חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תשלום גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תשלום גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תשלום גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה), התשע״ב–2012


ק״ת תשע״ב, 1106.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”המועצה“ – המועצה להשכלה גבוהה שהוקמה לפי סעיף 4 לחוק;
”ישיבה“ – ישיבת המועצה או ועדה שמינתה המועצה מבין חבריה, שכל תפקידיה להמליץ למועצה לגבי ביצוע תפקידיה על פי סמכויותיה שבחוק;
”מוסד להשכלה גבוהה“ – מוסד שהוא אחד מאלה:
(1)
מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק;
(2)
מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק;
(3)
מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק;
”עובד גוף מתוקצב“ – לרבות חבר מועצה של רשות מקומית המקבל שכר;
”רבעון“ – תקופה של שלושה חודשים שתחילתה ב־1 בינואר, ב־1 באפריל, ב־1 ביולי וב־1 באוקטובר של כל שנה.
גמול לחבר המועצה
(א)
חבר המועצה יהיה זכאי לגמול מאת המועצה בעד השתתפותו בישיבות, ובלבד שאינו אחד מאלה:
(1)
עובד, מקבל שכר או בעל זיקה דומה לו במוסד להשכלה גבוהה או במוסד שפנה למועצה בבקשה לקבל היתר או הכרה כמוסד להשכלה גבוהה או במוסד שפעילותו כפופה לרישיון לפי סעיף 25ג לחוק;
(2)
נציג של גוף שמינויו נקבע לפי החוק;
(3)
עובד גוף מתוקצב או גוף נתמך כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985;
(4)
עובד המדינה;
(5)
יושב ראש המועצה או סגנו.
(ב)
חבר המועצה כאמור בתקנת משנה (א) זכאי לגמול בעד ישיבה אם אישר סגן יושב ראש המועצה כי השתתף בישיבה כולה או רובה, כקבוע בחוזר הממונה על השכר, לרבות לעניין מספר הישיבות המרבי, כעדכונו מזמן לזמן ובהתאם לסיווג המועצה.
(ג)
הגמול ישולם לחבר המועצה כאמור בתקנת משנה (א) לא יאוחר מתום החודש שלאחר החודש שבו התקיימה הישיבה.
גמול לסגן יושב ראש המועצה
(א)
סגן יושב ראש המועצה שלא מתקיים בו האמור בפסקאות (1) עד (4) בתקנה 2(א), והמקדיש יום בשבוע לפחות לפעילות המועצה, יהיה זכאי לגמול שנתי בעד פעילותו כאמור כקבוע בהנחיות הממונה על השכר לעניין זה כפי שיעודכנו מזמן לזמן ובהתאם לסיווג המועצה; גמול כאמור ישולם בארבעה תשלומים שווים בתום כל רבעון.
(ב)
גמול שנתי יבוא במקום כל גמול אחר או החזר הוצאות לפי תקנות אלה וסגן יושב ראש המועצה לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי מהמועצה.
החזר הוצאות ישיבה
(א)
גמול לפי תקנה 2 או 3 כולל כיסוי של כל הוצאה שהוציא חבר המועצה בקשר להשתתפותו בישיבה, וכולל מס ערך מוסף.
(ב)
חבר המועצה שאינו זכאי לגמול לפי תקנה 2 או 3, המתגורר במרחק העולה על 40 ק״מ ממקום קיום הישיבה, או שהוא אדם בעל מוגבלות, כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח–1998, שהציג אישור רופא כי הוא נדרש להוצאות נסיעה מיוחדות עקב מוגבלותו, זכאי להחזר הוצאות נסיעה לישיבה מאת המועצה בעד מספר הקילומטרים שנסע, זולת אם הוא זכאי לקבל החזר הוצאות אלה ממקור אחר, ובלבד שסגן יושב ראש המועצה אישר כי השתתף בישיבה.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (א) ובתקנה 3(ב), חבר המועצה הזכאי לגמול לפי תקנה 2 או 3, זכאי להחזר הוצאות נסיעה לישיבה מאת המועצה בעד מספר הקילומטרים שנסע, ובלבד שהוא מתגורר במרחק העולה על 100 ק״מ ממקום קיום הישיבה, ואינו זכאי לקבל החזר הוצאות אלה ממקור אחר, ובלבד שסגן יושב ראש המועצה אישר כי השתתף בישיבה.
(ד)
תעריף תשלום בעד קילומטר נסיעה יהיה בהתאם לתעריף שבחוזר החשב הכללי של משרד האוצר בדבר החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים מיום כ״ח בסיוון התשס״ח (1 ביולי 2008) ולחוזר הממונה על השכר כפי שיעודכנו מזמן לזמן.
החזר הוצאות השתלמות ויימי עיון
(א)
המועצה תהיה רשאית לשלם לחבר מועצה החזר הוצאות בעד רישומו להשתלמות בישראל בהתאם לקבוע בחוזר הממונה על השכר.
(ב)
המועצה תהיה רשאית לשלם לחבר מועצה החזר הוצאות בעד השתתפות בימי עיון, בהתאם לקבוע בחוזר הממונה על השכר.
מועדים לעניין החזר הוצאות
(א)
דרישה לתשלום החזר הוצאות לפי תקנה 4 או 5 יגיש חבר המועצה בסוף החודש שבו שנשא בהוצאה.
(ב)
החזר הוצאות ישיבה ישולם לחבר מועצה לא יאוחר מתום החודש שלאחר החודש שהתקיימה בו הישיבה; החזר הוצאות השתלמות וימי עיון ישולם לחבר מועצה לא יאוחר מתום החודש שלאחר החודש שבו הגיש החבר דרישת תשלום.


ה׳ בניסן התשע״ב (28 במרס 2012)
  • גדעון סער
    שר החינוך
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.