חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הנמלים (ניהול התעבורה הימית)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הנמלים (ניהול התעבורה הימית) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הנמלים (ניהול התעבורה הימית), התשע״ח–2017


ק״ת תשע״ח, 223.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 סעיף 60(1)(ג), (ד), (ה) ו־(יח), (2)(ח) ו־(4) לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א–1971 (להלן – הפקודה), לפי הצעת רשות הספנות והנמלים על פי לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס״ד–2004 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז–1977, אני מתקין תקנות אלה:


פרק א׳: פרשנות

הגדרות
בתקנות אלה –
”אזור המתנה“ – אזור שרב חובל הנמל הורה שהוא אזור המתנה לאניות טרם תחילת ניתובן;
”אחראי המשט“ – מארגן המשט או האחראי לניהולו בשטח;
”הודעות לימאים“ – כמשמעותן בפרק השמיני לתקנות בטיחות השיט;
”הנחיית אימ״ו“ – החלטת מליאת ארגון הספנות הבין־לאומי מיום 27 בנובמבר 1997 שמספרה A.857(20)‎, בדבר הנחיות לשירותי תעבורת כלי שיט ו־msC/cIRC1065 לעניין הכשרה של עובדי תצפית, המופקדים לעיון הציבור במשרד מנהל הרשות בחיפה;
”הרשות“ – רשות הספנות והנמלים שהוקמה לפי סעיף 2 לחוק;
”יומן התצפית“ – יומן לתיעוד פעולות תצפית הנמל לפי תקנה 13;
”כלי שיט נמלי“ – כלי שיט המועסק במתן שירותי נמל לכלי השיט הפוקדים את הנמל או בביצוע עבודות ימיות בתחום הימי;
”כלי שיט קטן“ – כלי שיט שאורכו אינו עולה על 24 מטרים, למעט כלי שיט נמלי;
”משט“ – הפלגה מאורגנת של קבוצת כלי שיט;
”נתב“ – כהגדרתו בתקנה 37 לתקנות הנמלים;
”עיתוק כלי שיט“ – העברת כלי שיט ממקום אחד ברציף למקום אחר באותו רציף או ברציף אחר בנמל;
”רב חובל נמל“ – לגבי נמלי חיפה, אשדוד ואילת הוא עובד התאגיד שהוסמך לפי החוק לנהל את התעבורה הימית בנמל; לגבי נמל אשקלון הוא עובד החברה המפעילה את נמל אשקלון, ולגבי נמל חדרה הוא עובד משרד התחבורה;
”רציף“ – לרבות מזח, מקשר, כלי שיט, מערכת עגינה בלב ים וכל מיתקן אחר המשמש לריתוק כלי שיט בתחום הימי;
”שטחי העגינה“ – שטחי התחום הימי שרב חובל הנמל ייעד אותם לעגינת כלי שיט;
”תחום ימי“ – שטח הים שבתחום נמל לרבות כל שטח כאמור שמוכרז נמל פנימי, נמל חיצוני או שטח עגינה, כמשמעותם בסעיף 4 לצו הנמלים (הכרזת נמל אילת), התשע״ב–2012, בין פנימה לשוברי הגלים ובין מחוץ להם, ולמעט מעגן ”שביט“ בנמל חיפה, כמשמעותו בתוספת לתקנות הנמלים (מעגנות), התשע״א–2010;
”תחנת נתב“ – מקום שהורה עליו רב חובל הנמל לפי תקנה 5, המיועד לעליית נתב על כלי שיט לצורך ניתובו;
”תצפית נמל“ – גוף בנמל שתפקידו ניהול ובקרה של התעבורה הימית בנמל ופיקוח עליה;
”תקנות בטיחות השיט“ – תקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ״ג–1982;
”תקנות הנמלים“ – תקנות הנמלים, התשל״א–1971.

פרק ב׳: תנועת כלי שיט בנמל

חובת ניתוב
(א)
קברניט כלי שיט המגיע לתחום הימי ימתין להפלגתו לרציף בשטחי העגינה או באזור ההמתנה, וישיט את כלי השיט לתחנת הנתב, לפי הוראות תצפית הנמל.
(ב)
לא ישיט קברניט כלי שיט מתחום תחנת הנתב אל רציף בנמל, לא יוציא כלי שיט מרציף, לרבות לצורך העברתו לרציף אחר או אל מחוץ לשובר הגלים הראשי בנמל, לא ירתקו לרציף, לא ינתקו מרציף ולא יעתיקו לאורך הרציף אלא אם כן נמצא בכלי השיט נתב שבו הוא נועץ.
(ג)
תקנות משנה (א) ו־(ב) לא יחולו, אלא אם כן הורה רב חובל הנמל אחרת לגבי כלי שיט מסוים, על כל אחד מאלה:
(1)
כלי שיט קטן ובלבד שאינו מועסק בהובלה בין־לאומית של מטענים או נוסעים;
(2)
כלי שיט נמלי;
(3)
באישור מראש ובכתב מאת רב חובל הנמל – כלי שיט המועסק במתן שירותים במימי החופין של ישראל, בלי לפרוק או לטעון מטען בייבוא, ייצוא או שטעון, ובלבד שרב חובל הנמל וידא וציין באישור כי קברניט כלי השיט מכיר את מגבלות התמרון של כלי השיט ובקיא בנתיבי השיט בנמל.
(ד)
הממונה על הנמלים רשאי בהחלטה מנומקת בכתב, לתקופה ובתנאים שיורה, להסמיך את רב חובל הנמל לפטור קברניט כלי שיט מהוראות תקנות משנה (א) ו־(ב).
תנועת כלי שיט קטן בנמל
(א)
לא ישיט אדם כלי שיט קטן בתחום הימי אלא אם כן התקיים אחד מאלה:
(1)
הוא מפליג בנתיב או בתחום המיועד להשטת כלי שיט קטנים שהורה עליו הממונה על הנמלים, ושפורסם בהודעות לימאים, באתר האינטרנט של הרשות ובמפה הימית הנוגעת בדבר;
(2)
הוא הודיע מראש לתצפית הנמל על הפלגתו בתחום הימי, וקיבל את אישורה לכך, וההפלגה מתבצעת לפי הוראות התצפית, לרבות לעניין נתיב, מועד ומהירות ההפלגה.
(ב)
כלי שיט קטן כאמור בפסקאות (1) ו־(2) כאמור המחויב באמצעי תקשורת על פי דין יקיים את התקשורת עם התצפית באמצעים אלה.
(ג)
השטת כלי שיט קטן בתחום הימי במסגרת משט תעמוד בכל אלה:
(1)
לא ישיט אדם כלי שיט קטן במסגרת משט אלא בהתקיים כל אלה:
(א)
טרם עריכת המשט וידא כי אחראי המשט אישר בכתב את עריכתו;
(ב)
המשיט מכיר את הוראות התצפית לעניין עריכת המשט לרבות לעניין נתיב, מועד, מהירות ההפלגה ועזרי ניווט ותקשורת נדרשים;
(ג)
השטת כלי השיט מתבצעת לפי הוראות אחראי המשט ולפי הוראות התצפית, אם ניתנו למשיט כלי השיט;
(2)
לא יאשר אחראי המשט את עריכת המשט אלא אם כן הודיע מראש לרב חובל הנמל על הכוונה לערוך את המשט וקיבל את אישורו לכך בכתב, לרבות לעניין נתיב, מועד, מהירות ההפלגה ועזרי ניווט ותקשורת נדרשים;
(3)
לפני הפלגת המשט יוודא אחראי המשט כי כל משתתפי המשט מכירים את הוראות התצפית כאמור בתקנת משנה (א);
(4)
במהלך המשט ישמור אחראי המשט על ערוץ תקשורת רציפה פתוח בינו לבין התצפית; אין באמור כדי לגרוע מסמכות התצפית לתת הוראות לכלי שיט מסוים.
(ד)
רב חובל הנמל יורה על מהירות השיט המרבית לכלי שיט קטן בתחום הימי ורשאי הוא להורות על מהירויות שונות לפי סוגים שונים של כלי שיט; מהירות השיט כאמור תפורסם בלוחות המודעות של הנמל, באתר האינטרנט של התאגיד שהוסמך לנהל את התעבורה הימית, בהודעות לימאים ובאתר האינטרנט של משרד התחבורה; לא ישיט אדם כלי שיט קטן במהירות העולה על המהירות שהותרה כאמור, ובכל מקרה ישיט את כלי השיט במהירות המאפשרת שליטה מלאה בתמרון כלי השיט.
(ה)
בתחום הימי חייבים כלי שיט קטן וכלי שיט נמלי שאורכו אינו עולה על 24 מטרים בפינוי דרך לכלי שיט שאינו כלי שיט קטן ואינו כלי שיט נמלי שאורכו אינו עולה על 24 מטרים, בעת הפלגתו.
תחנת הנתב
רב חובל הנמל, באישור הממונה על הנמלים, יורה על מיקום תחנת הנתב והוא יפורסם בהודעות לימאים, באתר האינטרנט של הרשות, ובמפות הימיות הנוגעת בדבר.
תיאום תחילת הניתוב וסופו
(א)
הניתוב יתחיל לאחר שהנתב עלה על כלי השיט המיועד לניתוב (בתקנה זו – כלי השיט), הגיע לגשר הפיקוד וקיבל את הסכמת הקברניט לביצוע הניתוב, ולאחר החלפת מידע הדדית בין הנתב לקברניט כמפורט להלן:
(1)
הקברניט ימסור לנתב מידע מלא בדבר מצבו הטכני של כלי השיט ובכלל זה מצב המכונות, מכשירי הניווט ומערכת ההיגוי, בדבר כשירות צוות כלי השיט, וכן ימסור את נתוני התמרון של כלי השיט;
(2)
הנתב ימסור לקברניט מידע מלא בדבר מזג האוויר, מכשולי ניווט בקרבת כלי השיט או בנתיב הפלגתו בתחום הנמל, בדבר המערך המסייע בניתוב, ובדבר שפת הדיבור בגשר ובתקשורת עם גורמים מחוץ לכלי השיט במהלך הניתוב.
(ב)
הנתב יתאם את סיום הניתוב עם הקברניט.
ניתוב בכניסת כלי שיט לנמל
בהפלגת כלי שיט משטחי העגינה לרציף שהוקצה לו –
(1)
הנתב יעלה על כלי שיט ויחל בביצוע הניתוב כאשר כלי השיט נמצא במיקום תחנת הנתב, ואולם נתב רשאי לעלות לכלי השיט ולהתחיל את הניתוב עוד בטרם הגיע כלי השיט לתחנת הנתב;
(2)
הנתב יסיים את הניתוב וירד מכלי השיט לאחר שכלי השיט קשור בבטחה לרציף.
ניתוב בעזיבת כלי שיט את הנמל
בהפלגת כלי שיט מרציף בנמל אל הים הפתוח –
(1)
הנתב יעלה על כלי שיט ויחל את הניתוב בעוד כלי השיט קשור בבטחה לרציף;
(2)
הנתב לא יסיים את הניתוב ולא ירד מכלי השיט אלא אם כן התקיימו כל אלה:
(א)
כלי השיט נמצא במרחק 1/2 מייל ימי לפחות מעבר לשובר הגלים הראשי של הנמל, ואם לא קיים בנמל שובר גלים ראשי – כאשר חרטום כלי השיט פונה לכיוון הפלגתו;
(ב)
הנתב שוכנע כי אין כל מכשול לניווט בקרבת כלי השיט.
ניתוב בעיתוק
במעבר כלי שיט מרציף לרציף בתחום הימי יחולו הוראות תקנות 6(2) ו־7(1).
איסור על ביצוע ניתוב בניגוד לתקנות
(א)
לא יחל נתב בניתוב ולא יסיים אותו אלא לפי תקנות 5 עד 8.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), נתב רשאי להפעיל שיקול דעת לגבי המקום או המצב של תחילת הניתוב או סיומו ולחרוג מהוראות תקנות 6 עד 8 לעניינים אלה ומכל הוראה שנתנה תצפית הנמל, משיקולי בטיחות השיט; חריגה כאמור ותמצית נימוקיה ידווחו לתצפית הנמל בהקדם האפשרי ויתועדו ביומן התצפית.
סמכות נתב כלפי המשתתפים בניתוב
מרגע תחילת הניתוב עד סופו הנתב הוא הסמכות המכרעת כלפי עובדי התאגיד שהוסמך לפי החוק לנהל את התעבורה הימית בנמל, שמשתתפים באופן פעיל בניתוב או משתתפים אחרים שהוסמכו לכך, ולגבי נמל חדרה – כלפי כל המשתתפים באופן פעיל בניתוב גם אם אינם עובדי משרד התחבורה וכן, כלפי כלי שיט אחרים המשתתפים בניתוב או נותנים שירותים לנתב או לכלי השיט שבניתוב, ועליהם להישמע להוראותיו.

פרק ג׳: רב חובל הנמל ותצפית הנמל

תפקידי רב חובל הנמל
(א)
רב חובל הנמל אחראי לניהול התעבורה הימית בתחום הימי, באמצעות תצפית הנמל והנתבים, ולהוראה על נוהלי עבודת תצפית הנמל ונוהלי הניתוב.
(ב)
רב חובל הנמל מוסמך –
(1)
להתערב בהוראות שנתנה תצפית הנמל לנתב או לכלי שיט במסגרת תפקידיה כמפורט בתקנה 13; התערבות כאמור תתועד ביומן התצפית;
(2)
להנחות את הנתבים לגבי החלפת מידע הדדית בין הנתב לקברניט לפני ביצוע הניתוב, כאמור בתקנה 5(א);
(3)
על אף האמור בתקנה 72 לתקנות הנמלים (בטיחות השיט) – להתיר, בתנאים או בלעדיהם, פעילויות בתחום הימי כגון צלילה ועבודות ימיות, למעט דיג; לא יצלול אדם בתחום הימי ולא יבצע בו עבודות ימיות בלא היתר מרב חובל הנמל;
(4)
לערוך תחקיר מקצועי בנוגע לאירוע שהתרחש בתחום הימי, שהיה בו כדי לסכן חיי אדם, את בטיחות השיט או את מיתקני הנמל.
(ג)
לא ימלא אדם תפקיד של רב חובל נמל אלא אם כן הוא בעל הסמכה של רב חובל לאניית צי סוחר לפי תקנות הימאים ושירת בפועל כרב חובל של אניית צי סוחר 12 חודשים מצטברים לפחות.
תפקידי תצפית הנמל
(א)
תצפית הנמל תנהל את התעבורה הימית בתחום הימי, בכפוף להוראות רב חובל הנמל, ובכלל זה יהיו תפקידיה:
(1)
להורות לכלי שיט על מקום העגינה בשטחי העגינה שבו יעגון עד להפלגתו לרציף;
(2)
להורות לכלי שיט להמתין באזור המתנה עד לתחילת ניתובו;
(3)
להורות לכלי שיט על המועד שעליו להפליג בו לתחנת הנתב;
(4)
לאשר הפלגתו של כלי שיט קטן וכלי שיט נמלי בתחום הימי בכפוף להוראות תקנה 3, או לתת לו הוראות באשר להפלגתו כאמור;
(5)
לתאם עם הנתבים את סדר הניתוב של כלי השיט;
(6)
לקבל מידע שוטף הנוגע לתפקידיה מכל גורם הנוגע בדבר, לרבות מידע הידרוגראפי ומטאורולוגי; ולהעביר לשירות המטאורולוגי מידע כאמור שיתקבל מציוד התצפית כמפורט בפרטים (9) ו־(10) לתוספת;
(7)
להעביר מידע שוטף לנתבים ולכלי השיט שבתחום הנמל באשר למיקומם ותנועתם של כלי השיט בנמל, מכשולים לניווט בתחום הנמל וכל מידע אחר הנחוץ לשמירת בטיחות השיט וחיי בני אדם בים בתחום הנמל;
(8)
לדווח לרב חובל הנמל על כל מידע שהתקבל אצלה לפי תקנה 287א לתקנות הנמלים.
(ב)
לא ישיט אדם כלי שיט ולא יבצע פעילות אחרת בתחום הימי בניגוד להוראה שנתנה תצפית הנמל באותו עניין בכפוף לתקנות 10 ו־11(ב)(1).
יומן תצפית
(א)
לצורך ביצוע תפקידיה תנהל תצפית הנמל יומן שיירשמו בו רשומות, לפחות לגבי עניינים אלה:
(1)
כל הוראה שנתנה התצפית לכלי שיט או לנתב;
(2)
כל תחילה או סיום של עגינה, הפלגה וריתוק של כלי שיט בתחום הנמל;
(3)
מקום וזמן של כל עלייה או ירידה של נתב מכלי שיט;
(4)
כל הוראה שנתן רב חובל הנמל לתצפית;
(5)
כל מידע שהתקבל מנתב;
(6)
כל מידע שניתן או התקבל לפי תקנות 9(ב) ו־12.
(ב)
רשומה ביומן התצפית, תירשם בעט בלתי מחיק במהלך האירוע שהיא נוגעת אליו או מיד לאחריו, בציון זמן מדויק של האירוע ומיקום כלי השיט הנוגע בדבר, ותיחתם ביד מנהל המשמרת או התצפיתן כמשמעותם בתקנה 14(ב)(1); כל מחיקה, תיקון או שינוי ברשומות יומן התצפית ינומק בכתב וייחתם ביד מנהל המשמרת; יומן התצפית יישמר למשך שבע שנים; הממונה על הנמלים רשאי להכיר בשימוש במערכת אלקטרונית לצורך ניהול יומן תצפית אם הוכחו להנחת דעתו אמינותה, חסינותה מפני התערבות ושינוי, נגישותה, ושמירת רשומותיה.
(ג)
רב חובל הנמל יפקח על עובדי התצפית כדי למנוע עבירה על תקנה זו.
(ד)
מפקח רשאי בכל עת לבדוק את יומן התצפית ולקבל כל עותק ממנו; מנהל המשמרת והתצפיתן, כמשמעותם בתקנה 14(ב)(1), יציגו את היומן הרשמי למפקח לפי דרישתו; לעניין תקנה זו, ”מפקח“ – עובד הרשות שהממונה על הנמלים מינה אותו למפקח על תקנה זו.
איוש התצפית
(א)
תצפית הנמל תאויש ותופעל 24 שעות ביממה במשך כל ימות השנה.
(ב)
בכל משמרת תאויש תצפית הנמל, לכל הפחות, באלה:
(1)
מנהל משמרת – שיהיה אחראי לביצוע תפקידי התצפית לפי תקנות אלה בעת המשמרת שהוא מנהל;
(2)
תצפיתן – שימלא את הוראות מנהל המשמרת בכל הנוגע לתפקידיו.
(ג)
לא יועסק אדם בתצפית הנמל בתפקיד מנהל משמרת או בתפקיד תצפיתן אלא אם כן התקיימו בו כל אלה:
(1)
הוא בעל שליטה מלאה בשפות העברית והאנגלית;
(2)
הוא עבר הכשרה לפי הנחיית אימ״ו, שהכיר בה הממונה על הנמלים לגבי שירותי תעבורת כלי שיט (VTS);
(3)
מנהל משמרת – הוא בעל ניסיון של 24 חודשים לפחות בתפקיד תצפיתן, תצפיתן – הוא בעל הסמכה לחובל משמרת בכיר או חובל גוררת לפי תקנה 20(1) או (3) ופרק ד׳ לתקנות הימאים ושירת בתפקיד כאמור 12 חודשים לפחות או שהיה קצין בחיל הים ששימש מפקד כלי שיט; מצא הממונה על הנמלים כי לאדם כאמור יש ניסיון מספק לשם הבטחת בטיחות השיט בנמל, הוא רשאי לפטור אותו מתקופת הניסיון כאמור בפסקה זו.
(ד)
חובת קיום תקנה זו חלה על התאגיד שהוסמך לנהל את התעבורה הימית, ולגבי נמל חדרה – על משרד התחבורה כל עוד הוא מופקד על תפעול הנמל; הממונה על הנמלים רשאי לפטור מהוראות תקנה זו, כולה או מקצתה, בתנאים או בלעדיהם, ובלבד שראה כי אין בפטור כאמור כדי לפגוע בניהול הבטוח של התעבורה הימית בנמל.
ציוד התצפית
(א)
תצפית הנמל תצויד במערכות, ציוד ומיתקנים (להלן – המערכות) נאותים ותקינים הנדרשים לביצוע תפקידיה, כמפורט בתוספת; רב חובל הנמל יוודא כי המערכות יכוילו, אם נדרש, לפי הוראות היצרן.
(ב)
הממונה על הנמלים רשאי –
(1)
להורות כי תצפית הנמל בנמל מסוים תצויד בציוד נוסף על הקבוע בתוספת, ובלבד שמצא כי ציוד כאמור הוא הכרחי להבטחת הניהול הבטוח של התעבורה הימית באותו נמל;
(2)
לפטור את תצפית הנמל, לתקופה מסוימת ובתנאים שיורה, מחובת הצטיידות בציוד מסוים הקבוע בתוספת ובלבד שראה כי אין בפטור כאמור כדי לפגוע בניהול הבטוח של התעבורה הימית בנמל.
(ג)
חובת קיום תקנה זו תחול על התאגיד שהוסמך לנהל את התעבורה הימית, ולגבי נמל חדרה – על משרד התחבורה כל עוד הוא מופקד על תפעול הנמל.
סמכויות מנהל הנמל
מנהל נמל רשאי להורות לרב חובל נמל על אופן הפעלת סמכויותיו לפי תקנות אלה, ורב חובל הנמל יבצע את תפקידיו לפי תקנות אלה בכפוף להוראות מנהל הנמל שניתנו כאמור.
שמירת דינים
הוראות תקנות אלה באות להוסיף על כל דין ולא לגרוע ממנו.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).
תחולה וסייגים לתחולה
(א)
תקנות אלה יחולו בנמל אילת, אשדוד, אשקלון, חדרה וחיפה, בכפוף לתקנת משנה (ב).
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א) –
(1)
תקנות אלה לא יחולו על כלי שיט צבאי של צבא הגנה לישראל;
(2)
תקנות משנה (א) ו־(ב) בתקנה 2 לא יחולו בנמל אשקלון ובמקומן יראו כאילו נאמר ”קברניט כלי שיט המגיע לתחום הימי ימתין להפלגתו לרציף בשטחי העגינה; קברניט לא ישיט כלי שיט משטחי העגינה אל רציף בנמל, לא יוציא כלי שיט מרציף לרבות לצורך העברתו לרציף אחר, לא ירתקו לרציף ולא ינתקו מרציף אלא אם כן נמצא בכלי השיט נתב שבו הוא נועץ.“;
(3)
בנמל אילת, בנמל חדרה, ולתקופה של שנתיים מיום התחילה, גם בנמל אשקלון –
(א)
רב חובל הנמל ימלא את התפקידים המסורים לפי תקנות אלה לתצפית הנמל; תקנות 13 ו־14 יחולו על רב חובל הנמל בשינויים המחויבים;
(ב)
לבקשת רב חובל הנמל רשאי הממונה על הנמלים לאשר חריגה מתקנה 13;
(4)
בנמל אילת, בנמל חדרה ולתקופה של שלוש שנים מיום התחילה בנמל אשקלון, לא יחולו ההוראות האלה:
(א)
(ב)
תקנה 14(א) לא תחול בנמל חדרה, ובלבד שרב חובל הנמל או מי מטעמו יהיה בכוננות מתמדת לפעולה מיידית ויתקיים ניטור רציף של כל אמצעי התקשרות הנדרשים להבטחת בטיחות השיט בתחום הימי;
(ג)
תקנה 14(א) לא תחול בנמל אילת ובנמל אשקלון במשך התקופה האמורה, בזמן שאין אנייה בתחום הימי, ובלבד שרב חובל הנמל או מי שהוא הסמיכו לכך יהיה בכוננות מתמדת לפעולה מיידית; לעניין זה, ”אנייה“ – כלי שיט שאינו כלי שיט קטן ואינו כלי שיט נמלי הפועל בתחום הימי.
הוראות מעבר
(א)
תקנה 14(ג), לא תחול על מי שערב יום התחילה הועסק בתפקיד מנהל משמרת או תצפיתן בתצפית נמל במשך שלושה חודשים לפחות, ובלבד שעבר בהצלחה הכשרה כאמור בתקנה 14(ג)(2), בתוך 6 חודשים מיום התחילה.
(ב)
לא הורה רב חובל נמל על מיקום תחנת הנתב בתוך 30 ימים מיום התחילה, רשאי הממונה על הנמלים, לפי שיקול דעתו, להורות על מיקום תחנת הנתב באותו נמל.

תוספת

(תקנה 15(א))

(1)
מערכת שליטה ובקרה, שתפקידה לאפשר חיווי רציף של התחום הימי תוך שילוב שכבות מידע הנוגעות לתפקוד התצפית (מכ״ם, מד־רוח, מד־גלים, AIS וכיוצא באלה), כפי שאישר הממונה על הנמלים, בהתחשב בתנאים הסביבתיים של הנמל.
(2)
3 מכשירי קשר (מקלט משדר) בתדרים גבוהים מאוד (VHF) בתקן GMDSS;
(3)
מערכת לזיהוי אוטומטי של כלי שיט (AIS);
(4)
מכ״ם לטווח שלא יפחת מכיסוי התחום הימי;
(5)
מצלמות לסיוע במעקב אחר תעבורת כלי השיט בתחום הימי לרבות הקלטת המידע ושמירתו לתקופה שלא תפחת מ־90 ימים;
(6)
תקשורת קווית (2 קווי טלפון) וטלפון סלולרי לגיבוי;
(7)
מערכת גיבוי (אל־פסק) U.P.S;
(8)
ציוד הקלטה לצורך הקלטת כלל התקשורת היוצאת והנכנסת לתצפית, לרבות באמצעות VHF, טלפון קווי, מכ״ם ו־AIS ושמירתו לתקופה שלא תפחת מ־90 ימים;
(9)
מד־רוח, מד־לחץ, מד־גשם, מד־טמפרטורה ולחות ומכשיר מדידה מטאורולוגי ימי הקשור לפעילות הנמל, שיעמדו בסטנדרטים המתאימים, לפי הארגון המטאורולוגי העולמי (WMO);
(10)
מד גלים ומד זרם לניטור וחיווי רציף של גלי הים במבואות הנמל;
(11)
מגלה כיוון רדיו לתחום ה־VHF.


י״א בחשוון התשע״ח (31 באוקטובר 2017)
  • ישראל כ״ץ
    שר התחבורה והבטיחות בדרכים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.