חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות המאבק בתכנית הגרעין של איראן (מתן הודעות וסדרי עבודה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות המאבק בתכנית הגרעין של איראן (מתן הודעות וסדרי עבודה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות המאבק בתכנית הגרעין של איראן (מתן הודעות וסדרי עבודה), התשע״ד–2014


ק״ת תשע״ד, 1016.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 37(א) לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע״ב–2012 (להלן – החוק), בהסכמת ראש הממשלה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרה
בתקנות אלה, ”הרשימה“ – כל אחת מאלה:
(1)
רשימת הגורמים שהוכרזו כמסייעים לתכנית הגרעין של איראן לפי סעיף 3(א) ו־(ב) לחוק;
(2)
רשימת התאגידים שהוכרזו כמקיימים קשר עסקי עם איראן שהוכרזו לפי סעיף 9(א) ו־(ג) לחוק.
דרכי ההודעה לגורם הזר על הכוונה להכריז עליו
(א)
ועדת השרים תשלח הודעה על כוונה להכריז לפי סעיף 12 לחוק ולכלול גורם זר ברשימה, לגורם הזר שבכוונתה להכריז עליו לפי הסעיף האמור; הודעה על כוונה להכרזה תישלח בדואר רשום לכתובתו הידועה של הגורם הזר, בתוך 15 ימים מיום שוועדת השרים החליטה על כוונתה להכריז כאמור; אם כתובתו של הגורם הזר אינה ידועה, על אף שננקטו אמצעים סבירים לאיתורה, תימסר ההודעה, למדינת התושבות של גורם זר שהוא יחיד, אם היא ידועה, או למדינת ההתאגדות של התאגיד, וזאת באמצעות נציגות אותה מדינה בישראל, אם יש לה נציגות כאמור.
(ב)
ועדת השרים תשלח הודעה על הכרזה לפי סעיפים 3 ו־9 לחוק לגורם שאותו החליטה להכליל ברשימה; הודעה כאמור תישלח בדרכים שנקבעו בתקנת משנה (א)

בתוך 15 ימים מיום שוועדת השרים החליטה להכליל את אותו הגורם ברשימה.

הודעה על כוונה להכריז
(א)
פרסום בדבר הכוונה להכרזה יהיה לפי סעיף 12 לחוק וכן יכלול את פרטי זהותו של הגורם הזר כמפורט להלן:
(1)
שם הגורם הזר באותיות לטיניות;
(2)
לגבי תאגיד – מספר הרישום של התאגיד במרשם הנוגע לתאגיד המתנהל לפי חוק במדינת התאגדותו, ולגבי מי שאינו תאגיד – מספר זיהוי או מספר דרכון במדינה שבה הוא תושב או אזרח;
(3)
לגבי תאגיד – תאריך ההתאגדות, אם ידוע;
(4)
לגבי תאגיד – מדינת ההתאגדות ולגבי מי שאינו תאגיד – המדינה שבה הוא תושב או אזרח.
(ב)
אם ההחלטה על הכוונה להכריז מבוססת על הכרזת מועצת הביטחון של האומות המאוחדות או של גוף מוסמך של מדינה כאמור בסעיף 3(א)(2) ו־(3) או סעיף 9(א)(2) ו־(3) לחוק, יכלול הפרסום האמור בתקנת משנה (א), גם את זהות הגורם המוסמך במדינה האחרת שקבע כי הגורם הזר נותן סיוע לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק כאמור, או שקבע כי הגורם הזר מקיים קשר עסקי מהותי עם איראן או קשר כלכלי עמה, לפי העניין.
בקשה שלא להכריז או בקשה לביטול הכרזה
בקשה שלא להכריז לפי סעיף 13 לחוק או בקשה לבטל הכרזה לפי סעיף 17 לחוק, תוגש לוועדה המייעצת, באמצעות מטה הסנקציות, בכתב, בשפה העברית או האנגלית, בשלושה עותקים; הבקשה תהיה מנומקת והעובדות שהיא מבוססת עליהן יאומתו בתצהיר של מגיש הבקשה או של מי שהעובדות הן בידיעתו.
סדרי עבודת הוועדה המייעצת
(א)
יושב ראש הוועדה המייעצת יכנס ישיבה של הוועדה המייעצת לצורך דיון בבקשה שלא להכריז לפי סעיף 13(א) לחוק או בבקשה לביטול הכרזה לפי סעיף 17(א) לחוק.
(ב)
ישיבה ראשונה לצורך דיון בבקשה כאמור, תתכנס בתוך 21 ימים ממועד קבלתה אצל מטה הסנקציות.
(ג)
ראה יושב ראש הוועדה המייעצת כי יש צורך בקיום ישיבות נוספות, יכנס את הוועדה המייעצת לפי שיקול דעתו או לבקשת אחד מחבריה.
דיון טלפוני במקרים דחופים
יושב ראש הוועדה המייעצת רשאי לקיים ישיבה טלפונית במקרה דחוף לאחר שנוכח לדעת כי אין אפשרות לכנס את הוועדה המייעצת בדרך הרגילה; יושב ראש הוועדה המייעצת ירשום פרוטוקול דיון דחוף כאמור, ויעבירו לכל חברי הוועדה המייעצת.
סדר יום לישיבות הוועדה המייעצת
(א)
יושב ראש הוועדה המייעצת יקבע את סדר היום לישיבות הוועדה המייעצת.
(ב)
בהזמנה לישיבת הוועדה המייעצת יפורט סדר היום שלה והיא תימסר לחברי הוועדה המייעצת שלושה ימי עבודה לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.
(ג)
הזמנה, או כל הודעה אחרת תיעשה בכתב ותומצא לחבר הוועדה המייעצת באמצעות מטה הסנקציות.
(ד)
על אף האמור בסעיף קטן (ג), הזמנה לישיבה דחופה וכן הודעה על ביטול ישיבה או על דחייתה, תימסר בכל דרך הנראית ליושב ראש מועילה בנסיבות העניין.
מניין לקבלת החלטות
(א)
כל חברי הוועדה המייעצת יהיו מניין חוקי בישיבותיה.
(ב)
החלטות הוועדה המייעצת יתקבלו ברוב המצביעים בישיבה.
רישום פרוטוקול
מי שיושב ראש הוועדה המייעצת מינהו לכך ירשום את פרוטוקול ישיבת הוועדה המייעצת וישלח אותו, כשהוא חתום ביד היושב ראש, לכל חברי הוועדה המייעצת.
סדרי עבודת מטה הסנקציות
לצורך קבלת מידע לפי סעיף 28(א)(2) לחוק, מטה הסנקציות יפנה בכתב למנהל הכללי של המשרד הממשלתי או לראש הרשות הביטחונית או למי שאחד מהם הסמיך לקבל את הפנייה.
תשובה לפניית מטה הסנקציות
מי שקיבל פנייה כאמור בתקנה 10 ישיב אליה בתוך ארבעה עשר ימים מיום קבלתה; התשובה לפנייה תועבר למטה הסנקציות בכתב לכתובת שצוינה בפניית מטה הסנקציות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 10 ימים מיום פרסומן.


ט׳ באדר ב׳ התשע״ד (11 במרס 2014)
  • יאיר לפיד
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.