חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הסדרת העיסוק בהדברה תברואית (בקשה לרישיון מדביר)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הסדרת העיסוק בהדברה תברואית (בקשה לרישיון מדביר) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הסדרת העיסוק בהדברה תברואית (בקשה לרישיון מדביר), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 2206.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(ב) לחוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע״ו–2016 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרה
בתקנות אלה, ”בקשה“ – בקשה לרישיון מדביר או לחידושו, לפי העניין.
בקשה לרישיון מדביר
(א)
המבקש לקבל רישיון מדביר או לחדשו (להלן – המבקש), יגיש לרשם בקשה, לפי טופס 1 שבתוספת, מלאה על כל פרטיה, ויצרף לה את כל אלה:
(1)
הצהרה על נכונות הפרטים המופיעים בבקשה, ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת וחתומה בידי המבקש;
(2)
לעניין בקשה לרישיון מדביר במבנים ובשטח פתוח לפי סעיף 7(א)(5)(א) לחוק, אם היתה התקופה האמורה במסגרת עבודתו כעובד הדברה לפי סעיף 58(ב) לחוק, יצרף המבקש לבקשה תצהיר ערוך ומאומת לפי טופס 3 שבתוספת;
(3)
תעודות ומסמכים לאימות פרטים המופיעים בבקשה המפורטים בטופס 1 שבתוספת;
(4)
למבקש רישיון שאינו רישיון מדביר צבאי – הסכמת המבקש למסירת מידע על אודותיו מן המרשם הפלילי, כמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א–1981, לרשם, ערוכה וחתומה לפי טופס 4 שבתוספת.
(ב)
בבקשה לחידוש רישיון יהיה המבקש פטור מציון הפרטים לעניין הכשרה, בחינה וניסיון, הנדרשים לפי סעיפים 5 ו־6 לטופס 1 שבתוספת, וכן מצירוף מסמכים לאימות פרטים כאמור.
אופן הגשת בקשה לרישיון
בקשה תוגש לרשם בצורה ממוחשבת באמצעות טופס מקוון; הרשם רשאי להתיר למבקש להגיש בקשה בדרך אחרת אם מצא כי קיימות נסיבות המצדיקות זאת.
בדיקת בקשה
(א)
ראה הרשם כי בקשה שהוגשה לו אינה כוללת את הפרטים והמסמכים הנדרשים לשם החלטה בבקשה, יודיע למבקש כאמור וידרוש השלמת פרטים ומסמכים החסרים לדעתו בבקשה, ורשאי הרשם לדרוש מן המבקש פרטים ומסמכים נוספים הדרושים לדעתו לשם החלטה בבקשה.
(ב)
לא השלים מגיש הבקשה את הפרטים והמסמכים כאמור בתקנת משנה (א) במועד שהורה הרשם, יראו את המבקש כאילו חזר בו מהבקשה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ז באייר התשע״ט (1 ביוני 2019).

תוספת

טופס 1: בקשה לרישיון מדביר (תקנה 2)
טופס 2: הצהרת המבקש (תקנה 2(א)(1))
טופס 3: תצהיר המבקש (תקנה 2(א)(2))
טופס 4: הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי (תקנה 2(א)(4))


ט׳ בסיוון התשע״ח (23 במאי 2018)
  • זאב אלקין
    השר להגנת הסביבה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.