חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות המזונות (בקשות תשלום)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות המזונות (בקשות תשלום) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות המזונות (בקשות תשלום), תשל״ג–1972

תקנות בדבר בקשות לתשלום


ק״ת תשל״ג, 84.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו־20(ב) לחוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל״ב–1972, ובהתייעצות עם שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:


בקשת זוכה תשלום
בקשת זוכה לתשלום על פי החוק תהיה ערוכה לפי טופס שאפשר לקבלו בכל אחד מסניפי המוסד לביטוח לאומי (להלן – המוסד).
מצורפות לבקשה
הזוכה יצרף לבקשת התשלום שלושה העתקים מאושרים של פסק הדין למזונות שניתן לזכותו וכן מסמכים ותעודות שעליהם הוא מסתמך בבקשתו.
מידע ומסמכים נוספים
לצורך בירור הבקשה, קביעת שיעור התשלום לפי החוק והמשך התשלומים, ימסור המבקש למוסד, לפי דרישתו, כל מידע ומסמכים שברשותו או שבאפשרותו לקבלם, וכן תצהירים, וחייב הוא להופיע בפני מי שהמוסד קבע לכך על מנת לתת לו בעל־פה כל מידע לענין זכויותיו.
מועד ואופן התשלום
תשלום המגיע לזוכה לפי סעיף 4 לחוק ישולם בשיעורים חדשיים בסוף החודש שבעדו מגיע או בתחילת החודש שאחריו, באמצעות בנק, בנק הדואר או המחאת דואר או בדרך אחרת שהמוסד קבע.
הודעה על שינויים
זוכה המקבל תשלומים לפי החוק יודיע תוך חמישה עשר יום למוסד בכתב, על כל שינוי שחל במצבו המשפחתי ובהכנסותיו ועל כל שינוי אחר העשוי להשפיע על זכותו לתשלום או על שיעור התשלום; בהודעה יצויינו שמו, מענו ומספר זהותו של הזוכה.
החלטות המוסד
כל בקשה לתשלום שהוגשה למוסד תתברר על ידי עובד המוסד שהסמיכה לכך מינהלת המוסד, והוא יחליט על אישור הבקשה ועל שיעור התשלום או על דחיית הבקשה, ויודיע על כך למבקש תוך שלושים יום מיום הגשתה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ג בתשרי תשל״ג (1 באוקטובר 1972).
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות המזונות (בקשות תשלום), תשל״ג–1972“.


י״ג בתשרי תשל״ג (21 בספטמבר 1972)
  • יוסף אלמוגי
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.