תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח), התש״ס–2000


ק״ת תש״ס, 266; תשס״ד, 313; תשס״ו, 566; תשס״ח, 1051; תשפ״ב, 1170.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(א)(6), (ב)(3), (ג)(3) ו־(4), (ה)(8)(א)(6), (ב)(4) ו־(5), (ד), 26(ד), 27ז ו־42 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ״ה–1995 (להלן – החוק), בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשפ״ב]
בתקנות אלה –
”בטוחה“ – אחת או יותר מאלה: פיקדון, פיקדון ניירות ערך למשמרת, ערבות בנקאית או ביטוח שנעשה אצל מי שהוא בעל רישיון לפי חוק הפיקוח;
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”שווי נכסים כולל“ – שוויים של ניירות הערך והנכסים הפיננסיים שבניהולו של מנהל תיקים, מחושב לימים 31 במרס, 30 ביוני, 30 בספטמבר ו־31 בדצמבר של כל שנה כאמור בפרק ד׳ לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחיר קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ״ה–1995 וכאמור בסעיף 42 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994;
”פיקדון“ – פיקדון כספי שמופקד בבנק בישראל, שנתקיימו בו התנאים שבתקנה 7;
”פיקדון ניירות ערך למשמרת“ – איגרות חוב שמנפיקה הממשלה, הנסחרות בבורסה והמופקדות בבנק בישראל בפיקדון ניירות ערך למשמרת, שנתקיימו בו התנאים שבתקנה 7.
הון עצמי [תיקון: תשס״ו, תשפ״ב]
הון עצמי של תאגיד מורשה לא יפחת, בכל עת, מסכום של מאתיים אלף שקלים חדשים.
חובת עריכת בטוחה [תיקון: תשס״ו, תשפ״ב]
(א)
בעל רישיון יערוך או יפקיד בטוחה לכיסוי חבותו בשל מעשה או מחדל רשלני כלפי לקוח; בתאגיד מורשה תכלול הבטוחה גם כיסוי בשל מעילה באמון של עובדיו כלפי לקוח.
(ב)
היקף הבטוחה ותנאיה יהיו לפי הנדרש לדעת בעל הרישיון, להבטחת הקבוע בתקנת משנה (א), בהתחשב בהיקף פעילות בעל הרישיון ומאפייניה.
(ג)
בתאגיד מורשה, דירקטוריון התאגיד המורשה יאשר את היקף הבטוחה שנבחרה ותנאיה, ויאשר כי היא בהיקף הנדרש להבטחת אחריותו של התאגיד המורשה כאמור בתקנת משנה (א).
(ד)
אחת לשנה לפחות יבחן בעל רישיון את התאמת הבטוחה למאפייני פעילותו ואת היקפה, ויוודא כי מתקיים האמור בתקנת משנה (ב) לעניין סוג הבטוחה והיקפה; בתאגיד מורשה יאשר הדירקטוריון כי בחן את הבטוחה כאמור.
(ה)
תקנות משנה (א), (ג) ו־(ד) לא יחולו על יועץ השקעות או משווק השקעות שהוא –
(1)
עובד של בנק או תאגיד בנקאי אחר כאמור בסעיף 9(ב) לחוק;
(2)
שותף בשותפות שערכה או שהפקידה בטוחה לפי תקנות אלה לכיסוי חבותה וחבותם של כל אחד מהשותפים;
(3)
עובד באגודת פיקדון ואשראי שערכה או שהפקידה בטוחה לכיסוי חבותה לפי תקנות אלה;
(4)
עובד של תאגיד מורשה שערך או שהפקיד בטוחה לכיסוי חבותו לפי תקנות אלה.
ביטוח של בעל רישיון [תיקון: תשס״ח, תשפ״ב]
ביטוח הנערך כבטוחה הנדרשת לפי תקנה 3, יכסה תביעות בשל אירועים שאירעו בתקופת הפוליסה, גם אם הוגשו בתוך שנה מתום תקופת הפוליסה.
[תיקון: תשס״ד, תשס״ח, תשפ״ב]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ד, תשס״ו, תשס״ח, תשפ״ב]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ח, תשפ״ב]
(בוטלה).
תנאים למימוש פיקדון, ערבות בנקאית ופיקדון ניירות ערך למשמרת [תיקון: תשס״ד, תשס״ח, תשפ״ב]
(א)
בעל רישיון שבחר בפיקדון, או פיקדון ניירות ערך למשמרת לצורך בטוחה כאמור בתקנה 3, יפקידו בחשבון נאמנות של עורך דין או רואה חשבון לטובת לקוחות בעל הרישיון מזמן לזמן; פיקדונות כאמור לא יהיו ניתנים לשעבוד או למשיכה, אלא לפי תקנות משנה (ד) או (ו); הפיקדון או פיקדון ניירות ערך למשמרת בחשבון הנאמנות ינוהלו לפי הוראות בעל הרישיון; ערבות בנקאית לצורך בטוחה לפי תקנה 3, תהיה על שם עורך דין או רואה חשבון שיהיה נאמן לטובת לקוחות בעל הרישיון לפי תקנות משנה (ד) או (ו); הערבות הבנקאית תהיה בלתי מותנית, להנחת דעתו של עורך הדין או רואה החשבון, ולא תהיה ניתנת לביטול או לחילוט אלא לפי תקנת משנה (ד) או (ו).
(ב)
פיקדון, ו/או פיקדון ניירות ערך למשמרת וערבות בנקאית הניתנים כבטוחה לפי תקנה 3, יהיו בתוקף למשך שנה מיום שחדל בעל הרישיון לפעול במסגרת הרישיון.
(ג)
הוטל עיקול על חשבון הנאמנות, יפעל בעל הרישיון מייד להסרת העיקול; לא עלה בידיו להסיר את העיקול בתוך 7 ימים, יפקיד פיקדון בחשבון נאמנות חדש או יערוך בטוחה אחרת לפי תקנה 3.
(ד)
פיקדון או פיקדון ניירות ערך למשמרת המופקדים בחשבון הנאמנות, או הערבות הבנקאית שבידי עורך הדין או רואה החשבון, ימומש בתוך שבעה ימים מיום שהוצג לפניו אחד מאלה:
(1)
פסק דין של בית משפט בתובענה של לקוח נגד בעל הרישיון;
(2)
הסכם פשרה בין בעל הרישיון לבין לקוח התובע את בעל הרישיון שקיבל תוקף של פסק דין;
(3)
פסק בורר שאישר בית משפט בסכסוך בין לקוח התובע את בעל הרישיון לבין בעל הרישיון.
(ה)
פסק דין של בית משפט, הסכם פשרה או פסק בורר כאמור בתקנת משנה (ד) יכללו, בין השאר, את פירוט הזכאים לתשלום והסכומים שלהם הם זכאים.
(ו)
על אף האמור בתקנת משנה (א), ניתן לבטל את הערבות הבנקאית, להפחית את סכום הפיקדון או את סכום פיקדון ניירות הערך למשמרת מזמן לזמן, או למשוך אותם, לאחר שווידא בעל הרישיון כי גם לאחר ההפחתה או הביטול כאמור, הוא מקיים את חובתו לערוך בטוחה לפי תקנה 3, ובתאגיד מורשה הדירקטוריון אישר זאת, וזאת להנחת דעתו של עורך הדין או רואה החשבון.
דוחות [תיקון: תשס״ו, תשס״ח, תשפ״ב]
(א)
תאגיד מורשה ימציא לרשות, לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה, דוח על אלה:
(1)
פירוט הבטוחות שהפקיד בעל הרישיון כאמור בתקנה 3, ובכלל זה סכום או שווי כל בטוחה, למועדים 31 במרס, 30 ביוני, 30 בספטמבר ו־31 בדצמבר של כל שנה;
(2)
לעניין ביטוח, יצוין גם שם המבטח למועדים 31 במרס, 30 ביוני, 30 בספטמבר ו־31 בדצמבר של כל שנה ותקופת הביטוח נכון למועדים אלה, סכום הכיסוי הביטוחי לאירוע ביטוח מסוים וסכום ההשתתפות העצמית לפי הפוליסה;
(3)
סכום ההון העצמי ליום 31 בדצמבר הקודם למועד הדוח;
(4)
שם ופרטי עורך הדין או רואה החשבון כאמור בתקנה 7.
(ב)
חברה בעלת רישיון ניהול תיקים תמציא לרשות, יחד עם הדוח לפי תקנת משנה (א), דוח על שווי הנכסים הכולל למועדים הקבועים בתקנת משנה (א)(1).
(ג)
יועץ השקעות או משווק השקעות שהוא יחיד או שותפות, החייב לערוך בטוחה לפי תקנה 3, יגיש לרשות לא יאוחר מיום 31 בינואר של כל שנה דוח עם הפרטים המנויים בתקנת משנה (א), למעט פסקה (3), נכון ליום 31 בדצמבר, וכן ידווח לרשות על כל שינוי מהותי בהם עד תום יום העסקים הראשון שלאחר המועד שבו נערך השינוי.
(ד)
לדוחות לפי תקנות משנה (א), (ב) ו־(ג) יצורפו דוחות, חתומים ביד רואה חשבון, ולגבי תאגיד מורשה ביד רואה החשבון המבקר, באשר לנאותות או אישור הפרטים המובאים בהם, לפי העניין.
(ה)
לדוח לפי תקנת משנה (א) יצורף דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים של התאגיד המורשה ליום 31 בדצמבר הקודם למועד הדוח כאמור בתקנת משנה (א), אם בדוח רואה החשבון המבקר נכללה סטייה מהנוסח האחיד, לרבות סטייה בדרך של הפניית תשומת לב או הדגש.
דיווח פומבי [תיקון: תשפ״ב]
(א)
בקבלת רישיון לפי החוק ידווח תאגיד מורשה לציבור, באתר ההפצה, את האמור בתקנה 8(א)(1) ו־(4), ולעניין ביטוח גם את שם המבטח, סוגי ומאפייני הבטוחות וכן מאפיינים הקשורים לפעילות התאגיד לעניין הבטוחות;
(ב)
אם חל שינוי מהותי באחד או יותר מהפרטים המנויים בתקנת משנה (א), ידווח התאגיד המורשה דוח מיידי כאמור בתקנת משנה (א).
[תיקון: תשס״ח, תשפ״ב]
(בוטלה).
עדכון [תיקון: תשפ״ב]
סכום ההון העצמי לפי תקנה 2 יעודכן ב־1 בינואר של כל שנה לפי שיעור השינוי שבין המדד שפורסם לחודש נובמבר שלפני מועד העדכון לבין המדד שפורסם לחודש נובמבר 1998, ויעוגל לסכום הקרוב שהוא כפולה של אלף שקלים חדשים.
ביטול
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח), התשנ״ז–1997 (להלן – התקנות הקודמות) – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום פרסומן ברשומות, ואולם מי שערך ביטוח לפי התקנות הקודמות יהיה רשאי לערוך ביטוח לפי תקנות 3 או 4 לתקנות אלה, לא יאוחר מיום כ״ה בשבט התש״ס (1 בפברואר 2000) ובלבד שהביטוח לפי התקנות הקודמות בתוקף עד אותו מועד לפחות.


כ״ו בטבת התש״ס (4 בינואר 2000)
  • אברהם (בייגה) שוחט
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.