חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הנפט (עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הנפט (עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הנפט (עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים), התשע״ז–2016


ק״ת תשע״ז, 142.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו־82 לחוק הנפט, התשי״ב–1952 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אמצעי שליטה“ –
(1)
בתאגיד שאינו שותפות מוגבלת – כל אחד מאלה:
(א)
זכות הצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל לה של תאגיד אחר;
(ב)
זכות למנות דירקטור בחברה או את המנהל הכללי שלה, או נושאי משרה מקבילים להם בתאגיד אחר;
(2)
בתאגיד שהוא שותפות מוגבלת – כל אחת מן הזכויות האמורות בפסקה (1) בתאגיד שהוא השותף הכללי כהגדרתו בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל״ה–1975;
”בקשה“ – בקשה לקבל זכות נפט או אישור להיות מפעיל, לפי העניין;
”דולר“ – דולר של ארצות הברית של אמריקה;
”היתר מוקדם עם זכות קדימה“ – היתר מוקדם עם זכות קדימה כמשמעותה בסעיף 7א לחוק;
”זכות נפט“ – זכות נפט בשטח שרובו או חלקו נמצא בים, לרבות היתר מוקדם עם זכות קדימה בשטח כאמור;
”מבקש זכות נפט“ – מי שמגיש בקשה, לפי תקנות הנפט ותקנות אלה, לקבל זכות נפט, בין שהיא זכות נפט חדשה ובין שהיא זכות נפט קיימת שמגיש הבקשה מבקש שתועבר לו;
”המפעיל“ – תאגיד המופקד על תפקידי מפעיל לגבי זכות נפט, שהממונה אישר אותו כאמור בתקנה 10;
”קבוצה“ ו”חבר בקבוצה“, לגבי זכות נפט שבעליה הם יותר מאדם אחד – כלל בעלי זכות הנפט וכל אחד מהם, בהתאמה;
”שלב הזכות“ – השלב שבו מצויה זכות הנפט בהתאם לפעילות המתבצעת באותה עת, ובכלל זה חיפוש נפט, פיתוח שדה נפט או הפקת נפט;
”שליטה“, בתאגיד – היכולת, בין לבד ובין יחד עם אחרים הפועלים בשיתוף פעולה דרך קבע, לכוון את פעילותו של התאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחר בתאגיד; בלי לגרוע מכלליות האמור, חזקה שאדם שולט בתאגיד –
(1)
אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד;
(2)
אם בידו היכולת לקבל בשביל התאגיד החלטות הנוגעות לזכות הנפט, או למנוע קבלת החלטות כאמור בתאגיד, מכוח תקנון התאגיד או מכוח הסכם;
”תפקידי מפעיל“ – מכלול הפעולות המקצועיות הנדרשות לשם חיפוש נפט, פיתוח שדה נפט והפקת נפט, ניהולם ופיקוח עליהם, תוך שמירה על הבטיחות, בריאות הציבור והגנה על הסביבה;
”תקנות הנפט“ – תקנות הנפט, התשי״ג–1953.
עיקרי התנאים לקבלת זכות נפט בים ולקבלת אישור כמפעיל
(א)
לשם קבלת זכות נפט –
(1)
על המבקש לעמוד בדרישות לפי תקנות הנפט;
(2)
על המבקש להראות כי הוא או חבר בקבוצה המבקשת לקבל זכות נפט עומד בתנאים הנדרשים לשם אישור כמפעיל לפי תקנת משנה (ב);
(3)
על המבקש להראות כי הוא בעל יכולת כלכלית מתאימה כאמור בתקנה 3.
(ב)
לשם קבלת אישור כמפעיל לגבי זכות נפט על המבקש להראות כי מתקיימים בו התנאים האמורים בתקנה 5(א), וכי הוא בעל ניסיון כאמור בתקנה 6 ובעל יכולת כלכלית מספקת ואיתנות פיננסית כאמור בתקנה 7.
יכולת כלכלית של מבקש זכות נפט
(א)
מבקש זכות נפט ייחשב בעל יכולת כלכלית מתאימה אם מתקיימים בו שני אלה:
(1)
סך כל הנכסים במאזן שלו, ואם הוא קבוצה – של כל חברי הקבוצה יחד, הוא 400 מיליון דולר לפחות;
(2)
סך כל ההון העצמי במאזן שלו, ואם הוא קבוצה – של כל חברי הקבוצה יחד, הוא 100 מיליון דולר לפחות;
לעניין זה, ”כל חברי הקבוצה יחד“ – כולל חבר הקבוצה שיאושר כמפעיל לגבי זכות הנפט.
(ב)
סך כל הנכסים וסך כל ההון העצמי האמורים בתקנת משנה (א) ייבחנו לפי הנתונים שבדוח הכספי המבוקר ליום 31 בדצמבר של השנה שקדמה לשנה שבה הוגשה הבקשה או לפי ממוצע הנתונים שבדוחות הכספיים המבוקרים ל־31 בדצמבר של השנתיים שקדמו לשנה שבה הוגשה הבקשה, לפי שיקול דעתו של הממונה.
(ג)
מבקש זכות נפט שהוא לבדו יהיה בעל זכות הנפט רשאי להוכיח את היכולת הכלכלית באמצעות בעל השליטה בו, ומי שהוא חבר בקבוצה המבקשת זכות נפט (להלן בתקנה זו – הקבוצה המבקשת) רשאי להוכיח את חלקו היחסי ביכולת הכלכלית באמצעות בעל השליטה בו.
(ד)
במקרה של הוכחת היכולת הכלכלית כאמור בתקנת משנה (ג), יצורפו לבקשה מסמכים אלה:
(1)
כתב התחייבות בלתי חוזרת של בעל השליטה שלגביו הוכח כאמור, או כתבי התחייבות בלתי חוזרת של בעלי השליטה בחברי הקבוצה המבקשת שלגביהם הוכח כאמור, לפי העניין, להעמיד לרשות המבקש או לרשות הקבוצה המבקשת, לפי העניין, אם זכות הנפט תינתן להם, כספים עד לסכום כולל של 100 מיליון דולר, שיידרשו לצורך ביצוע פעולותיהם וחובותיהם כבעלי הזכות;
(2)
כתב התחייבות בלתי חוזרת של מבקש זכות הנפט או כתבי התחייבות בלתי חוזרת של חברי הקבוצה המבקשת, לפי העניין, לדרוש את מימוש ההתחייבות של בעלי השליטה בהם במקרה הצורך.
(ה)
כתבי ההתחייבות כאמור בתקנת משנה (ד) יהיו לפי טפסים 1 ו־2 בתוספת הראשונה, לפי העניין.
(ו)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי הממונה להעניק זכות נפט למבקש אף אם לא מתקיימים בו התנאים המפורטים בה ובלבד שבנסיבות העניין אי־קיום התנאים אינו מהותי, והממונה שוכנע כי יש טעמים מיוחדים המצדיקים זאת; החלטת הממונה לפי תקנת משנה זו תינתן ותנומק בכתב.
דוחות כספיים שיגיש מבקש זכות נפט
מבקש זכות נפט יצרף לבקשתו עותקים של הדוחות הכספיים המבוקרים שלו לשנתיים שקדמו להגשת הבקשה, ואם הוא מסתמך, לצורך הוכחת היכולת הכלכלית שלו, על בעל השליטה בו, כאמור בתקנה 3(ג), יצרף גם את הדוחות הכספיים המבוקרים של בעל השליטה בו לשנתיים שקדמו להגשת הבקשה.
חובת מפעיל להחזיק בזכות הנפט ולהשתתף בהוצאות ובהכנסות, וייחוד פעולותיו
(א)
הממונה לא יאשר תאגיד כמפעיל אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:
(1)
הוא מבקש להיות לבדו בעל זכות נפט ומפעיל באותה זכות הנפט;
(2)
הוא מבקש להיות חבר בקבוצה, ולפי ההסכמים בינו לבין שאר חברי הקבוצה הוא יהיה מופקד מטעמם על ביצוע תפקידי מפעיל בזכות הנפט של הקבוצה וכן יהיה בעל שיעור של 25 אחוזים לפחות בזכות הנפט ויהיה חייב לשאת ב־25 אחוזים לפחות מהוצאות הקבוצה לצורכי זכות הנפט וזכאי ל־25 אחוזים לפחות מהכנסותיה מזכות הנפט.
(ב)
תפקידי מפעיל יבוצעו בידי המפעיל באמצעות עובדיו או באמצעות קבלנים שהמפעיל יתקשר עמם, והוא יפקח עליהם ויהיה אחראי על פעולותיהם.
ניסיון הנדרש ממפעיל
(א)
הממונה לא יאשר תאגיד כמפעיל אלא אם כן יש לו ניסיון של חמש שנים לפחות, בתקופת עשר השנים שקדמה להגשת הבקשה, בביצוע תפקידי מפעיל, ובכלל זה ניסיון בפעולות שבוצעו בפיקוחו ובאחריותו באמצעות קבלנים שעמם התקשר, כמפורט בפסקאות (1) עד (4) להלן:
(1)
ניסיון בחיפושי נפט בים, לרבות בפעולות אלה: תכנון וניהול של סקרים גאולוגיים וגאופיסיים, ובכלל זה עיבוד מידע, ניתוח גאולוגי וגאופיסי של אזורי חיפוש, איתור ותיאור מבנים גאולוגיים המהווים מלכודות נפט, הכנת מפרטים לביצוע קידוחים ודוחות הערכת משאבים;
(2)
ניסיון בקדיחה בים, לרבות בפעולות אלה: תכנון הנדסי מפורט של קידוחים, העסקת קבלנים לביצוע קידוחים, רכישת ציוד קדיחה, פיקוח הנדסי וגאולוגי על תהליך קדיחה, ביצוע מבחני הפקה, ניתוח תוצאות הקידוח, תכנון וביצוע נטישה של קידוח והכנת דוחות סיום קידוח;
(3)
ניסיון בפיתוח ובהפקת נפט או גז טבעי בים, לרבות בפעולות אלה: הכנת תכניות פיתוח, תכנון והקמה של מיתקני הפקה והולכה, ובכלל זה מיתקנים תת־ימיים, הנחת צנרת הולכה תת־ימית, ביצוע מבחני קבלה למערכות ההפקה וההולכה, ניהול הפקה, והפעלת אסדות הפקה מאוישות;
(4)
ניסיון בפעולות לשמירת הבריאות והסביבה, קיום מערכת ניהול בטיחות וסביבה בקשר עם פעולות בזכויות נפט, לרבות הכנת תכניות בטיחות, ביצוע סקרי סיכונים, הכנת מסמכים סביבתיים וניטור סביבתי הנוגעים לפעולות בזכויות נפט, כולם בהתאם לאמות מידה בין־לאומיות מקובלות.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), הממונה רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב ובהתאם לשלב הזכות ולמאפייניה, וכן בהתאם להיקף הביקוש לקבלת הזכות באותו שטח או בהתאם להרכבה של הקבוצה כולה, לאשר תאגיד כמפעיל אף אם לא עמד בדרישות האמורות בתקנת משנה (א)(3).
(ג)
הממונה לא יאשר תאגיד כמפעיל אלא אם כן הוא מעסיק באופן ישיר עובדים בעלי הכשרה וניסיון של חמש שנים לפחות בתחומים האמורים בתקנת משנה (א)(1), וכן בתחומים האמורים בתקנת משנה (א)(3) זולת אם החליט, לפי תקנת משנה (ב), לאשר את התאגיד כמפעיל על אף שלא עמד בדרישות תקנת משנה (א)(3).
(ד)
על אף האמור בתקנת משנה (ג), הממונה רשאי לדרוש מתאגיד מסוים, לשם אישורו כמפעיל, ניסיון רב מהקבוע בתקנת המשנה האמורה, אם מצא שהדבר נדרש בהתאם לשלב הזכות ולמאפייניה, ובהתחשב בתכנית העבודה, במורכבותה ובהיבטים סביבתיים ובטיחותיים הנובעים מתכנית העבודה וממיקומה של הזכות; דרישה כאמור תינתן ותנומק בכתב.
(ה)
לשם הוכחת עמידת התאגיד בדרישות האמורות בתקנת משנה (א) ואישורו כמפעיל, רשאי התאגיד להסתמך על ניסיון של בעל השליטה בו, וזה מצדו רשאי להסתמך על ניסיון של חברה אחרת שבשליטתו, ובלבד שלבעל השליטה או לחברה כאמור יש ניסיון כמפורט בתקנת משנה (א) והם מעסיקים באופן ישיר עובדים בעלי הכשרה וניסיון כאמור בתקנת משנה (ג), והממונה לא מצא כי יש חשש להתנגשות בין ענייני התאגיד שמבוקש אישורו כמפעיל לבין ענייניהם של בעל השליטה או החברה כאמור.
(ו)
במקרה של הסתמכות כאמור בתקנת משנה (ה), יצורפו לבקשה כתבי התחייבות כאמור בתקנה 9.
יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית הנדרשת ממפעיל
(א)
הממונה לא יאשר תאגיד כמפעיל אלא אם כן הוא בעל יכולת כלכלית מספקת ואיתנות פיננסית, ורשאי המפעיל להוכיח זאת באמצעות בעל השליטה בו, אם בעל השליטה הוא בעל יכולת כלכלית מספקת ואיתנות פיננסית ובלבד שצורפו לבקשה כתבי התחייבות כאמור בתקנה 9; לעניין זה –
(1)
יכולת כלכלית תיחשב מספקת אם סך כל הנכסים במאזן הוא 200 מיליון דולר לפחות וסך כל ההון העצמי הוא 50 מיליון דולר לפחות; אין באמור כדי לגרוע מהוראות תקנה 3(א);
(2)
איתנות פיננסית תוכח בהתקיים שני אלה:
(א)
שניים לפחות מבין שלושת היחסים האלה מתקיימים: היחס השוטף של נכסים שוטפים להתחייבויות שוטפות עולה על 1, היחס בין ההון העצמי למאזן עולה על 25%, והיחס בין תזרים המזומנים מפעילות שוטפת להוצאות המימון השנתיות עולה על 1.2;
(ב)
חוות דעת או דוח סקירה של רואה החשבון המבקר המצורפים לדוחות הכספיים של המבקש אינם כוללים הפניית תשומת לב למצבו הפיננסי של התאגיד או לקיומם של ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו כעסק חי.
(ב)
היכולת הכלכלית והאיתנות הפיננסית כאמור בתקנת משנה (א) ייבחנו לפי הנתונים שבדוח הכספי המבוקר ליום 31 בדצמבר של השנה שקדמה להגשת הבקשה או לפי ממוצע הנתונים שבדוחות הכספיים המבוקרים ליום 31 בדצמבר של שנתיים שקדמו להגשת הבקשה, לפי שיקול דעתו של הממונה.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (א)(1), הממונה רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב, ובהתחשב בהיקף ההשקעות שבוצעו ובהיקף ההשקעות הנדרשות אשר טרם בוצעו בשטח הזכות, לאשר תאגיד כמפעיל אף אם לא עמד בדרישות בדבר היכולת הכלכלית וסך הנכסים במאזן שלו או סך ההון העצמי שלו נמוך מן הקבוע בתקנת משנה (א)(1).
בקשה לאישור כמפעיל
(א)
בקשה של תאגיד לאישור כמפעיל תוגש לממונה באחת מאלה:
(1)
יחד עם בקשה לקבל זכות נפט חדשה;
(2)
כחלק מבקשה להחלפת מפעיל במסגרת בקשה להעברת זכויות בזכות נפט.
(ב)
הבקשה תכלול את כל הפרטים המצוינים בתוספת השנייה ויצורפו אליה כל המסמכים המצוינים בתוספת השנייה וכן מסמך בעברית ובו עיקרי הבקשה והמסמכים; המבקש רשאי להוסיף פרטים ומסמכים כפי שימצא לנכון כדי לתמוך בבקשתו.
(ג)
הממונה רשאי לדרוש מהמבקש למסור הבהרות לגבי הפרטים והמסמכים שהוגשו, וכן פרטים ומסמכים נוספים כפי שנדרש לדעתו לקבלת החלטה בבקשה; להבהרות ולמסמכים יצורפו עיקריהם בעברית.
(ד)
הבקשה וההבהרות יוגשו בשלושה עותקי נייר חתומים במקור, בצירוף אישור עורך דין כי החותמים הם בעלי זכות חתימה בתאגיד המבקש, וכן יוגשו בקובץ אלקטרוני.
כתבי התחייבות
(א)
תאגיד המבקש אישור כמפעיל, המסתמך לצורך הוכחת עמידתו בתנאים לקבלת האישור, על ניסיון של בעל השליטה בו לפי תקנה 6(ה), או על היכולת הכלכלית והאיתנות הפיננסית של בעל השליטה בו לפי תקנה 7(א), יצרף לבקשה כתבי התחייבות אלה:
(1)
כתב התחייבות בלתי חוזרת של בעל השליטה להעמיד לרשות המבקש, אם יאושר כמפעיל, כוח אדם בעל ניסיון או משאבים כספיים עד לסכום של 50 מיליון דולר, ואם הוא הבעל היחיד של זכות הנפט – עד לסכום של 100 מיליון דולר, כפי שיידרש לו לצורך ביצוע תפקידי מפעיל לגבי זכות הנפט;
(2)
כתב התחייבות בלתי חוזרת של התאגיד המבקש אישור כמפעיל לדרוש את מימוש ההתחייבות של בעל השליטה בו, במקרה הצורך.
(ב)
כתבי ההתחייבות יהיו לפי טפסים 3, 4, 5 ו־6 בתוספת הראשונה, לפי העניין.
החלטת הממונה בבקשה לאישור כמפעיל
(א)
הממונה יבחן את בקשת התאגיד לאישור כמפעיל לפי התנאים הקבועים בתקנות אלה ובהתאם למאפייני זכות הנפט, לרבות מאפייני שדה הנפט ושלב הזכות, וכן ייתן את דעתו לשיקולים האמורים בתקנה 11.
(ב)
אישר הממונה את הבקשה, רשאי הוא להתנות את אישורו בתנאים.
(ג)
אין באישור תאגיד כמפעיל לגבי זכות נפט מסוימת כדי להוות אישורו כמפעיל לגבי זכות נפט אחרת.
(ד)
על אף האמור בתקנות 6 ו־7 ובלי לגרוע מהוראות תקנות 6(ב) ו־7(ג), רשאי הממונה לאשר תאגיד כמפעיל אף אם לא מתקיימים בו כל התנאים המפורטים בהן ובלבד שבנסיבות העניין אי־קיום התנאים אינו מהותי, והממונה שוכנע כי יש טעמים מיוחדים המצדיקים זאת; החלטת הממונה לפי תקנת משנה זו תינתן ותנומק בכתב.
סירוב בשל שיקולים מיוחדים
הממונה, באישור השר, רשאי שלא לאשר בקשה לקבלת זכות נפט או שלא לאשר לאישור כמפעיל, אף אם התקיימו כל התנאים המפורטים בתקנות אלה, אם שוכנע הממונה כי טעמים של ביטחון המדינה, של יחסי חוץ או של קשרי מסחר בין־לאומיים מצדיקים זאת, ובכלל זה קיומם של טעמים כאמור במקרה שבעל השליטה במבקש זכות הנפט או במבקש אישור כמפעיל הוא מדינת חוץ, או אם קיימות נסיבות מיוחדות אחרות אשר בשלהן אישור הבקשה אינו לטובת הציבור או משק האנרגיה בישראל.
מתן רישיון או חזקה על פי תחרות
(א)
הודיע השר כי רישיון או חזקה בשטח שכולו או רובו בים יינתנו על פי תחרות, תיערך התחרות בהליך פומבי שיכוון להשגת מרב היתרונות למשק המדינה, ובכלל זה משק האנרגיה.
(ב)
הממונה יפרסם באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, לכל הליך כאמור בתקנת משנה (א), את דבר קיום ההליך התחרותי, המועד האחרון להגשת הצעות, תנאי הסף, והסכום המזערי להצעת המחיר, אם נדרש, ואם יוחלט לבחון את ההצעות גם על בסיס טיבן – את אמות המידה לבחינה כאמור ואת המשקל של כל אחת מאמות המידה לבחירת הזוכה.
רישום מפעיל ושמירת מסמכיו בישראל
(א)
מבקש שהממונה אישרו כמפעיל והוא חברת חוץ שטרם נרשמה לפי סעיף 346 לחוק החברות, התשנ״ט–1999 (להלן – חוק החברות), ירשום את החברה כאמור לא יאוחר מחודש מיום האישור.
(ב)
המפעיל ישמור במשרדו בישראל חשבונות ורשומות מלאים על פעולותיו בזכות הנפט, לרבות כל הנדרש לפי סעיף 37 לחוק.
דיווחים ועדכון פרטים
(א)
בעל זכות נפט, ובכלל זה כל חבר בקבוצה, יגיש לממונה, אחת לשנה, דוח כספי שנתי מבוקר שלו לגבי השנה הקודמת.
(ב)
בעל זכות נפט, ובכלל זה כל חבר בקבוצה, ימסור לממונה דיווח על קרות אירוע הנוגע לו, כמפורט להלן:
(1)
הוגשה לגביו בקשה לפשרה או להסדר לפי סעיפים 350 או 351 לחוק החברות או בקשה להבראה לפי סעיף 350א לחוק האמור, לבית משפט בישראל, או הוגשה בקשה דומה לבית משפט במדינת חוץ לפי דיני מדינת החוץ;
(2)
הוגשה לבית משפט או לרשם ההוצאה לפועל בישראל או לבית משפט או רשות מוסמכת במדינת חוץ, לפי העניין, בקשה להורות על פירוקו של בעל הזכות, ובכלל זה של חבר בקבוצה, או בקשה למינוי כונס נכסים, מפרק, מפרק זמני, נאמן, מנהל מיוחד או בעל תפקיד אחר ביחס לעיקר נכסי בעל הזכות או לעיקר נכסי חבר בקבוצה או לנכסיו המהותיים או לנכסים הקשורים לקיום תנאי הזכות, או מונה בעל תפקיד כאמור והמינוי לא בוטל בתוך שני ימי עסקים;
(3)
הוטל עיקול על כל נכסיו או על עיקר נכסיו של בעל הזכות, ובכלל זה חבר בקבוצה, או על נכסיו המהותיים או על נכסים הקשורים לקיום תנאי הזכות, והעיקול לא הוסר בתוך שני ימי עסקים.
(ג)
דיווח כאמור בתקנת משנה (ב) יהיה בדרך של מתן הודעה ראשונית מיד לאחר שנודע לחייב בדיווח על האירוע, ומתן דוח מפורט בכתב מוקדם ככל האפשר אחרי מתן ההודעה ולא יאוחר מ־24 שעות לאחר שנודע לו על האירוע; לממונה יימסרו העתקים של בקשות שהוגשו כאמור בתקנת משנה (ב)(1) ו־(2) והחלטות שניתנו לגביהן, יחד עם הדוח המפורט או בתוך 24 שעות מקבלתן.
(ד)
מפעיל יודיע לממונה על כל שינוי שחל בעניינים המנויים בפרטים 1(א), (ב) ו־(ג) לתוספת השנייה ובמבנה האחזקות כאמור בפרט 1(ד) לתוספת השנייה, בתוך 14 ימים ממועד השינוי.
(ה)
אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מסמכות הממונה לדרוש דיווחים, מידע ומסמכים נוספים.
(ו)
בלי לגרוע מתקנה 8 לתקנות הנפט, הוראות תקנה זו יחולו גם על מבקש זכות נפט ומבקש אישור כמפעיל בתקופה שמיום הגשת הבקשה עד יום מתן החלטת הממונה בבקשה.
שטח מרבי
(א)
השטח המרבי של היתר מוקדם עם זכות קדימה בים יהיה 4,000 קמ״ר.
(ב)
השטח המרבי של רישיון בים יהיה 400 קמ״ר.
ביטול
תקנות הנפט (עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים), התשס״ו–2006 – בטלות.
תחולה
תקנות אלה יחולו על בקשות לקבלת זכות נפט ולקבלת אישור כמפעיל שיוגשו לממונה החל ביום פרסומן.

תוספת ראשונה (תקנות 3(ה) ו־9(ב))

טופס 1: נוסח כתב התחייבות בלתי חוזרת של בעל שליטה במבקש זכות נפט
טופס 2: נוסח התחייבות בלתי חוזרת של מבקש זכות נפט
טופס 3: נוסח כתב התחייבות בלתי חוזרת של בעל שליטה במבקש אישור כמפעיל בעניין הוכחת ניסיון
טופס 4: נוסח התחייבות בלתי חוזרת של מבקש אישור כמפעיל בעניין הוכחת ניסיון
טופס 5: נוסח כתב התחייבות בלתי חוזרת של בעל שליטה במבקש אישור כמפעיל בקשר להוכחת יכולת כלכלית
טופס 6: נוסח התחייבות בלתי חוזרת של מבקש אישור כמפעיל בקשר להוכחת יכולת כלכלית

תוספת שנייה (תקנה 8(ב)

הפרטים שייכללו בבקשה לקבל אישור להיות מפעיל והמסמכים שיצורפו אליה, הם כמפורט להלן:
זהות המבקש
(א)
שם המבקש, מקום התאגדות, מספר התאגיד, תאריך ההתאגדות, כתובת המבקש, מספר טלפון, מספר פקסימילה וכתובת דואר אלקטרוני;
(ב)
פירוט בעלי המניות של המבקש או השותפים בו המחזיקים ביותר מ־5 אחוזים בו, שיעורי אחזקותיהם בו ומקומות התאגדותם;
(ג)
שם איש הקשר מטעם המבקש, כתובתו, מספר טלפון, מספר פקסימילה וכתובת דואר אלקטרוני;
(ד)
יצורפו –
(1)
תעודת ההתאגדות של המבקש;
(2)
אם המבקש נרשם כחברת חוץ לפי סעיף 346 לחוק החברות, התשכ״ט–1999 – אישור רשם החברות על הרישום כאמור;
(3)
תרשים מבנה האחזקות במבקש;
(4)
תרשים המבנה הארגוני של המבקש;
(5)
קורות חיים וניסיון מקצועי של עובדי המבקש שהם בעלי התפקידים המרכזיים במבקש;
(6)
תיאור מפורט של מדיניות המבקש בתחום הגנת הסביבה.
חלקו של המבקש בזכות הנפט
אם הבקשה היא לאישור תאגיד כמפעיל לגבי זכות נפט קיימת, יצורף מסמך בחתימת כל בעלי הזכות האחרים, אם יש כאלה, המעיד על שיעור האחזקות שהוסכם שיהיה למבקש, אם יאושר, וכן על שיעור ההשתתפות בהוצאות ובהכנסות בזכות הנפט שלגביה מוגשת הבקשה שהוסכם שיהיה למבקש אם יאושר; אם הבקשה מוגשת יחד עם בקשה לזכות נפט חדשה, יצורף מסמך המעיד על הסכמות כאמור בחתימת כל מבקשי הזכות.
פעילות המבקש בתפקידי מפעיל
(א)
יצורף מסמך חתום בידי המנהל הכללי של התאגיד המבקש ובו תיאור המקומות שבהם היו למבקש זכויות ואשר בהם המבקש ביצע תפקידי מפעיל במשך 5 שנים לפחות בתקופת 10 השנים שקדמו להגשת הבקשה, ויצוינו, לגבי כל אחד מהמקומות, פרטים אלה:
(1)
הזכות במקום ושיעור זכויות המבקש בה;
(2)
המיקום;
(3)
עומק המים בנקודות של הקידוחים ופעולות הפיתוח;
(4)
תיאור הפעילות של המבקש בתפקידי מפעיל;
(5)
תקופת הפעילות;
(6)
היקף ההשקעות של המבקש;
(7)
העתודות המוכחות באותו מקום;
(8)
היקף ההפקה של נפט.
(ב)
רשימת תאונות ואירועים של זיהום הסביבה, תביעות שהוגשו נגד המבקש בשלהן ועיצומים שהוטלו עליו בשלהן, במהלך 10 השנים שקדמו להגשת הבקשה.
(ג)
יצורפו מסמכים המעידים על כך שלגבי הזכויות במקומות שתוארו במסמך האמור בפרט משנה (א) ביצע המבקש תפקידי מפעיל.
ניסיון בחיפושי נפט, בפיתוח ובהפקת נפט
יתואר ניסיונו של המבקש ושל עובדיו בכל המפורט בתקנה 6(א)(1) עד (3).
ניסיון בפעולות לשמירת הבריאות, הבטיחות והגנת הסביבה
(א)
יתואר ניסיונו של המבקש בתחומי השמירה על בריאות הציבור, הבטיחות, והגנת הסביבה (Health, Safety, Environment – HSE). במקומות שבהם ביצע תפקידי מפעיל, לרבות הכנת מסמכים סביבתיים ותכנית ניהול בטיחות וסביבה.
(ב)
יצורפו מסמכים בעניין הניסיון האמור בפרט משנה (א), ובכלל זה:
(1)
תיאור של המבנה הארגוני, הנהלים הפנימיים ומנגנוני הפיקוח והבקרה של המבקש בתחומים האמורים;
(2)
ביצועי המבקש בתחומים האמורים על פי תבחינים מוכרים כגון אבדן זמן עבודה עקב פגיעות (LTI – Lost Time Injury) והשפעת פגיעות (Injury Severity Rate).
יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית
(א)
יצורפו מסמכים המעידים על היכולת הכלכלית והאיתנות הפיננסית של המבקש, ובהם מסמכים אלה:
(1)
עותקים של הדוחות הכספיים המבוקרים לשנתיים האחרונות;
(2)
מסמך חתום בידי רואה החשבון או מורשי החתימה של התאגיד המבקש שיכלול את הנתונים והיחסים הפיננסיים האלה, לגבי השנתיים שקדמו להגשת הבקשה:
(א)
סך הנכסים במאזן בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים;
(ב)
סך ההון העצמי במאזן בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים;
(ג)
יחס שוטף (נכסים שוטפים/התחייבויות שוטפות);
(ד)
יחס הון עצמי (הון עצמי/מאזן);
(ה)
יחס נזילות (תזרים מזומנים מפעילות שוטפת/הוצאות מימון שנתיות).
(ב)
יצורף מסמך ובו יפורטו קשרים עם כל המדינות שבהן המבקש פועל.
הסתמכות על בעל השליטה
(א)
מבקש המסתמך, לצורך הוכחת עמידתו בתנאים לקבלת אישור, על ניסיון של בעל השליטה בו, יציין את כל האמור בפרטים 1(א), (ב) ו־(ג), 4 ו־5(א), ויצרף את כל המסמכים האמורים בפרטים 1(ד), 3 ו־5(ב), גם לגבי בעל השליטה, ואם בעל השליטה מסתמך על ניסיון של חברה אחרת בשליטתו – יצרף מסמכים כאמור גם לגביה, בשינויים המחויבים.
(ב)
מבקש המסתמך, לצורך הוכחת עמידתו בתנאים לקבלת אישור, על היכולת הכלכלית והאיתנות הפיננסית של בעל השליטה בו, יציין את כל האמור בפרטים 1(א), (ב) ו־(ג), ויצרף את כל המסמכים האמורים בפרטים 1(ד) ו־6, גם לגבי בעל השליטה, בשינויים המחויבים.


ט׳ בחשוון התשע״ז (10 בנובמבר 2016)
  • יובל שטייניץ
    שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.