חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הירושה (בדיקת פרטה ודו"חות כספיים של מנהלי עזבונות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הירושה (בדיקת פרטה ודו"חות כספיים של מנהלי עזבונות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הירושה (בדיקת פרטה ודו״חות כספיים של מנהלי עזבונות), התשמ״ט–1988


ק״ת תשמ״ט, 40.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 87 ו־160 לחוק הירושה, התשכ״ה–1965 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”פרטה“ – פרטה של נכסי העזבון וחובותיו לפי סעיף 84 לחוק;
”דו״ח“ – דו״ח כספי של מנהל עזבון במסגרת הוראות סעיף 86 לחוק.
בדיקת הפרטה
האפוטרופוס הכללי רשאי להחליט בכל מקרה על אופן בדיקת הפרטה וכן על אופן הביקורת עליה לשם אימות תוכנה.
ביקורת הדו״ח
האפוטרופוס הכללי רשאי להורות למנהל העזבון, אם ימצא זאת לנכון, להגיש לו את הדו״ח כשהוא מבוקר ומאושר בידי רואה חשבון או בידי מבקר שיקבע.
פטור מבדיקה
(א)
האפוטרופוס הכללי פטור מבדיקת דו״ח בכל אחד מאלה:
(1)
בין היורשים אין חסוי, קטין או נעדר כהגדרתם בתקנה 296 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד–1984;
(2)
לדעת האפוטרופוס הכללי אין שווים הכולל של נכסי העזבון מצדיק את ההוצאה הנדרשת לבדיקת הדו״ח;
(3)
מעיון ראשון בדו״ח נראה לאפוטרופוס הכללי כי הוא נערך כראוי ובוקר כדבעי, וכי אין בו כדי להצביע על פעולות הטעונות בדיקה.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי האפוטרופוס הכללי לבדוק גם דו״ח כאמור בה, אם ראה סיבה מיוחדת לעשות כן; החליט האפוטרופוס הכללי על בדיקה כאמור, ינמק את החלטתו בכתב.
רישום הממצאים
עם סיום הבדיקה, ירשום האפוטרופוס הכללי את ממצאיו בחותם שיטביע על גבי הפרטה או הדו״ח שבדק, או בגליון נפרד לרישום הערות שיקבע לענין זה.
קבלת הוראות ודיווח
האפוטרופוס הכללי רשאי לפנות לבית המשפט לשם קבלת הוראות בכל הנוגע לביצוע תקנות אלה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ד בטבת התשמ״ט (1 בינואר 1989).


ט״ו באלול התשמ״ח (30 באוגוסט 1988)
  • אברהם שריר
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.