חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הסדרת העיסוק בהדברה תברואית (הפחתה של סכומי עיצום כספי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הסדרת העיסוק בהדברה תברואית (הפחתה של סכומי עיצום כספי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הסדרת העיסוק בהדברה תברואית (הפחתה של סכומי עיצום כספי), התשע״ז–2017


ק״ת תשע״ז, 1713.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 39(ב) ו־48 לחוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע״ו–2016 (להלן – החוק), בהסכמת שרת המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אישור“ – כל אחד מאלה:
(1)
אם המפר חייב, לפי דין, במינוי רואה חשבון מבקר, אישור שנתן רואה חשבון מבקר שמונה כאמור, המבקר את הדוחות הכספיים השנתיים;
(2)
לעניין אגודה שיתופית, אישור לפי פסקה (1) או אישור של מי שביקר את חשבונותיה לפי פקודת האגודות השיתופיות;
(3)
לעניין אדם שאינו כאמור בפסקאות (1) או (2) – אישור שנתן יועץ מס מייצג כי נתון פלוני תואם לאמור במסמך שהוגש במסגרת פעולת הייצוג של יועץ המס או אישור שנתן רואה חשבון;
”הכנסה“ – כהגדרתה בפקודת מס הכנסה;
”מחזור עסקאות“ –
(1)
לעניין תאגיד שאינו מלכ״ר – מחזור עסקאות של עוסק כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975 (בתקנות אלה – חוק מס ערך מוסף);
(2)
לעניין מלכ״ר – כהגדרת מחזור בתוספת השנייה לחוק העמותות, התש״ם–1980;
”מלכ״ר“ – כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף;
”מפר“ – כמשמעותו בסעיף 35 לחוק;
”רואה חשבון מבקר“ – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ״ט–1999.
הפחתת סכומי העיצום הכספי
המנהל רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:
(1)
המפר לא הפר הוראה מהוראות החוק או לפיו בחמש השנים שקדמו להפרה – 20 אחוזים; לא הפר את אותה הוראה ולא הפר הוראה אחרת יותר מפעם אחת בשנתיים שקדמו להפרה – 10 אחוזים;
(2)
המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה לרשם – 30 אחוזים;
(3)
המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתו של המנהל – 20 אחוזים.
הפחתה בשל נסיבות אישיות
ראה המנהל, לגבי מפר שהוא יחיד, שההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי או שהתקיימו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר, רשאי הוא להפחית למפר את סכום העיצום הכספי בשיעור של 25 אחוזים, וזאת בלי לגרוע מסמכותו לפי תקנה 2.
הפחתה בשל כמה נסיבות
התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בתקנות 2 ו־3, רשאי המנהל להפחית למפר מסכום העיצום הכספי את השיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר, ובלבד ששיעור ההפחתה המצטבר לא יעלה על 50 אחוזים מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה.
הפחתה בשל התחשבות במחזור עסקאות או הכנסה
(א)
מצא המנהל שסכום העיצום הכספי עולה על 5 אחוזים ממחזור העסקאות של המפר או מההכנסה של המפר בשנה שקדמה למועד מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי, לפי העניין, רשאי הוא להפחית את הסכום ל־5 אחוזים ממחזור העסקאות או ההכנסה האמורים.
(ב)
תקנת משנה (א) תחול בין אם הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנות 2 ו־3 ובין אם לאו.
(ג)
על אף האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב), המנהל לא יפחית את סכום העיצום הכספי בשיעורים העולים על השיעורים המפורטים להלן:
(1)
75 אחוזים – להפרה כאמור בסעיף 34(א) לחוק;
(2)
50 אחוזים – להפרה כאמור בסעיף 34(ב) ו־(ג) לחוק.
מסמכים שיצורפו לבקשה
(א)
מפר המבקש הפחתה של סכום העיצום הכספי לפי הוראות תקנות אלה או פריסה של תשלום העיצום הכספי לפי סעיף 42 לחוק, יגיש למנהל, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי, מסמכים המאמתים את העובדות שעל יסודן מתבקשת ההפחתה או הפריסה כאמור.
(ב)
בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א), מפר המבקש הפחתה לפי הוראות תקנה 5 יצרף לבקשתו אישור לעניין גובה מחזור העסקאות או ההכנסה של המפר, לפי העניין, ולעניין מפר שהוא מלכ״ר – גם תעודה מאת מנהל, כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, המעידה על רישומו כמלכ״ר לפי החוק האמור.
דיווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת
המנהל יגיש אחת לשנה, עד ליום 31 בדצמבר, לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת דין וחשבון על השימוש בסמכויות הנתונות לו בתקנות אלה; דיווח ראשון לפי תקנה זו יוגש לא יאוחר מיום כ״ג בטבת תשע״ט (31 בדצמבר 2018).


ט״ו באב התשע״ז (7 באוגוסט 2017)
  • זאב אלקין
    השר להגנת הסביבה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.