חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מסירת מידע בנוגע להספקת גז)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מסירת מידע בנוגע להספקת גז) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מסירת מידע בנוגע להספקת גז), התשע״ה–2015


ק״ת תשע״ה, 842; תשפ״ד, 593.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 19(א)(5) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ״ט–1989 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”גז“, ”המנהל“, ”ספק גז“, ”צרכן גז“ ו”צרכן גז ביתי“ – כהגדרתם בפרק ד׳ לחוק;
”מאגר גפ״מ במכלים מיטלטלים“ – מצבור של מכלים מיטלטלים המחוברים ביניהם;
”מכל מיטלטל“ – כלי קיבול מיטלטל לאחסון גז;
”מכל נייח“ – כלי קיבול לאחסון גז המותקן באופן קבוע וממולא במקום וכן מצבור קבוע של כלי קיבול כאמור המחוברים ביניהם;
”מערכת גז מרכזית“ – מערכת להספקת גז שבאמצעותה מסופק גז לשני צרכני גז או יותר;
”תשלום קבוע“ – תשלום שצרכן גז ביתי משלם בעד האפשרות לקבל שירות הספקת גז.
חובת מסירת מידע בנוגע לכתובות צרכני גז [תיקון: תשפ״ד]
(תבוטל ביום 2.1.2025): ספק גז חייב למסור לצרכן גז בחשבון הגז את כתובות צרכני הגז הקשורים לאותה מערכת גז מרכזית, או קוד זיהוי לאתר האינטרנט של הספק המאפשר גישה לרשימת כתובות כאמור.
חובת מסירת מידע בנוגע למחירי גז של צרכני גז ביתיים
(א)
בתחילת כל חודש, עד ליום השני בו, יעביר ספק גז למנהל דוח, באופן שיורה לו המנהל, לפי הטופס וההוראות שבתוספת, ובו מחיר ממוצע של כל אחד משירותי הספקת גז כמפורט בטופס האמור, שספק הגז חייב בו את צרכני הגז הביתיים בתקופה הקובעת, בנוגע לכל אחד מסוגי מיתקני הגז המשמשים צרכנים כאמור, בכל רשות מקומית שבה הוא מספק גז; לעניין זה –
”התקופה הקובעת“ – תקופה של חודשיים מהיום השישה עשר בחודש השלישי שקדם למועד הדיווח עד היום החמישה עשר בחודש שקדם למועד הדיווח;
”סוגי מיתקני הגז“ – מכל מיטלטל שקיבולו 12 ק״ג גפ״מ, מכל מיטלטל שקיבולו 48 ק״ג גפ״מ, מאגר גפ״מ במכלים מיטלטלים ומכל נייח.
(ב)
המנהל רשאי לפרסם את הדוח שנמסר לו לפי תקנת משנה (א), באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים; נוסף על כך, ספק גז שיש לו אתר אינטרנט, יפרסם את הדוח באתר שלו בתחילת כל חודש, ולא יאוחר מהיום השני בו.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 120 ימים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנה 3(א))

טופס דיווח על מחירי גז ממוצעים של שירותי הספקת גז לצרכני גז ביתיים

שם ספק הגז: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מועד הגשת הטופס: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תקופת הדיווח: מיום 16 בחודש . . . . . . . . . . . . . . . . . . שנה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
עד יום 15 בחודש . . . . . . . . . . . . . . . . . . שנה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הרשות המקומיתסוג מיתקן הגזשירות הספקת הגזמחיר ממוצע כולל מע״מ
 מכל מיטלטל שקיבולו 12 ק״ג גפ״מהתקנת מיתקן גז 
חיבור מיתקן גז 
הספקת מכל גז 
מכל מיטלטל שקיבולו 48 ק״ג גפ״מהתקנת מיתקן גז 
חיבור מיתקן גז 
הספקת מכל גז 
מאגר גפ״מ במכלים מיטלטליםהתקנת מיתקן הגז 
חיבור מיתקן גז 
תשלום דו־חודשי קבוע 
הספקת מ״ק גז 
מכל נייחהתקנת מיתקן הגז 
חיבור מיתקן גז 
תשלום דו־חודשי קבוע 
הספקת מ״ק גז 
הוראות לעניין חישוב המחיר הממוצע –
1.
המחירים יחושבו בנפרד לגבי כל רשות מקומית;
2.
מחיר ממוצע של התקנת מיתקן גז יחושב לפי הסכום הכולל שספק הגז חייב בו את הצרכנים בתקופת הדיווח, בעבור התקנת מיתקן גז חדש מסוג מסוים, כשהוא מחולק במספר ההתקנות של אותו סוג מיתקן;
3.
מחיר ממוצע של חיבור מיתקן גז יחושב לפי הסכום הכולל שספק הגז חייב בו את הצרכנים בתקופת הדיווח, בעבור חיבור מיתקן גז של צרכן מסוג מסוים למערכת גז קיימת, כשהוא מחולק במספר החיבורים לאותו סוג מיתקן;
4.
מחיר ממוצע של תשלום דו־חודשי קבוע יחושב לפי הסכום הכולל שספק הגז חייב בו את הצרכנים בתקופת הדיווח, בעד האפשרות לקבל שירות הספקת גז ממיתקן מסוים, כשהוא מחולק במספר הצרכנים שצורכים גז מאותו סוג מיתקן;
5.
מחיר ממוצע של הספקת מ״ק גז יחושב לפי הסכום הכולל שספק הגז חייב בו את הצרכנים בתקופת הדיווח, בעד גז שסופק לצרכן במאגר גפ״מ במכלים מיטלטלים או במכל נייח, לפי העניין, כשהוא מחולק בסך מ״ק הגז שסיפק ספק הגז לאותו סוג מיתקן.


ה׳ בשבט התשע״ה (25 בינואר 2015)
  • סילבן שלום
    שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.