חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות המשטרה (גיוס)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות המשטרה (גיוס) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות המשטרה (גיוס), תשי״ח–1957

תקנות בדבר גיוס שוטרים


ק״ת תשי״ח, 487; תשכ״ו, 600; תשל״ט, 1414; תשנ״ב, 708; תשנ״ג, 913; תש״ע, 1398.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 50 לפקודת המשטרה (להלן – הפקודה), והסעיפים 14(א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, אני מתקין תקנות אלה:


תנאי הגיוס [תיקון: תשנ״ג, תש״ע]
(א)
לא יגוייס אדם לחיל המשטרה, אלא אם נתמלאו בו כל התנאים האלה:
(1)
הוא אזרח ישראלי;
(2)
גילו לא למטה מ־18;
(3)
נבדק על ידי רופא או ועדה רפואית שייקבעו מדי פעם בפעם על ידי המפקח הכללי, ונמצא מוכשר מבחינה רפואית לשמש כשוטר;
(4)
הוכיח ידיעת השפה העברית וידיעות יסוד כלליות ברמה שתיקבע על ידי המפקח הכללי, וכן עבר כל מבחן שייקבע על ידי המפקח הכללי;
(5)
הוכיח גמר שירות סדיר בצבא־הגנה לישראל לפי חוק שירות בטחון, תש״ט–1949, או דחיה או פטור משירות כזה.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), יכול שבנסיבות מיוחדות שיקבע המפקח הכללי, הבדיקה והמבחן האמורים בפסקאות (3) ו־(4) בה, ייערכו לאחר גיוסו של אדם אך לפני תום תקופת הנסיון האמורה בסעיף 12 לפקודה.
פטור
המפקח הכללי רשאי במקרים הנראים לו לפטור מועמדים מאחת או מכמה מהדרישות האמורות בתקנה 1.
חובת המתגייס [תיקון: תשנ״ב]
המועמד לגיוס חייב –
(1)
להשיב תשובות נכונות לכל השאלות שיועמדו לו;
(2)
לחתום על הצהרת מתגייס לפי טופס מס׳ 1 שנקבע בתוספת;
(3)
לחתום על הצהרת אמונים בפני קצין משטרה בכיר לפי הנוסח שבטופס 2 בתוספת; מועמד לגיוס בדרגת מפקח משנה ומעלה, יחתום על הצהרת אמונים בפני המפקח הכללי לפי הנוסח שבטופס 3 בתוספת.
חובת שוטר המתמנה לקצין [תיקון: תשנ״ב]
שוטר המתמנה לקצין בדרגת מפקח משנה ומעלה יחתום על הצהרת אמונים בפני המפקח הכללי לפי הנוסח שבטופס 3 בתוספת.
שוטרים שלא מן המנין [תיקון: תשנ״ב]
תקנות אלה יחולו גם על מתגייס במעמד של שוטר שלא מן המנין (שוטר מוסף זמני ושוטר לתפקידים מיוחדים), ואולם שוטר שלא מן המנין יחתום על הצהרת מתגייס לפי הנוסח שבטופס 4 בתוספת.
שוטרים מיוחדים
תקנות אלה אינן חלות על מינוי שוטר מיוחד בהתאם לסעיף 31 לפקודה, ובלבד שאדם המתמנה כאמור יחתום על הצהרה לפי הנוסח שבטופס מס׳ 5 שנקבע בתוספת.
ביטול
תקנות המשטרה (גיוס), ותקנות המשטרה (טפסי הצהרה) – בטלות.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות המשטרה (גיוס), תשי״ח–1957“.
[תיקון: תשל״ט, תשנ״ב]

תוספת

טופס 1: הצהרת מתגייס (תקנה 3(2))
טופס 2: הצהרת אמונים של שוטר (תקנה 3(3))
טופס 3: הצהרת אמונים של קצין (תקנה 3(3) ו־(4))
טופס 4: הצהרת מתגייס של שוטר שלא מן המניין (תקנה 5)
טופס 5: הצהרה של שוטר מיוחד (תקנה 6)


י״ז בחשון תשי״ח (11 בנובמבר 1957)
  • בכור שלום שטרית
    שר המשטרה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.