לדלג לתוכן

תקנות הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה), התשנ״ח–1998


ק״ת תשנ״ח, 1291; תשע״א, 1254; תשע״ב, 776; תשע״ד, 1461; תשע״ה, 1210.

הודעות: ק״ת תשנ״ט, 236, 1119; תש״ס, 162, 723; תשס״ב, 88, 183, 798; תשס״ג, 372, 862; תשס״ו, 334; תשס״ז, 1022; תשס״ח, 267; תשס״ט, 292; תש״ע, 359, 360; תשע״א, 481, 1097; תשע״ב, 530; תשע״ג, 326, 590; תשע״ד, 460; תשע״ה, 464; תשע״ו, 490; תשע״ז, 439; תשע״ח, 344; תשע״ט, 1846; תש״ף, 566; תשפ״א, 1715; תשפ״ב, 1880; תשפ״ג, 904; תשפ״ד, 926.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 160(א)(7) לחוק הירושה, התשכ״ה–1965 (להלן – החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 160(ב) לחוק, אני מתקין תקנות אלה:


חובת תשלום אגרה [תיקון: תשע״ה]
(א)
בעד פעולות רשם לעניני ירושה (להלן – הרשם) והשירותים שהוא נותן, כמפורט בטור א׳ בתוספת, תשולם האגרה שנקבעה בטור ב׳ לצדו, ואולם הוגשה הבקשה באופן מקוון כאמור בתקנה 14(ד) לתקנות הירושה, התשנ״ח–1998, תשולם האגרה בשיעור של 85% מהאמור באמצעות אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי.
(ב)
לא תקובל אצל רשם בקשה, אלא אם כן שולמה האגרה.
הצמדה למדד [תיקון: תשע״א]
(א)
סכומי האגרות הנקובים בתוספת יתשנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם.
(ב)
סכום אגרה שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) –
(1)
אם הוא נמוך מ־10 שקלים חדשים – לא יעוגל;
(2)
אם הוא גבוה מ־10 שקלים חדשים – יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.
(ג)
הממונה הארצי כמשמעותו בסעיף 65א לחוק, יפרסם ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה על פי האמור בתקנה זו.
תשלום אגרה
אגרה תשולם בבנק הדואר ובדרך שקבע הממונה הארצי; העתק הקבלה של בנק הדואר יחד עם הודעה על ייעוד האגרה לרשם והענין שאליו היא מתייחסת יימסרו לרשם.
פטור מאגרה [תיקון: תשע״ב]
אלה פטורים מחובת תשלום אגרה:
(1)
המדינה וכל מי שהורשה לייצגה כשהוא מביא הליך מכוח הרשאתו;
(2)
האפוטרופוס הכללי;
(3)
המוסד לביטוח לאומי;
(4)
פקיד סעד של רשות מקומית כשהוא מביא הליך מכוח תפקידו;
(5)
מגיש בקשה למתן צו ירושה או בקשר אליו, שהוא בן זוגו, ילדו, אביו, אמו או אחיו של מי שנפטר –
(א)
עקב פעולות מלחמה אחרי יום ט״ז בכסלו התש״ח (29 בנובמבר 1947) או שהוא נפגע פגיעת איבה כהגדרתה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש״ל–1970 (להלן – חוק נפגעי איבה), זולת אם מי שנפטר כאמור היה איש כוחות האויב כמשמעותם בסעיף 1(1) לחוק נפגעי איבה ופטירתו היתה עקב פעולה שנעשתה בשליחותם או מטעמם או לקידום מטרותיהם של כוחות האויב כאמור;
(ב)
זכאות לקבלת עותק
כל צד לבקשה זכאי לקבל עותק אחד מאושר מהחלטת הרשם, ללא תשלום נוסף.
דין אגרה בהליכים שהועברו לבית המשפט
שולמה אגרה אצל הרשם ולאחר מכן הועבר הענין לפי סעיף 67א לחוק לבית המשפט, יראו אותה כאגרה ששולמה לבית המשפט.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י׳ באלול התשנ״ח (1 בספטמבר 1998).

תוספת

(תקנה 1(א))

[תיקון: תשע״ד, [הודעות]]
(כל הסכומים מעודכנים לשנת 2024).
 טור א׳
הפעולה או השירות
טור ב׳
בשקלים חדשים
1.בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה562
2.בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה562
3.בקשה למינוי מנהל עזבון562
4.עשיית צוואה בפני רשם לענייני ירושה264
5.הפקדת צוואה119
6.בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לענייני ירושה שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטהפטורה
7.עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לענייני ירושה31
8.העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לענייני ירושה5.75 לכל עמוד
9.כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8264


ב׳ באלול התשנ״ח (24 באוגוסט 1998)
  • אביגדור קהלני
    השר לבטחון הפנים
    ממלא מקום שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.