חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הכניסה לישראל (קביעת אזורים גאוגרפיים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הכניסה לישראל (קביעת אזורים גאוגרפיים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הכניסה לישראל (קביעת אזורים גאוגרפיים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד), התשע״ד–2014


ק״ת תשע״ד, 1116; תשע״ז, 1370.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3א(ג3) ו־14(א)(2) ו־(6) לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב–1952 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ועם שר הכלכלה ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אזור“ – אחד מאלה: אזור המרכז, אזור הפריפריה, אזור תל אביב;
”אזור המרכז“ – מחוזות המרכז, חיפה וירושלים כמשמעותם בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם (להלן – הודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות);
”אזור הפריפריה“ – מחוזות הצפון והדרום כמשמעותם בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות וכן אזור יהודה ושומרון;
”אזור תל אביב“ – מחוז תל אביב כמשמעותו בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות;
”הממונה“ – כהגדרתו בחוק עובדים זרים, התשנ״א–1991;
”מטופל סיעודי“ – יחיד שהוא בעל היתר לפי סעיף 1יג לחוק עובדים זרים, התשנ״א–1991, להעסקת עובד זר במתן טיפול סיעודי שלא לצורך עיסוקו ומשלח ידו, המבקש להעסיק או המעסיק עובד זר בהתאם לתנאי ההיתר שקיבל;
”עובד זר“ – עובד זר כהגדרתו בסעיף 3א(ד) לחוק, שתחום עיסוקו כפי שצוין באשרה וברישיון הישיבה שניתנו לו הוא ענף הסיעוד;
”שיעור ההתפטרויות“ – שיעור ההתפטרויות של עובדים זרים מעבודה אצל מעסיקים, באופן יחסי לאוכלוסיית המעסיקים באזור ובכל האזורים, כפי שעולה מנתוני רשות ההגירה.
מטרה
מטרתן של תקנות אלה היא להסדיר את העסקת עובדים זרים בענף הסיעוד באזורי המדינה שבהם קיים קושי בהעסקת עובדים זרים בשל שיעור ההתפטרויות הגבוה יחסית של עובדים זרים ערב התקנת תקנות אלה.
קביעת אזור גאוגרפי באשרה וברישיון הישיבה ומעבר בין אזורים [תיקון: תשע״ז]
(א)
בעת כניסתו לישראל לראשונה של עובד זר לעבודה אצל מטפל סיעודי, ייקבע באשרה וברישיון הישיבה הניתנים לו, האזור או האזורים שבהם מורשה העובד הזר לעבוד בתחום עיסוקו.
(ב)
האזור או האזורים שייקבעו באשרה וברישיון הישיבה כאמור בתקנת משנה (א) יהיו לפי האזור שבו מתגורר המטופל הסיעודי שהעובד הזר הוזמן לטפל בו (להלן – עובד זר שהוזמן מחוץ לישראל), ולפי כללים אלה:
(1)
לגבי עובד זר שהוזמן מחוץ לישראל לטפל במטופל סיעודי המתגורר באזור תל אביב, ייקבע כי העובד רשאי לעבוד אצל מטופל סיעודי המתגורר דרך קבע בכל אחד מהאזורים האלה: אזור תל אביב, אזור המרכז, אזור הפריפריה;
(2)
לגבי עובד זר שהוזמן מחוץ לישראל לטפל במטופל סיעודי המתגורר באזור המרכז, ייקבע כי העובד רשאי לעבוד אצל מטופל סיעודי המתגורר דרך קבע באזור המרכז או באזור הפריפריה בלבד;
(3)
לגבי עובד זר שהוזמן מחוץ לישראל לטפל במטופל סיעודי המתגורר באזור הפריפריה, ייקבע כי העובד רשאי לעבוד אצל מטופל סיעודי המתגורר דרך קבע באזור הפריפריה בלבד.
עובד זר שמעסיקו נפטר או עבר למוסד סיעודי [תיקון: תשע״ז]
הסתיימה העסקתו של עובד זר אצל מטופל סיעודי שאצלו הועסק כדין באזור המרכז או באזור הפריפריה בעקבות פטירת המטופל הסיעודי או מעבר המטופל הסיעודי למוסד סיעודי דרך קבע, תתבטל ההגבלה הגאוגרפית שנקבעה לעובד הזר לפי תקנות אלה, ובעת חידוש רישיונות של העובד הזר האמור יירשם ברישיון אזור תל אביב, ותחול עליו תקנה 3(ב)(1); לעניין זה, ”מוסד סיעודי“ – מוסד סיעודי או מחלקה סיעודית שבהם מוחזקים ומטופלים אנשים הזקוקים לסיעוד, תשושי נפש או תשושים, למעט בית חולים, כהגדרתו בסעיף 227 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995.
מתן הודעה לעובד זר
(א)
אשרה ורישיון ישיבה כאמור בתקנה 3 יינתנו רק לאחר שנותן האשרה ורישיון הישיבה נוכח לדעת כי קודם כניסתו לישראל של העובד הזר נמסרה לו הודעה בשפה שהוא מבין על האזור שבו מתגורר המעסיק שהוא מוזמן לטפל בו, ועל המגבלות למעבר בין אזורים לפי תקנות אלה.
(ב)
לא יוארכו אשרה ורישיון לעובד זר, אלא לאחר שנותן האשרה ורישיון הישיבה נוכח לדעת כי נמסרה לעובד הזר הודעה בשפה שהוא מבין על ההסדרים הקבועים בתקנות אלה.
ביטול אשרה ורישיון ישיבה
(א)
נמצא כי עובד זר הועסק באזור שאינו האזור שנקבע באשרה וברישיון הישיבה שניתנו לעובד, רשאי שר הפנים לבטל את האשרה ורישיון הישיבה שניתנו לו או לא להאריך אשרה ורישיון לישיבת ביקור לפי סעיף 3א לחוק, ובלבד שניתנה לעובד הזר הזדמנות להשמיע את טענותיו.
(ב)
האמור בתקנה זו לא יחול לגבי עובד זר שהועסק כדין על ידי מטופל סיעודי המתגורר דרך קבע באזור שנקבע באשרה וברישיון הישיבה שניתנו לעובד הזר, אך שוהה באופן זמני באזור אחר.
נסיבות חריגות [תיקון: תשע״ז]
(א)
על אף האמור בתקנה 3, עבר מטופל סיעודי המעסיק עובד זר כדין ממגורים באזור אחד למגורים באזור אחר שבו אין העובד הזר רשאי לעבוד לפי תקנה 3, והוא ביקש להמשיך להעסיק את העובד הזר המועסק אצלו כדין גם באזור החדש, יחולו הוראות אלה:
(1)
העובד הזר רשאי לעבוד אצל אותו מטופל סיעודי באזור החדש, ובלבד שהמטופל הסיעודי והעובד הזר הודיעו על כך לממונה או למי שהוא הסמיך לצורך כך; הודיעו כאמור, בעת הארכת האשרה והרישיון של העובד הזר להמשך עבודתו אצל אותו מטופל סיעודי, יירשם האזור החדש באשרה וברישיון הישיבה של העובד הזר, בציון כי מדובר באזור זמני;
(2)
נפסקה העסקתו של העובד הזר אצל המטופל הסיעודי, שלא בעקבות פטירה או מעבר למוסד סיעודי כאמור בתקנה 3א, יתבטל האישור לעבוד באזור הזמני כאמור בפסקה (1), והעובד הזר יהיה רשאי לעבוד רק באזור שנקבע באשרה וברישיון שקיבל לפי תקנה 3 או 9, לפי העניין.
(ב)
במקרים חריגים שבהם מטופל סיעודי או עובד זר מבקשים כי העובד יעבוד אצל מטופל סיעודי שלא לפי הרישום באשרה וברישיון הישיבה שניתנו לעובד כאמור בתקנה 3, רשאי הממונה להתיר את המעבר אם נוכח לדעת כי קיימות נסיבות חריגות שעניינן טובת המטופל או העובד הזר.
(ג)
הממונה לא רשאי להתיר מעבר כאמור בתקנת משנה (ב) אם נוכח לדעת כי קודם קבלת החלטה בבקשה, העובד הזר הועסק באזור שלא לפי הקבוע באשרתו ורישיון שהייתו כאמור בתקנה 3.
(ד)
החליט הממונה להתיר מעבר כאמור בתקנת משנה (ב), בעת הארכת רישיונו של העובד הזר, יירשם האזור החדש באשרה וברישיון הישיבה של עובד זר בציון כי מדובר באזור זמני; בעת סיום העסקתו של העובד הזר אצל אותו מטופל סיעודי, שלא בעקבות פטירה או מעבר למוסד סיעודי כאמור בתקנה 3א, יהיה העובד הזר רשאי לעבוד רק באזור שנקבע לו לפי תקנה 3 או 9, ולא לפי האזור הזמני.
שמירת סמכויות
אין באמור בתקנות אלה לגרוע מכל סמכות אחרת לביטול, אי־חידוש, סיוג או התניית אשרה ורישיון ישיבה של עובד זר.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).
הוראות מעבר
לגבי עובד זר השוהה כדין בישראל ביום התחילה, יחולו הוראות אלה:
(1)
אם העובד הזר מועסק כדין, יראו כאילו נקבע באשרה וברישיון הישיבה שניתן לו, האזור או האזורים שהיו נקבעים לפי תקנה 3 אם המטופל הסיעודי שאצלו הוא מועסק היה המטופל הסיעודי אשר לצורך הטיפול בו הוזמן העובד מחוץ לישראל, ויחולו לגביו כל שאר הוראות תקנות אלה;
(2)
אם העובד הזר אינו מועסק כדין, יראו כאילו נקבע באשרה וברישיון הישיבה שניתן לו, האזור או האזורים שהיו נקבעים לפי תקנה 3 אם המטופל הסיעודי האחרון שאצלו הוא הועסק כדין לפני יום התחילה היה המטופל הסיעודי שלצורך הטיפול בו הוזמן העובד מחוץ לישראל, ויחולו לגביו שאר הוראות תקנות אלה, והכול זולת אם נקבע אחרת בהחלטה של השר להארכת אשרה ורישיון לעובד זר לפי סעיף 3א(ב1) לחוק, לפני יום התחילה.


כ״ד באדר א׳ התשע״ד (24 בפברואר 2014)
  • גדעון סער
    שר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.