חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הנהיגה הספורטיבית (תנאים להכרה בהתאחדות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הנהיגה הספורטיבית (תנאים להכרה בהתאחדות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הנהיגה הספורטיבית (תנאים להכרה בהתאחדות), התשס״ז–2007


ק״ת תשס״ז, 867.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(ב) ו־33 לחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס״ו–2006 (להלן – החוק), ובאישורה של ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


תנאים להכרה בהתאחדות
תאגיד ללא מטרת רווח המבקש הכרה בהתאחדות, כאמור בסעיף 4 לחוק (להלן – התאגיד), יוכיח, להנחת דעת השר, כי מתקיימים בו התנאים שלהלן:
(1)
הוא מייצג את מרבית העוסקים הפעילים בכל תחום מתחומי ענף הנהיגה הספורטיבית שלגביו מתבקשת ההכרה, ובשל גודלו והיקף פעילותו, שונותו מתחומים אחרים, בין אם שונות בכלי התחרותי, במסלולי המירוץ או באופי הנהיגה הספורטיבית, מן הראוי להכיר בו כהתאחדות המרכזת והמייצגת את אותו תחום;
(2)
במסמכי ההתאגדות שלו נקבע כי מטרותיו כוללות את הכוונה לשמש כהתאחדות העוסקת והמרכזת את תחום הנהיגה הספורטיבית שהתאגיד עוסק בו, תוך הגדרת הכלי או הכלים התחרותיים, מסלולי המירוץ, אירועי הנהיגה הספורטיבית, אופי הנהיגה הספורטיבית וכל פרט אחר המאפיין את פעילותו;
(3)
יש לו היכולת המקצועית למלא את התפקידים המוטלים על התאחדות לפי החוק, לרבות –
(א)
היכולת להתקין כללי נהיגה ספורטיבית בתחום פעילותו כגון: כללים לעריכת אירועים, וזאת נוסף על התקנונים הרשמיים הנוהגים בגופים הבין־לאומיים המוכרים;
(ב)
היכולת לתת חוות דעת כי מתקיימים לגבי אירוע נהיגה ספורטיבית לפי סעיף 9 לחוק, כללי הנהיגה הספורטיבית החלים בענינו;
(ג)
היכולת לתת חוות דעת אם מתקיימים לגבי מסלול מירוץ קבוע, כללי הנהיגה הספורטיבית החלים בענינו;
(ד)
היכולת למנות לוועדה המייעצת לפי סעיף 26 לחוק, נציג שהוא בעל מומחיות בתחום שההתאחדות מופקדת עליו, ושאינו עלול להימצא במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר הוועדה לבין ענין אישי או תפקיד אחר שלו;
(4)
לתאגיד יכולת ארגונית למלא את תפקידיו כהתאחדות, לרבות – כתובת קבועה, הנהלה ומזכירות, ושעות קבלה קבועות, שיאפשרו לו למלא את תפקידיו כהתאחדות, ולתת שירות הולם לחברי ההתאחדות;
(5)
התאגיד הוא בעל יכולת כספית לממן את השירותים שהוא אמור לתת לפי החוק.
המסמכים הנדרשים
תאגיד המבקש הכרה כהתאחדות יגיש את בקשתו לפי הטופס שבתוספת ויצרף אליו מסמכים אלה:
(1)
אישור מרשויות המס כי התאגיד מוכר כמוסד ללא כוונת רווח;
(2)
מסמכי התאגדות;
(3)
פירוט מבנה ארגוני ורשימת בעלי התפקידים שבו ונותני השירותים לו, לרבות אלו הנדרשים לצורך מילוי תפקידיו כהתאחדות, לרבות ועדת תקנונים, ועדה טכנית, ועדת בטיחות, מהנדסי רכב וכיוצא בזה;
(4)
הערכה כספית, שהכין רואה חשבון, של הוצאות הקמתו ושל ניהולו השוטף ופירוט מקורות כספיים שלו, לרבות הכנסות מדמי חבר ותרומות;
(5)
פירוט קשרים עם גופים וארגונים אחרים, בארץ ובחו״ל, אם ישנם כאלה;
(6)
פירוט פעילותו בכל תחום מתחומי ענף הנהיגה הספורטיבית שלגביו הוא מבקש הכרה;
(7)
כללי הנהיגה הספורטיבית המצויים בתאגיד, אם ישנם כאלה;
(8)
כל מסמך אחר שידרוש השר.
ביטול הכרה
השר רשאי לבטל את ההכרה, בכל תחום מתחומי ענף הנהיגה הספורטיבית, לאחר שנתן הזדמנות לתאגיד להשמיע את טענותיו, אם סבר כי בתאגיד פסקו מלהתקיים התנאים שבתקנה 1, כולם או מקצתם.

תוספת

טופס (תקנה 2)

(הטופס הושמט).


ג׳ בסיון התשס״ז (20 במאי 2007).
  • גאלב מג׳אדלה
    שר המדע התרבות והספורט
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.