפורטים בתקנות 1 ו־2, יכול שיוגשו, במקום בדואר רשום ובשלושה העתקים כאמור בתקנות 1 ו־2, באמצעי טכנולוגי המאפשר הגשת המסמכים כאמור בתקנה זו באופן מקוון, ובכלל זה באמצעות דואר אלקטרוני, שפרסם הממונה הראשי על יחסי עבודה באתר האינטרנט של זרוע עבודה (להלן – אמצעי דיגיטלי).
(ב)
הוגשו כל המסמכים כאמור בתקנת משנה (א) באמצעי דיגיטלי, יראו את המועד שבו ניתן אישור מיידי על קבלת המסמך באמצעי הדיגיטלי על ידי היחידה של הממונה הראשי על יחסי עבודה, כמועד הגשתם.
הגשת טענת כשרות [תיקון: תשי״ז, תשפ״ב]
(א)
טענה בדבר אי־כשרות של ארגון עובדים כאמור בסעיף 6 לחוק, תוגש במכתב רשום חתום על ידי הארגון הטוען לפי מען הממונה הראשי על יחסי עבודה, זרוע עבודה, ירושלים, לא יאוחר מיום ה־10 בחודש שאחרי החודש בו פורסמו הפרטים ברשומות.
(ב)
הוגשה טענה כאמור בתקנת משנה (א), יודיע הממונה הראשי על יחסי עבודה בכתב על החלטתו לצדדים החתומים על המסמך ולארגון הטוען.
(ג)
טענה בדבר אי־כשרות של ארגון עובדים יכול שתוגש לממונה הראשי על יחסי עבודה, במקום במכתב רשום כאמור בתקנת משנה (א), באמצעי דיגיטלי כאמור בתקנה 2א1.
(ד)
הוגשה טענה בדבר אי־כשרות של ארגון עובדים באמצעי דיגיטלי, יראו את המועד שבו ניתן אישור מיידי על קבלת הטענה באמצעי הדיגיטלי על ידי היחידה של הממונה הראשי על יחסי עבודה, כמועד הגשת הטענה.
מועד הרישום [תיקון: תשי״ז, תשפ״ב]
ביום ה־15 בחודש שאחרי פרסום הפרטים ברשומות, או סמוך אחרי תאריך זה, יירשם המסמך. נדחתה טענה שהוגשה כאמור בתקנה 2ב, יירשם המסמך מיד אחרי ההחלטה על הדחיה.
אישור הרישום [תיקון: תשפ״ב]
הוגש מסמך לרישום ונרשם, יחזיר הממונה הראשי על יחסי עבודה העתק אחד של המסמך ובו אישור שהמסמך נרשם באמצעות דואר רשום או באמצעות אמצעי דיגיטלי.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הסכמים קיבוציים (רישום), תשי״ז–1957“.

התוספת

[תיקון: תשפ״ב]
טופס מס׳ 1: רישום הסכם קיבוצי כללי
[תיקון: תשפ״ב]
טופס מס׳ 2: רישום הסכם קיבוצי מיוחד
[תיקון: תשפ״ב]
טופס מס׳ 3: רישום כללים מוסכמים להסכם קיבוצי מיוחד
[תיקון: תשפ״ב]
טופס מס׳ 4: רישום ביטול הסכם קיבוצי


ז׳ באדר ב׳ תשי״ז (10 במרס 1957)
  • מרדכי נמיר
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.