חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (עוסקים זרים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (עוסקים זרים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (עוסקים זרים), התשע״א–2011


ק״ת תשע״א, 606.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10ח, ו־42 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ״ה–1995 (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”היתר זר“, ”עוסק זר“ ו”תאגיד זר“ – כהגדרתם בפרק ב׳1 לחוק;
”מרשם העוסקים הזרים“ – כמשמעותו בפרק ב׳1 לחוק;
”בנק זר“ – כהגדרתו בסעיף 10ב(ב) לחוק.
בקשה לרישום
(א)
עוסק זר ותאגיד מורשה, המבקשים להירשם במרשם העוסקים הזרים, יגישו לרשות בקשה שייכללו בה או יצורפו אליה פרטים ואישורים כמפורט להלן:
(1)
שם העוסק הזר, המדינה שבה ניתן לו ההיתר הזר, שם הגוף המפקח עליו במדינת המוצא ומקום מרכז עסקיו;
(2)
פרטי ההתקשרות עם העוסק הזר מחוץ לישראל, לרבות כתובת לקבלת דואר, מספרי טלפון ופקסימיליה;
(3)
כתובתו של העוסק הזר בישראל להמצאת כתבי בי־דין;
(4)
הסכם בכתב בין העוסק הזר לתאגיד המורשה, כאמור בסעיף 10ב(א)(1) לחוק;
(5)
היה העוסק הזר תאגיד, יצוין שמו של האדם מטעמו, שתפקידו לקיים קשר עם התאגיד המורשה והרשות (להלן – הנציג); כמו כן יצוינו כתובת הנציג לקבלת דואר, מספרי הטלפון, הפקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני שלו וזהות כל המועסקים בשמו של התאגיד הזר במתן השירותים;
(6)
(7)
הצהרה של התאגיד המורשה בדבר העניינים האלה:
(א)
עמידתם של התאגיד המורשה והעוסק הזר בתנאי הכשירות כאמור בסעיף 10ב(א) לחוק;
(ב)
כי לא מצא פגם במהימנותם של העוסק הזר והמועסקים בשמו במתן השירותים;
(ג)
כי הוא מודע להוראות החוק לעניין התקשרות עם עוסק זר, לרבות לאחריות המוטלת עליו ביחס למעשיו של העוסק הזר כאמור בסעיף 10ה לחוק, ולרבות לחובת הפיקוח המוטלת עליו מכוח סעיף 10ו לחוק;
(ד)
כי המועסקים במתן שירותים בשמו של התאגיד הזר יהיו כולם בעלי היתר זר;
(ה)
אם הוא בנק זר – כי הוא עומד גם בתנאים הקבועים בסעיף 10ב(ב) לחוק;
(8)
חוות דעת מנומקת של עורך דין המופנית לרשות ביחס לכל אלה:
(א)
אישור כי העוסק הזר הוא בעל היתר זר;
(ב)
לגבי תאגיד זר, אישור גם כי –
(1)
הוא התאגד מחוץ לישראל;
(2)
השליטה בו היא בידי מי שאינו תושב ישראל;
(3)
עיסוקו על פי ההיתר הזר נעשה דרך כלל מחוץ לישראל;
(9)
נוהל עבודה המסדיר את ההתנהלות ויחסי העבודה בין התאגיד המורשה לעוסק הזר, ואם הוא תאגיד זר – לרבות ביחס למועסקים בשמו של התאגיד הזר במתן השירותים;
(10)
אישור של חברת הביטוח המבטחת את אחריותו של התאגיד המורשה, ולפיו הביטוח חל גם לגבי פעילותו של העוסק הזר במתן שירותים ללקוחות התאגיד המורשה.
(ב)
יושב ראש הרשות, או עובד שהוסמך על ידו לעניין זה, רשאי לדרוש מסמכים נוספים הדרושים לעניין בחינת הבקשה בידי הרשות.
(ג)
הבקשה והמסמכים כאמור בתקנה זו יהיו בשפה העברית, ויכול שהמסמכים יוגשו בשפה שאינה עברית, ובלבד שיצורף להם תרגום נוטריוני לעברית.
(ד)
לא יהיה פרט מטעה במסמכים שיוגשו לרשות.
(ה)
הבקשה לפי תקנה זו תוגש על ידי התאגיד המורשה בהתאם לסעיף 27א לחוק.
תעודת רישום
הוכח לרשות כי נתקיימו בתאגיד המורשה ובעוסק הזר התנאים שבסעיף 10ח לחוק, תרשום אותם במרשם העוסקים הזרים, ויושב ראש הרשות, או עובד הרשות שהוא הסמיכו לכך בכתב, ימסור להם תעודת רישום.
הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות עדכון פרטי הרישום
תאגיד מורשה הרשום במרשם העוסקים הזרים ידווח לרשות סמוך ככל האפשר על כל שינוי בפרט מן הפרטים שפורטו בבקשה לרישום.
דרישת הרשות למידע
יושב ראש הרשות או עובד שהוא הסמיך לכך, רשאים לדרוש מתאגיד מורשה הרשום במרשם העוסקים הזרים מידע נוסף הקשור בעוסק הזר ובפעילותו, להורות על הדרך שבה ימציא את המידע ולקצוב לו מועד להמצאתו.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.


ו׳ בשבט התשע״א (11 בינואר 2011)
  • יובל שטייניץ
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.