חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט) (כללים ותנאים לתשלום גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה וחברי ועדות משנה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט) (כללים ותנאים לתשלום גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה וחברי ועדות משנה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט) (כללים ותנאים לתשלום גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה וחברי ועדות משנה), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 3538.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 31(ג) לחוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט), התשע״ז–2017 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם שר התרבות והספורט, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”חבר המועצה“ – מי שמונה לחבר המועצה, לפי סעיף 11 לחוק;
”חבר ועדת משנה“ – מי שמונה לחבר ועדת משנה לפי סעיף 22(ב) לחוק;
”חוזר הממונה על השכר“ – חוזר הממונה על השכר בדבר תשלום גמול והחזר הוצאות ליושב ראש וחברי מועצה בתאגידים הסטטוטוריים מיום ט״ז באלול התשע״א (15 בספטמבר 2011), המתפרסם באתר האינטרנט של אגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, כפי שיעודכן מזמן לזמן;
”ישיבה“ – ישיבת המועצה או ישיבת ועדת משנה של המועצה, לרבות ישיבת ועדת הביקורת.
גמול לחבר המועצה וחבר ועדת משנה
(א)
חבר המועצה וחבר ועדת משנה זכאים לקבל מהמכון גמול בעבור השתתפותם בישיבות, ובלבד שאינם אחד מאלה: עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב, עובד גוף נתמך, נציג הוועד האולימפי בישראל, נציג התאחדות איל״ת או מי שזכאי לקבל גמול בעבור השתתפות בישיבות ממקור אחר.
(ב)
הגמול האמור בתקנת משנה (א) ישולם לפי הקבוע בחוזר הממונה על השכר, לרבות לעניין סוג הישיבה ומספר הישיבות המרבי, ובהתאם לסיווג המכון על ידי הוועדה הציבורית לסיווג תאגידים סטטוטוריים שהוקמה מכוח החלטת ועדת השרים לענייני כלכלה מס׳ כל/218 מיום י״ב באדר ב׳ התשנ״ה (14 במרס 1995).
רשימת תאגידים ורמת סיווגם מפורסמת על ידי הוועדה הציבורית לסיווג תאגידים סטטוטוריים.
(ג)
הגמול האמור בתקנת משנה (א) ישולם לא יאוחר מתום החודש שלאחר החודש שבו התקיימה הישיבה, אם אישר יושב ראש המועצה או יושב ראש הוועדה, לפי העניין, כי חבר המועצה או חבר ועדת המשנה השתתף בישיבה, כולה או רובה.
החזר הוצאות ישיבה
(א)
גמול לפי תקנה 2 כולל כיסוי של כל הוצאה שהוציאו חבר המועצה או חבר ועדת משנה בקשר להשתתפותם בישיבה, ובכלל זה מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975.
(ב)
חבר המועצה וחבר ועדת משנה שאינם זכאים לגמול לפי תקנה 2, זכאים לקבל מהמכון החזר הוצאות שהוציאו לצורך השתתפות בישיבות לפי הקבוע בחוזר הממונה על השכר, ובלבד שאינם זכאים לקבל החזר הוצאות ממקור אחר.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י״ח בתמוז התשע״ח (1 ביולי 2018) (להלן – יום התחילה).
הוראת מעבר
(א)
על אף האמור בתקנה 2(ג), גמול או החזר הוצאות שחבר המועצה או חבר ועדת משנה זכאים להם לפי תקנות אלה בעד התקופה שמיום התחילה עד יום פרסומן של תקנות אלה ולא שולמו לפני יום פרסומן, ישולמו לא יאוחר מתום החודש שלאחר פרסומן של תקנות אלה.
(ב)
תשלום כאמור בתקנת משנה (א) יינתן לפי התשלום שלו היה זכאי חבר המועצה או חבר ועדת המשנה במועד שבו קמה לו זכאותו לפי תקנות אלה ובהתאם להוראות חוזר הממונה על השכר כעדכונן במועד האמור; סכום כאמור ישולם כשהוא מעודכן לפי המדד שהיה ידוע ביום התשלום בפועל לעומת המדד שהיה ידוע במועד שבו קמה הזכאות; לעניין זה, ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.


י״ט בסיוון התשפ״א (30 במאי 2021)
  • ישראל כ״ץ
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.