חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הטיס (רעש כלי טיס)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הטיס (רעש כלי טיס) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הטיס (רעש כלי טיס), תשל״ז–1977

תקנות בדבר רעש כלי טיס


ק״ת תשל״ז, 2156; תש״ם, 1399; תשמ״א, 1125; תשמ״ז, 1243; תשנ״ב, 1345; תשנ״ו, 249; תשע״ט, 3460.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הטיס, 1927, אני מתקין תקנות אלה:


תקנות אלה הותקנו מכח סמכות חוק הטיס, 1927, ושומרות על תוקפן בהתאם לסעיף 197 לחוק הטיס, התשע״א–2011.


תוכן עניינים

פרק ראשון: כללי

הגדרות [תיקון: תשנ״ו, תשע״ט]
בתקנות אלה –
”אוירון“ – כלי טיס הכבד מהאויר, המונע על ידי מנוע והנתמך בעיקר על ידי כנף קבועה;
”אוירון גדול“ – אוירון שמשקלו המרבי המורשה להמראה עולה על 5,700 ק״ג;
”אוירון קטן“ – אוירון שמשקלו המרבי המורשה להמראה אינו עולה על 5,700 ק״ג;
”הארגון“ – הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית;
”המנהל“ – ראש מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה או מי שהסמיכו;
”יחס עקיפה“ – היחס בין מסת האויר הזורם דרך המעברים העוקפים של טורבינת גז לבין מסת האויר הזורם דרך תאי השריפה, המחושב בתנאי כח משיכה מכסימלי כשהמנוע במצב נייח, ובתנאי אטמוספירה תקנית בינלאומית בגובה פני הים;
”כלי טיס“ – (נמחקה);
”כלי טיס תת־קולי“ – כלי טיס שאינו מסוגל לבצע טיסה אופקית ממושכת במהירויות העולות על מאך 1;
”כללי כושר אוירי“ – תקנות התיעוד וההוראות הכלולות בחלקים 23 עד 35 ל־פ.א.ר.;
”נספח 16 לאמנה“ – נספח 16 לאמנה כמשמעותה בחוק הטיס, 1927, על תיקוניו, אם ישראל הודיעה לארגון על הצטרפותה לתיקונים אלה, שעותק ממנו מופקד לעיון במינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה;
”פ.א.ר.“ – תקנות התעופה הפדרלית של ארצות הברית של אמריקה שעותק מהן מופקד לעיון במינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה;
תעודת סוג או תעודת כושר טיסה [תיקון: תשנ״ב]
המבקש תעודת סוג או תעודת כושר טיסה לכלי טיס בהתאם לתקנות התיעוד, יראה למנהל, להנחת דעתו –
(1)
כי כלי הטיס עונה על הדרישות הישימות של תקנות אלה, בנוסף לדרישות כללי כושר אוירי הישימים לבקשה של תקנות התיעוד;
(2)
כי כלי הטיס עומד בכללי כושר אוירי שעליהם התבססה תעודת הסוג של כלי הטיס, בכל התנאים שבהם יש להראות עמידה בדרישות של תקנות אלה;
(3)
כי כל הנהלים שייקבעו לשם עמידה בדרישות תקנות אלה והנהלים והמידע לצוות האויר שנקבעו כאמור בתקנות אלה, תואמים את כללי הכושר האוירי שעליהם התבססה תעודת הסוג של כלי הטיס.
איסור הפעלת כלי טיס בלא תעודת רעש וחריגים לאיסור [תיקון: תשמ״א, תשנ״ב, תשע״ט]
(א)
לא יפעיל אדם כלי טיס שלגביו קיימים כללי רישוי רעש בחלק II לכרך הראשון לנספח 16 לאמנה, בישראל, אליה או ממנה, אלא אם כן ניתנה לגביו תעודת רעש לפי תקנות אלה, או לפי דיני מדינת חוץ שבה רשום כלי הטיס והעונים על הוראות נספח 16 לאמנה, או על הוראות חלק 36 לפ.א.ר.
(ב)
תקנת משנה (א) לא תחול על כלי טיס –
(1)
בעל תעודת כושר טיסה לשימוש ניסיוני לפי תקנה 84 לתקנות התיעוד;
(2)
שקיבל הרשאה מיוחדת לטיסה לצורך ביצוע טיסות ניסוי לאחר ייצור לפי תקנה 87(א)(3) לתקנות התיעוד.
תעודת רעש [תיקון: תשנ״ב]
(א)
המנהל רשאי לתת תעודת רעש לכלי טיס הרשום בפנקס רישום כלי הטיס בישראל, אם כלי הטיס עונה על הדרישות הישימות של תקנות אלה.
(ב)
תעודת רעש תכלול פרטים אלה לגבי כלי הטיס:
(1)
מדינת הרישום;
(2)
המספר הסידורי של הייצור;
(3)
סוג ודגם לפי כינוי היצרן;
(4)
הצהרה בדבר שנויים והתקנות נוספים שנעשו בו למטרת עמידה בדרישות הרעש הישימות;
(5)
המשקל המכסימלי בהמראה ובנחיתה שבהם אומתה עמידה בדרישות הרעש הישימות;
(6)
היה כלי הטיס מסוג שהוגשה על אב־הטיפוס שלו בקשה לתעודת כושר טיסה, או שננקט לגביו במדינת חוץ תהליך דומה ביום 6 באוקטובר 1977 או לאחריו – רמות הרעש וגבולות אמינות של 90 אחוזים (90% confidence limits) שלהן, בנקודות התיחסות שבהן אומתה עמידה בדרישות הרעש הישימות.
הכרה בתעודת רעש שניתנה על ידי מדינת חוץ
המנהל רשאי להכיר בתעודת רעש שניתנה על ידי מדינת חוץ בעלת האמנה, אם הדינים שלפיהם ניתנה התעודה עונים על הוראות נספח 16 לאמנה, או על הוראות חלק 36 לפ.א.ר.
השעיית תעודת רעש או ביטולה
המנהל ישעה את תקפה של תעודת רעש שניתנה על ידו או יבטלה אם כלי הטיס חדל מלעמוד בדרישות הרעש הישימות; לא יבטל המנהל את השעיית התעודה ולא יתן תעודה חדשה אלא אם מצא לאחר בדיקה מחדש כי כלי הטיס עומד בדרישות הרעש הישימות.
[תיקון: תשנ״ב]

פרק שני: תקני רעש, ופטורים

תחולה [תיקון: תשנ״ב]
הוראות נספח 16 לאמנה או חלק 36 לפ.א.ר, על עדכוניהם מזמן לזמן, בדבר רמות הרעש, מדידתן והערכתן יחולו, בהתאמה, על כלי טיס שלגביו מבוקשת תעודת סוג, תעודת כושר טיסה או תעודת רעש כאמור בתקנות 2 ו־4.
[תיקון: תשמ״ז, תשנ״ב]
(בוטלה).
תחולת פרקים 2 ו־3 לספר I בנספח 16 או חלק 36 לפ.א.ר. [תיקון: תשנ״ב]
(א)
החל ביום 1 באפריל 1995 לא יופעל אוירון סילון תת קולי שבו מותקן מנוע בעל מנת עקיפה נמוכה מדרגה 2, לישראל או ממנה, אלא אם כן הוצאה לגביו תעודת רעש המאשרת כי נתקיים בו אחד מאלה:
(1)
תקני רעש כמפורט בחלק השני של פרק 3 לספר I בנספח 16 לאמנה או כמפורט בחלק 36 לפ.א.ר.;
(2)
לגבי אוירון שביום הפעלתו טרם חלפו 25 שנים מיום שהוצאה לו לראשונה תעודת כושר טיסה – תקני רעש כמפורט בחלק השני של פרק 2 לספר I בנספח 16 לאמנה או כמפורט בפרקים המקבילים בחלק 36 לפ.א.ר.
(ב)
החל ביום 1 באפריל 2002 לא יופעל אוירון סילון תת־קולי שמשקלו המורשה להמראה עולה על 34,000 ק״ג או בעל תצורה של יותר מ־19 מושבים אלא אם כן תקני הרעש שאושרו לו בתעודת רעש הם כאמור בתקנת משנה (א)(1).
מתן פטור [תיקון: תשנ״ב]
(א)
המנהל רשאי, לאחר שהתייעץ עם רשות שדות התעופה, לתת למפעיל, כהגדרתו בתקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), התשמ״א–1981, פטור מהוראות תקנה 8 בתנאים כמפורט להלן:
(1)
לאוירון שמפעילה מדינה מתפתחת בטיסות לישראל וממנה, ובלבד שהאוירון –
(א)
הוא אוירון בילון תת־קולי בעל תעודת רעש כמפורט בחלק השני של פרק 2 לספר I בנספח 16 לאמנה או כמפורט בפרקים המקבילים בחלק 36 לפ.א.ר.;
(ב)
הופעל לישראל וממנה במשך 12 חודשים לפחות לפני יום 31 בדצמבר 1991;
(ג)
היה רשום בפנקס רישום כלי הטיס באותה מדינה והוא ממשיך להיות מופעל בידי מפעיל מאותה מדינה;
פטור לפי פסקה זו יינתן לשנה אחת בכל פעם ולא יותר מלשלוש שנים בסך הכל, ובלבד שלא יינתן פטור כאמור לגבי אוירון שביום מתן הפטור חלפו 25 שנים מיום שהוצאה לו לראשונה תעודת כושר טיסה;
(2)
לאוירון המופעל בידי מפעיל שהוכיח כי לא ניתן מבחינה טכנית או כלכלית לטוס לשדה תעופה מסוים אלא באותו אוירון; פטור לפי פסקה זו יינתן רק עד יום 1 באפריל 1997;
(3)
לאוירון שמפעילה מדינה בה ניתן פטור דומה לאוירון הרשום בישראל;
(4)
לאוירון שאין מתקיים בו האמור בתקנה 8(א) ובלבד שהמפעיל הוכיח כל אלה:
(א)
ניתן להתקין באוירון ציוד המשתיק רעש (להלן – הציוד) כך שהאוירון יענה על דרישות הפרק השלישי לנספח 16 לאמנה;
(ב)
הציוד ניתן להשגה לאחר שנוסה ונמצא מתאים;
(ג)
המפעיל הזמין את הציוד לפני יום 1 באפריל 1994;
(ד)
התקנת הציוד תסתיים לפני יום 1 באפריל 1997;
(5)
לאוירון של מפעיל שהוכיח כי הזמין אוירון שמתקיים בו האמור בתקנה 8(א)(1) לפני יום 1 באפריל 1994, וכי היצרן לא יוכל למסור לו את האוירון המוזמן לפני יום 1 באפריל 1995; פטור כאמור בפסקה זו יינתן למפעיל כנגד כל אוירון שהזמין ושנתקימו בהזמנה התנאים האמורים;
(6)
לאוירון שלא נכלל בפסקאות (1) עד (5) אם הוא –
(א)
בעל שיטת הפעלה מיוחדת;
(ב)
מופעל לצרכי אחזקה ותיקון שלא למטרות רווח;
(ג)
בעל חשיבות מבחינה היסטורית.
החלפת צי אוירונים [תיקון: תשנ״ב]
מפעיל צי אוירונים מן הסוג האמור בתקנה 8(א) יידרש להחליפו בשיעור שנתי של 10% ובלבד שיקבל פטור כאמור בתקנה 9 לגבי כל אוירון שהוא מפעיל שאין מתקיים בו האמור בתקנה 8(א).
[תיקון: תשנ״ב]
(בוטלה).
[תיקון: תשנ״ב]
(בוטלה).
[תיקון: תשמ״א]
(בוטלה).
[תיקון: תשנ״ב]
(בוטלה).
[תיקון: תשנ״ב]
(בוטלה).
[תיקון: תשנ״ב]
(בוטלה).
[תיקון: תשמ״א]
(בוטלה).

פרק שלישי: הגבלות ומידע לתפעול

נהלים ומידע אחר [תיקון: תשנ״ב]
המבקש תעודת סוג או תעודת כושר טיסה לכלי טיס יקבע באישור המנהל, נהלים ומידע המיועדים לצוות האויר של כלי הטיס לשם השגת הפחתת רעש בהתאם להוראות נספח 16 לאמנה המתייחסות לסוג כלי הטיס, שאותו כלי טיס נמנה עליו, לרבות רמות רעש שהושגו בעת הליכי תיעוד סוג כלי הטיס.
ספר עזר סימונים ושלטים
(א)
ספר עזר לטיסה יכיל נהלים ומידע אחר שנקבעו כאמור בתקנה 18; לא נדרש ספר עזר לטיסה, יסופקו הנהלים והמידע בשיטה משולבת, שאישר המנהל, של הוראות בכתב, סימונים ושלטים.
(ב)
במקרה של אוירון גדול תת־קולי בקטגוריה ”תובלה“ ואוירון המונע במנוע טורבו־סילוני, שערכי משקלו, אשר נלקחו בחשבון כדי להראות עמידה בדרישות רעש בהמראה או בנחיתה כאמור בתקנות אלה, נמוכים יותר מהערכים המקסימליים של המשקל בהמראה או בנחיתה, הכל לפי הענין, העונים על דרישות כושר אוירי הישימות, ייקבעו אותם משקלות נמוכים יותר כהגבלות תפעוליות בפרק ההגבלות התפעוליות של ספר העזר לטיסה של אותו אוירון.
(ג)
במקרה של אוירון קטן המונע בפרופלר, שמשקלו, אשר שימש כדי להראות עמידה בדרישות הרעש של תקנות אלה לגבי מעבר־מעל (overflight), נמוך מהמשקל המכסימלי שנקבע בהתאם לדרישות כושר אוירי הישימות, בשיעור העולה על משקל הדלק הנחוץ לביצוע הניסוי, ייקבע אותו משקל נמוך יותר כהגבלה תפעולית בפרק ההגבלות התפעוליות של ספר העזר לטיסה, בהוראות בכתב או בשלט מאושרים.
(ד)
לא ייקבעו הגבלות תפעוליות לפי תקנות אלה, אלא כאמור בתקנות משנה (ב) ו־(ג).

פרק רביעי: הוראות שונות

תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא ששה חדשים מיום פרסומן, למעט תקנה 3(א) שתחילתה לאחר שנתיים מיום הפרסום.
עונשין [תיקון: תש״ם]
העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס 10,000 לירות או שניהם כאחד.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הטיס (רעש כלי טיס), תשל״ז–1977“.


ל׳ בסיון תשל״ז (16 ביוני 1977)
  • גד יעקבי
    שר התחבורה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.