חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הטיס (מכוני הסמכה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הטיס (מכוני הסמכה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הטיס (מכוני הסמכה), תשל״ט–1979


ק״ת תשל״ט, 950, 1783; תש״ם, 1397; תשמ״ב, 602; תשמ״ו, 922; תשנ״א, 867; תשס״ב, 816; תשע״ג, 714.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הטיס, 1927, אני מתקין תקנות אלה:


תקנות אלה הותקנו מכח סמכות חוק הטיס, 1927, ושומרות על תוקפן בהתאם לסעיף 197 לחוק הטיס, התשע״א–2011.


תוכן עניינים

פרק ראשון: הגדרות

הגדרות [תיקון: תשמ״ב, תשע״ג]
בתקנות אלה –
”אויוניקה“ – המערכות החשמליות והאלקטרוניות ומערכות הרדיו והמכשירים בכלי טיס;
”אחזקה עצמית“ – (בוטלה);
”בדיקה כוללת של מצב ותפעול“ – (בוטלה);
”המנהל“ – (בוטלה);
”כלי טיס“ – (בוטלה);
”כללי אחזקה של כלי טיס וחלקיהם“ – (בוטלה);
מכון בדק" – (בוטלה);
”מפעיל“ – מחזיק ברשיון הפעלה מסחרית של כלי טיס שניתן לפי חוק רישוי שירותי התעופה, תשכ״ג–1963;
”מפקח“ – מפקח שמונה לפי סעיף 94 לחוק הטיס, התשע״א–2011;
”מכון הסמכה“ – מכון בדק שהורשה, לפי תקנות אלה, לקיים מרכז הדרכה לצורך הסמכתם של טכנאים לבדק כלי טיס, או מפעיל שרשיון ההפעלה שניתן לו מאת שר התחבורה מתיר ניהולו של מרכז הדרכה כאמור;
”נסיון מקצועי“ – נסיון מקצועי בביצוע עבודות אחזקה, תיקון, שינוי או שיפוץ בשטח התמחותו המקצועית של טכנאי לבדק כלי טיס, המבוצעות בכלי טיס, מנוע או ציוד, או ביצוע תפקידי פיקוח או השגחה ישירה על ביצוע עבודות אלה או הדרכה בביצוע עבודות אלה;
”פ.א.ר“ – (בוטלה);
”פרופלר“ – פרופלר של כלי טיס;
”ציוד תעופתי“ – (בוטלה);
”רשיון“ – רשיון למכון הסמכה;
”רשיון טכנאי לבדק כלי טיס“ – (בוטלה);
”שינוי גדול“ – (בוטלה);
”שינוי זעיר“ – (בוטלה);
”תיקון גדול“ – (בוטלה);
”תיקון זעיר“ – (בוטלה);
”תקנות התיעוד“ – (בוטלה).

פרק שני: כללי

איסור הפעלה ללא רשיון [תיקון: תשע״ג]
(א)
לא יפעיל אדם מכון הסמכה אלא על פי רשיון מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרשיון ולהגדרים המפורטים בו.
(ב)
לא יתחזה אדם ולא יפרסם בכל דרך שהיא, שהוא מחזיק ברשיון מכון הסמכה אם לא ניתן לו רשיון כאמור, או כי ברשיונו כלול הגדר שאינו כלול בו.
בקשה לרשיון [תיקון: תשע״ג]
בקשה לרשיון תוגש למנהל בכתב ויפורטו בה כל אלה:
(1)
שם המבקש ומענו; היה המבקש תאגיד, יצורפו לבקשה העתקים של מסמכי ההתאגדות;
(2)
פירוט ההגדרים המבוקשים;
(3)
פרטים בדבר המספר המשוער של העובדים שהמבקש יעסיק ופירוט שטחי התמחותם המקצועית;
(4)
כל מידע נוסף כנדרש בפרק הרביעי, הכל בהתאם לסוג הרשיון הנדרש.
סירוב ליתן רשיון
המנהל רשאי לסרב ליתן רשיון או הגדר אם לפי שיקול דעתו אין המערך הארגוני או המערך הטכני שהציע המבקש מבטיח עמידה בדרישות תקנות אלה.
תוקף הרשיון
(א)
הרשיון יהא תקף כל עוד לא בוטל או הותלה בידי המנהל.
(ב)
בוטל או הותלה הרשיון, יחזיר המחזיק בו את הרשיון למנהל תוך 10 ימים מהיום שבו נשלחה אליו הודעת המנהל בדבר ההתליה או הביטול.
[תיקון: תשע״ג]
(בוטלה).
הצגת הרשיון [תיקון: תשע״ג]
המחזיק ברשיון יציג לראווה את הרשיון וההגדרים שבו במקום נראה לעין במכון ההסמכה.
העברת הרשיון [תיקון: תשע״ג]
(א)
לא יעביר אדם רשיון לאחר בכל דרך שהיא ולא ירשה לאחר להחזיק או לנהל מכון הסמכה על פי הרשיון שניתן לו אלא לפי היתר בכתב ומראש מאת המנהל; נתן המנהל בכתב ומראש הסכמתו כאמור, יוחזר הרשיון למנהל לשם הכנסת השינוי הדרוש.
(ב)
ניתן רשיון למכון הסמכה לתאגיד, לא תועבר השליטה בתאגיד, אלא באישור בכתב ומראש מאת המנהל; לא ניתן האישור – בטל הרשיון.
בקשה לקבלת הגדר נוסף או לשינוי בהגדר
(א)
מחזיק ברשיון, המבקש להכניס שינוי בהגדר שברשיונו או המבקש לקבל הגדר נוסף, יגיש למנהל בקשה בכתב בצירוף מידע המתייחס למבנים, למיתקנים, לציוד הבדיקה, למערכי הידיעות, למבקרים ולצוות העובדים העומדים לרשותו לצורך ההגדר הנוסף המבוקש.
(ב)
אישר המנהל את הבקשה, ימציא המבקש למנהל את הרשיון לשם הכנסת השינוי שאושר.
[תיקון: תשל״ט, תשע״ג]
(בוטלה).
סמכויות המנהל [תיקון: תשע״ג]
המנהל רשאי לבטל את הרשיון או כל הגדר המצויין בו או להתלותם אם מצא כי מכון ההסמכה מופעל שלא בהתאם לתנאי הרשיון או שלא בהתאם להוראות תקנות אלה.
סמכויות מפקח [תיקון: תשע״ג]
(א)
(בוטלה).
(ב)
הודיע מפקח בכתב למחזיק הרשיון על ליקוי או על פגם שנתגלה במהלך הבקורת, יתוקן הליקוי או הפגם במהירות האפשרית, אלא אם קיבל מחזיק הרשיון ארכה בכתב לביצוע התיקון מאת המפקח או המנהל.
[תיקון: תשע״ג]

פרק שלישי: מכון בדק (בוטל)

[תיקון: תשמ״ו, תשע״ג]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ג]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ג]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ג]
(בוטלה).
[תיקון: תשמ״ב, תשנ״א, תשע״ג]
(בוטלה).
[תיקון: תשנ״א, תשס״ב, תשע״ג]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ג]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ג]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ג]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ג]
(בוטלה).
[תיקון: תשמ״ב, תשע״ג]
(בוטלה).
[תיקון: תשמ״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ג]
(בוטלה).
[תיקון: תשנ״א, תשע״ג]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ג]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ג]
(בוטלה).
[תיקון: תשמ״ו, תשע״ג]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ג]
(בוטלה).

פרק רביעי: מכון הסמכה

בקשה לרשיון מכון הסמכה [תיקון: תשע״ג]
לבקשה לרשיון מכון הסמכה יצרף המבקש מסמך המפרט כל אחת מאלה:
(1)
השיטות והנהלים הנהוגים במרכז ההדרכה של המכון לענינים אלה:
(א)
(נמחקה);
(ב)
קביעת הנסיון המקצועי והוכחת כושר הביצוע של עובדי מכון הבדק או המפעיל;
(ג)
שמירת רמת הידע של עובדי מכון הבדק או המפעיל;
(ד)
(נמחקה);
(2)
(נמחקה);
(3)
שמות הבוחנים, פירוט הסמכותיהם, רשיונותיהם, הגדריהם ונסיונם המקצועי;
(4)
(נמחקה).
מתן רשיון והגדרי מכון הסמכה
(א)
לא יתן המנהל למבקש רשיון מכון הסמכה והגדר מההגדרים המנויים בתקנת משנה (ב) אלא אם מרכז ההדרכה של המבקש עונה על צרכי ההדרכה וההסמכה שנקבעו בתקנות אלה לצורך מתן הרשיון ולצורך מתן ההגדר המבוקש.
(ב)
המנהל רשאי לתת למכון הסמכה הגדר כלי טיס, הגדר מנוע, הגדר ציוד והגדר תהליכים בשטחי ההתמחות המקצועית הבאים:
(1)
מבנה כלי טיס ומערכותיו;
(2)
מנוע של כלי טיס ומערכותיו;
(3)
אבזרי כלי טיס או מנוע;
(4)
חשמל ומכשירים;
(5)
רדיו־אלקטרוניקה;
(6)
אויוניקה;
(7)
בדיקות ותהליכים מיוחדים.
חובות מחזיק רשיון מכון הסמכה [תיקון: תשמ״ו, תשע״ג]
מחזיק ברשיון מכון הסמכה ימלא אחר כל אלה:
(1)
יבצע את ההדרכה הדרושה לקבלת ההגדרים ויערוך מבחנים בנושאי ההדרכה, הכל בהתאם לנהלי ההדרכה ולמערכי הידיעות שאישר המנהל;
(2)
(נמחקה);
(3)
יקבל אישור מראש מאת המנהל על כל שינוי משמעותי בשיטות ובנהלי מרכז ההדרכה שלו או במערכי הידיעות של כל אחד מההגדרים המפורטים ברשיון מכון ההסמכה;
(4)
(נמחקה);
[תיקון: תשע״ג]

פרק חמישי: אחזקה עצמית (בוטל)

[תיקון: תשע״ג]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ג]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ג]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ג]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ג]

פרק שישי: הוראות שונות (בוטל)

[תיקון: תשע״ג]
(בוטלה).
[תיקון: תשל״ט, תשע״ג]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ג]
(בוטלה).


י׳ בשבט תשל״ט (7 בפברואר 1979)
  • חיים לנדאו
    שר התחבורה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.