חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דיווח לממונה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דיווח לממונה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דיווח לממונה), התשע״ט–2019


ק״ת תשע״ט, 4026.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3ה(ב) ו־6 לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל״ה–1974 (להלן – החוק), אני מתקינה תקנות אלה:


מסירת פרטים לממונה
מוכר ימסור לממונה, סמוך לחתימת חוזה המכר, ולא יאוחר מארבעים ימים ממועד חתימת חוזה המכר, את הפרטים כנדרש בסעיף 3ה לחוק, בצירוף עותק של הבטוחה שניתנה לפי סעיף 2 לחוק באחת מהדרכים האלה:
(1)
בהצהרה בכתב לפי הטופס שבתוספת, במסמך מקורי ממולא בהדפסה, חתום בידי המוכר, שיימסרו ביד לממונה או יישלחו לו בדואר רשום או בדואר אלקטרוני לכתובת dira@moch.gov.il;
(2)
באמצעות טופס מקוון המופיע באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון בכתובת https://www.gov.il/he/service/decleration_on_apartment_sale, לא יאוחר ממועד מסירת הפרטים כאמור ברישה; עותק הבטוחה יימסר ביד לממונה או יישלח לו בדואר רשום או בדואר אלקטרוני לכתובת dira@moch.gov.il.
ביטול
תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דיווח לממונה), התשס״ט–2008 – בטלות.

תוספת

(תקנה 1)

הצהרה על מכירת דירה

לפי סעיף 3ה לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל״ה–1974 (להלן – החוק), אני מצהיר בזה על מכירת דירה ועל שניתנה בטוחה לקונה לפי התנאים שבסעיף 2 לחוק, הכול לפי הפרטים שלהלן:
1.
פרטי המוכר:
שם, שם משפחה, מס׳ זהות/מס׳ תאגיד
כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני
מיקוד
פרטי איש קשר – בתאגיד
פרטי ממלא הטופס
2.
פרטי הקונה:
שם, שם משפחה, מס׳ זהות/מס׳ תאגיד
כתובת, טלפון, מיקוד, דואר אלקטרוני
פרטי איש קשר – בתאגיד
פרטי עורך דין מייצג
פרטי נאמן – ברכישה בנאמנות
3.
הדירה הנמכרת:
תיאור הנכס, מחיר הדירה בחוזה המכר, תאריך מכירה
שם הפרויקט, מספר מבנים בפרויקט, מספר הדירות בכל הפרויקט
מספר/שם המבנה שבו הדירה, מספר דירות במבנה, מספר קומות במבנה
הפרויקט ביזמה ממשלתית כן/לא, תמ״א 38 חיזוק/תמ״א 38 הריסה ובנייה, מתחם פינוי בינוי
הפרויקט ביוזמה ממשלתית מחיר מטרה/מחיר למשתכן
תיאור הדירה
מספר הדירה במבנה, קומה, מספר חדרים
שטח הדירה, כיווני הדירה
גוש, חלקה, תת־חלקה
יישוב, תב״ע, מגרש
מספר היתר בנייה, מועד ההיתר
יישוב, רחוב, מספר
שם בניין
תיאור הצמדה/שטח מ״ר
מחיר הנכס, תאריך חתימת העסקה, תאריך מסירה/חזקה חוזי
קיים היתר בנייה? תאריך להתחלת תנאי מתלה, פרטי תנאי מתלה
מס׳ תיק ברשות מקרקעי ישראל
4.
האם שולם על חשבון מחיר הדירה סכום העולה על 7% ממחיר הדירה: □ כן; □ לא.
5.
האם קיים ליווי פיננסי לפרויקט הבנייה: □ כן; □ לא.
שם הבנק נותן הליווי הפיננסי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ הסניף . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ חשבון הליווי הפיננסי, מספר פנקס השוברים, מספר שובר
6.
נותן הבטוחה שניתנה לקונה וסוג הבטוחה לפי סעיף 2 לחוק:
ערבות בנקאית, מס׳ הערבות, סכום הערבות
פוליסת ביטוח –
פרטי נותן הפוליסה, מס׳ הפוליסה, סכום הפוליסה
שעבוד במשכנתה ראשונה, מס׳ השטר, תאריך הרישום
הערת אזהרה, מס׳ השטר, תאריך הרישום
רישום זכויות, מס׳ השטר, תאריך הרישום
* יש לצרף את פירוט סדר התשלומים על פי חוזה המכר.
7.
תאריך מכירת הדירה:
שנהחודשיום
   
8.
הערות:
9.
הצהרה
אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי, תוכן תצהירי אמת והפרטים שלעיל מלאים ונכונים.
תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חתימת המצהיר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


י״ח באב התשע״ט (19 באוגוסט 2019)
  • יפעת שאשא ביטון
    שרת הבינוי והשיכון
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.