תקנות הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים), התשנ״ט–1999


ק״ת תשנ״ט, 514; תשע״א, 1255; תשע״ב, 762.

עדכון סכומים: תשס״ג, 319; תשס״ד, 721; תשס״ה, 236; תשס״ו, 347; תשס״ז, 986; תשס״ח, 277, 1056; תשס״ט, 243, 1081; תש״ע, 412, 1359; תשע״א, 487, 1098; תשע״ב, 436; תשע״ג, 409; תשע״ד, 488; תשע״ז, 511; תשע״ח, 807; תשע״ט, 2176; תש״ף, 299; תשפ״א, 1403; תשפ״ב, 1668; תשפ״ג, 588; תשפ״ד, 910.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 160(א)(7) לחוק הירושה, התשכ״ה–1965 (להלן – החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לפי סעיף 160(ב) לחוק, אני מתקין תקנות אלה:


חובת תשלום אגרה
(א)
בעד בקשות בעניני ירושה המתנהלים בבית דין דתי (להלן – בית הדין) ישולמו האגרות שנקבעו בתוספת.
(ב)
לא תקובל בבית הדין בקשה, אלא אם כן שולמה האגרה.
הצמדה למדד [תיקון: תשע״א]
(א)
סכומי האגרות הנקובים בתוספת ישתנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם.
(ב)
סכום אגרה שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) –
(1)
אם הוא נמוך מ־10 שקלים חדשים – לא יעוגל;
(2)
אם הוא גבוה מ־10 שקלים חדשים – יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.
(ג)
שר המשפטים יפרסם ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה על פי האמור בתקנה זו.
פטור מאגרה
אלה פטורים מחובת תשלום אגרה:
(1)
המדינה וכל מי שהורשה לייצגה כשהוא מביא הליך מכוח הרשאתו;
(2)
האפוטרופוס הכללי;
(3)
המוסד לביטוח לאומי;
(4)
פקיד סעד של רשות מקומית כשהוא מביא הליך מכוח תפקידו;
(5)
מגיש בקשה למתן צו ירושה או בקשר אליו שהוא בן זוגו, ילדו, אביו או אמו של אדם שנפטר –
(א)
עקב פעולות מלחמה אחרי יום ט״ז בכסלו התש״ח (29 בנובמבר 1947) או שהוא נפגע פגיעת איבה כהגדרתה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש״ל–1970 (להלן – חוק נפגעי איבה), זולת אם מי שנפטר כאמור היה איש כוחות האויב כמשמעותם בסעיף 1(1) לחוק נפגעי איבה ופטירתו היתה עקב פעולה שנעשתה בשליחותם או מטעמם או לקידום מטרותיהם של כוחות האויב כאמור;
(ב)
זכאות לקבלת עותק
כל צד לבקשה זכאי לקבל עותק אחד מאושר מהחלטת בית הדין, בלא תשלום נוסף.
פטור מאגרה בעד בקשה לעיון בתיק בית הדין [תיקון: תשע״ב]
לא תשולם אגרה בעד בקשה לעיון בתיק בית הדין.
דין אגרה ששולמה בבית הדין
שולמה אגרה בבית הדין ולאחר מכן נמחקה הבקשה שבעדה שולמה האגרה והוגשה בקשה בענין אותו עזבון לרשם לעניני ירושה, יראו אותה כאגרה ששולמה בעד אותו ענין לרשם לעניני ירושה או לבית המשפט, אם הענין הועבר אליו לפי סעיף 67א לחוק.
ביטול אגרות בעניני ירושה בתקנות בתי הדין
בתקנות בתי הדין שלהלן יימחקו ההוראות האלה:
(א)
(ב)
(ג)
תחילה
תחילתן של תקנות אלה בתוך שלושים ימים מיום פרסומן.
[תיקון: [הודעות]]

תוספת

(תקנה 1(א))

הפעולה או השירות בשקלים חדשים
(הסכומים מעודכנים לשנת 2024)
בקשה למתן ירושה או צו קיום 563
בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 563
בקשה למינוי מנהל עזבון – 563
עשיית צוואה בפני חבר של בית דין דתי כמשמעותו בסעיף 155 לחוק הירושה 263
התנגדות לבקשת צו ירושה או צו קיום 563
בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת בית הדין שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה
[תיקון: תשע״ב]
(נמחק)
העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית הדין 6.08 לכל עמוד
כל בקשה אחרת שאינה מנויה בפריטים 1 עד 8 263


כ׳ באדר התשנ״ט (8 במרס 1999)
  • צחי הנגבי
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.