חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תקציב)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תקציב) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תקציב), תשל״ו–1975

תקנות בדבר תקציב המועצה להשכלה גבוהה


ק״ת תשל״ו, 364.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3ה ו־30 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי״ח–1958, ולאחר התייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה (להלן – המועצה), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה, ”תקציב“ – תקציב רגיל, תקציב פיתוח ואומדן הכנסות של המועצה.
דרכי הכנת התקציב
התקציב לכל שנת כספים יהיה מחולק לסעיפי משנה ולפרטים כפי שיורה שר האוצר לאותה שנת כספים לגבי תקציב היחידה.
דברי הסבר
לתקציב לכל שנת כספים יצורפו דברי הסבר שיתארו את הפעולות שהמועצה מתכוונת לעשותן בשנת הכספים אליה מתייחס התקציב, הן בערכים כספיים והן בערכים כמותיים; דברי ההסבר יכללו נתונים על פעולות המועצה בשתי שנות הכספים שקדמו לשנת הכספים אליה מתייחס התקציב.
מסירת התקציב לאישור הממשלה
התקציב, בצירוף דברי ההסבר, יוכן על ידי ועדה שתמנה המועצה ויימסר לאישור הממשלה באמצעות שר האוצר במועד שיורה שר האוצר לכל שנת כספים.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תקציב), תשל״ו–1975“.


י׳ בחשון תשל״ו (15 באוקטובר 1975)
  • אהרן ידלין
    שר החינוך והתרבות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.