תקנות הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (הודעות, בקשות וצווים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (הודעות, בקשות וצווים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (הודעות, בקשות וצווים), התשנ״ח–1998


ק״ת תשנ״ח, 1036.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(א) ו־20(ב) לחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ״ו–1996 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אם נושאת“, ”בית משפט“, ”הורים מיועדים“, ”הסכם לנשיאת עוברים“, ”פקיד סעד“ ו”פקיד סעד ראשי“ – כהגדרתם בחוק;
”ועדת אישורים“ – כמשמעותה בסעיף 3 לחוק.
הודעת הורים מיועדים
(א)
הודעת הורים מיועדים לפקיד סעד ראשי תוגש לפי טופס 1 שבתוספת.
(ב)
להודעה כאמור יצורף כתב ויתור על סודיות כל המסמכים והמידע שבידי ועדת האישורים לרבות החלטות הועדה.
הודעת אם נושאת
(א)
הודעת אם נושאת לפקיד סעד ראשי תוגש לפי טופס 2 שבתוספת.
(ב)
להודעה כאמור יצורפו אישור רפואי על מהלך ההריון הכולל תאריך לידה משוער וכתב ויתור על סודיות המסמכים והמידע שבידי ועדת האישורים והמידע הרפואי מבית החולים.
פגישות עם פקיד הסעד
פקיד סעד שקבע פקיד סעד ראשי יערוך פגישת היכרות עם כל הצדדים להסכם לפני תאריך הלידה המשוער.
הודעה על לידת הילד
ההורים המיועדים והאם הנושאת יודיעו לפקיד סעד ראשי על לידת הילד בטלפון ובכתב, באמצעות פקסימילה, מיד עם הלידה ולא יאוחר מעשרים וארבע שעות לאחר מכן.
מינוי אפוטרופוס לילד
(א)
פקיד סעד ראשי ימנה, עם קבלת ההודעות לפי תקנות 2(א) ו־3(א) פקיד שיהיה אפוטרופוס לילד (להלן – האפוטרופוס). המינוי ייעשה לפי טופס 3 שבתוספת.
(ב)
המינוי ייכנס לתוקף מיד עם לידתו של הילד.
(ג)
פקיד הסעד הראשי רשאי לחזור ולמנות אפוטרופוס במקום האפוטרופוס שמונה לכתחילה.
קבלת מידע מבית החולים
(א)
האפוטרופוס יפנה לבית החולים, סמוך להודעה על הלידה, לקבלת מידע על מהלך הלידה, לרבות מצב בריאותו של הילד, מצב בריאותה של האם הנושאת לאחר הלידה, וכן על התאריך המשוער של שחרור הילד והאם הנושאת מבית החולים.
(ב)
בית החולים ימסור את המידע כאמור בתקנת משנה (א), ככל האפשר סמוך ללידה ולא יאוחר מ־24 שעות לפני מועד שחרור הילד או האם הנושאת, לפי המוקדם.
מסירת הילד
(א)
מסירת הילד לפי סעיף 10(ג) לחוק תיעשה בבית החולים בסמוך לאחר הלידה ולפני שחרור האם הנושאת מבית החולים, בנוכחות האפוטרופוס.
(ב)
ההורים המיועדים יאשרו לפקיד סעד ראשי בכתב, בפני האפוטרופוס, לפי טופס 4 שבתוספת, כי הילד נמסר להם, כי האפוטרופוס יידע אותם בדבר החובה שבחוק להגיש בקשה לבית המשפט למתן צו הורות בתוך שבעה ימים מיום לידת הילד, וכי הודיע להם שהוא האפוטרופוס שהתמנה לילד עד למתן צו הורות.
בקשה למתן הוראות
(א)
נוצרו נסיבות שלדעת האפוטרופוס אינן מאפשרות את מסירת הילד להורים המיועדים, יפנה, באישור פקיד סעד ראשי, לבית המשפט בבקשה למתן הוראות, בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים מיום הלידה.
(ב)
עד למתן החלטה אחרת של בית המשפט יהיה האפוטרופוס רשאי לקבוע את מקום הימצאו של הילד.
(ג)
ההורים המיועדים יהיו משיבים לבקשה; לבקשת האפוטרופוס רשאי בית המשפט להזמין גם את האם הנושאת לדיון.
בית המשפט המוסמך
כל בקשה לפי חוק זה [צ״ל: החוק] תוגש בבית המשפט שבאזור שיפוטו מתגוררים ההורים המיועדים.
בקשה למתן צו הורות
(א)
בקשת הורים מיועדים למתן צו הורות תוגש לבית משפט בשני עותקים לפי טופס 5 שבתוספת כשהיא חתומה בידי המבקשים ומאומתת בתצהיר; עותק ממנה יומצא בידי ההורים המיועדים, ביום הגשתה, לפקיד הסעד הראשי.
(ב)
פקיד סעד ראשי יהיה המשיב בבקשה.
(ג)
בית המשפט ימציא עותק של הבקשה לבא־כוח היועץ המשפטי לממשלה.
בקשה בידי האפוטרופוס
(א)
לא הגישו ההורים המיועדים לבית המשפט בקשה למתן צו הורות בתוך המועד שנקבע, תוגש בקשה כאמור בצירוף תסקיר, בידי האפוטרופוס, באמצעות בא־כוח היועץ המשפטי לממשלה, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ־21 ימים מיום לידת הילד.
(ב)
ההורים המיועדים יהיו משיבים בבקשה.
בקשת אם נושאת
(א)
בקשת אם נושאת לחזור בה מהסכם לנשיאת עוברים ולהחזיק בילד תוגש לבית משפט בשני עותקים.
(ב)
המשיבים בבקשה יהיו ההורים המיועדים ופקיד סעד ראשי; עותקי הבקשה יומצאו בידי האם הנושאת, ביום הגשתה, להורים המיועדים ולפקיד סעד ראשי.
(ג)
בית המשפט ימציא עותק של הבקשה לבא־כוח היועץ המשפטי לממשלה.
תסקיר פקיד סעד
הומצאה לפקיד סעד ראשי בקשה לפי סעיפים 11(א) ו־13(א) לחוק, יורה לאפוטרופוס לערוך תסקיר, אשר יימסר לבית המשפט בתוך שבעה ימים מיום שעותק הבקשה נמסר לפקיד סעד ראשי לפי תקנה 11(א) או 13(ב).
סדרי דין
בכל ענין שבסדרי דין שאין לגביו הוראה בתקנות אלה, רשאי בית המשפט לנהוג לפי שיקול דעתו על פי הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד–1984.

תוספת

טופס 1: הודעה לפקיד סעד מטעם הורים מיועדים (תקנה 2(א))
טופס 2: הודעה לפקיד סעד מטעם אם נושאת (תקנה 3(א))
טופס 3: מינוי פקיד סעד כאפוטרופוס לילד (תקנה 6(א))
טופס 4: אישור על מסירת הילד/ה (תקנה 8(ב))
טופס 5: בקשה למתן צו הורות (תקנה 11(א))


ו׳ בתמוז התשנ״ח (30 ביוני 1998)
  • אליהו ישי
    שר העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.