חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הטיס (אי-תחולה על כלי טיס של מדינת ישראל)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הטיס (אי-תחולה על כלי טיס של מדינת ישראל) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הטיס (אי־תחולה על כלי טיס של מדינת ישראל), התשע״ט–2018


ק״ת תשע״ט, 1483.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 177 לחוק הטיס, התשע״א–2011 (להלן – החוק), ולפי הצעת הרשות לפי סעיף 168(ב) לחוק, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אירוע בטיחותי מעורב–מדינתי“ – אירוע בטיחותי שהוא אחד מאלה:
(1)
מעורבים בו כלי טיס אזרחי וכטב״ם מדינתי;
(2)
מעורב בו כטב״ם מדינתי אגב שימוש בשדה תעופה, במנחת או במיתקן עזר לטיסה אזרחיים;
(3)
מעורב בו כטב״ם מדינתי במרחב אווירי שניתנים בו שירותי נת״א בידי יחידת נת״א שהפעלתה טעונה רישיון לפי סעיף 26 לחוק;
”אירוע בטיחותי מעורב–מדינתי–צבאי“ – אירוע בטיחותי שהוא אחד מאלה:
(1)
מעורבים בו כטב״ם מדינתי וכלי טיס צבאי;
(2)
מעורב בו כטב״ם מדינתי אגב שימוש בשדה תעופה צבאי, במנחת או במיתקן עזר לטיסה שהם תשתית צבאית;
(3)
מעורב בו כטב״ם מדינתי, במרחב אווירי שניתנים בו שירותי נת״א בידי צבא הגנה לישראל;
”גוף ביטחוני“ – אחד מאלה:
(1)
המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;
(2)
”גורם ממונה צבאי“ – כהגדרתו בסעיף 130 לחוק;
”כטב״ם מדינתי“ – כלי טיס של מדינת ישראל שהוא כלי טיס בלתי מאויש המופעל בידי גוף ביטחוני.
אי־תחולת החוק
ההוראות לפי החוק לא יחולו על כטב״ם מדינתי ועל ציוד תעופתי השייך לו, בהתאם לאמור בתקנות אלה.
חובות גוף ביטחוני בהפעלת כטב״ם מדינתי
גוף ביטחוני המפעיל כטב״ם מדינתי יבטיח –
(1)
את הכשירות האווירית של הכטב״ם המדינתי;
(2)
את הידע המקצועי ואת מיומנות ההטסה של מי שמפעיל כטב״ם מדינתי מטעמו;
(3)
את בטיחות ההפעלה של הכטב״ם המדינתי, ובכלל זה כי הפעלת הכטב״ם המדינתי תיעשה בהתחשב בבטיחות התעופה האזרחית ובבטיחות התעופה הצבאית, ובכפוף לצורך ביטחוני או מבצעי.
סייגים לאי־תחולת החוק
על אף האמור בתקנה 2
(1)
ההוראות לפי פרק ד׳ לחוק וסעיף 179(ג)(3) לחוק יחולו לגבי הפעלת כטב״ם מדינתי;
(2)
על חקירת אירוע בטיחותי מעורב–מדינתי ועל חקירת אירוע בטיחותי מעורב–מדינתי–צבאי יחולו הוראות התוספת;
(3)
גוף ביטחוני ישלם אגרה שנקבעה לפי החוק בעד שירות שנותנת הרשות ושהוא מבקש לקבל, אף אם אינו חייב להידרש לשירות כאמור.

תוספת

(תקנה 4(2))

הגדרות
”אירוע בטיחותי“, ”אירוע בטיחותי חמור“ – כהגדרתם בסעיף 103 לחוק;
”גורם ממונה מדינתי“ – ראש גוף ביטחוני או מי שהוא הסמיך לכך מטעמו, לפי העניין;
”היבטים מדינתיים“ – היבטים הנוגעים למעורבותו של גוף ביטחוני באירוע בטיחותי מעורב–מדינתי או באירוע בטיחותי מעורב–מדינתי–צבאי, ובכלל זה מעורבותו של כטב״ם מדינתי באירוע בטיחותי מעורב–מדינתי או באירוע בטיחותי מעורב–מדינתי–צבאי.
הודעה על אירוע בטיחותי מעורב–מדינתי
(א)
עובד גוף ביטחוני או מי שפועל מטעמו בהפעלת כטב״ם מדינתי שהיה עד לאירוע בטיחותי מעורב–מדינתי או לאירוע בטיחותי מעורב–מדינתי–צבאי או שהיה מעורב באירוע כאמור, ימסור הודעה על כך לגורם ממונה מדינתי, שיעבירה לחוקר הראשי או לגורם ממונה צבאי, לפי העניין –
(1)
אם מדובר באירוע בטיחותי שאינו אירוע בטיחותי חמור – בכתב או בעל פה, בתוך 24 שעות מרגע שנמסרה לו ההודעה כאמור;
(2)
אם מדובר באירוע בטיחותי חמור – בעל פה, בלא דיחוי מרגע שנמסרה לו ההודעה כאמור.
(ב)
נודע לחוקר הראשי או לגורם ממונה מדינתי על אירוע בטיחותי מעורב–מדינתי, או נודע לחוקר הראשי, לגורם ממונה מדינתי או לגורם ממונה צבאי על אירוע בטיחותי מעורב–מדינתי–צבאי, יודיע מי מהם על כך לגורמים האחרים, לפי העניין, בהקדם האפשרי.
חקירה או תחקיר של אירוע בטיחותי מעורב–מדינתי
(א)
החוקר הראשי רשאי לערוך חקירה בטיחותית נפרדת של אירוע בטיחותי מעורב–מדינתי, ויחולו על החקירה הוראות פרק ז׳ לחוק, בכפוף להוראות סעיף 4 לתוספת; גורם ממונה מדינתי רשאי לערוך תחקיר נפרד של אירוע כאמור, בהתאם להוראות החלות לגביו לעניין זה (להלן – תחקיר פנימי), ואולם לא יפנה גוף ביטחוני למי שאינו עובד הגוף הביטחוני או למי שאינו פועל מטעמו בהפעלת כטב״ם מדינתי, בבקשה לקבל ידיעות או מסמכים שעניינם היבטי בטיחות התעופה האזרחית הנדרשים לתחקיר הפנימי, ושאינם דרושים לגוף הביטחוני לשם מילוי תפקיד אחר שלו לפי דין, אלא בהסכמת החוקר הראשי.
(ב)
פתח החוקר הראשי בחקירה בטיחותית או החל הגורם הממונה המדינתי בתחקיר פנימי, יודיע מי מהם על כך לגורם השני.
(ג)
נערכת חקירה בטיחותית של אירוע בטיחותי מעורב–מדינתי על ידי החוקר הראשי, או נערך תחקיר פנימי של אירוע כאמור על ידי גורם ממונה מדינתי –
(1)
רשאי עורך החקירה הבטיחותית או התחקיר הפנימי, לפי העניין –
(א)
להסכים כי הגורם השני ישתתף בחקירה או בתחקיר הפנימי שהוא מנהל;
(ב)
לסייע, בהתאם לסמכויותיו לפי כל דין, לחקירה או לתחקיר הפנימי כאמור;
והכול בכפוף להסכמה בין שני הגורמים;
(2)
לעניין אירוע בטיחותי מעורב–מדינתי שמעורבים בו כלי טיס אזרחי וכטב״ם מדינתי ושהוא אירוע בטיחותי חמור – יסייע עורך החקירה הבטיחותית או התחקיר הפנימי לגורם השני בחקירה כאמור או בתחקיר הפנימי, לפי העניין, בהתאם לסמכויותיו לפי כל דין, אלא אם כן נוכח החוקר הראשי או הגורם הממונה המדינתי, לפי העניין, כי קיימת מניעה לפי דין מסיוע כאמור או כי הדבר יכול לפגוע בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה.
חקירה בטיחותית של אירוע בטיחותי מעורב–מדינתי שעורך החוקר הראשי
על חקירה בטיחותית של אירוע בטיחותי מעורב–מדינתי שעורך החוקר הראשי יחולו הוראות פרק ז׳ לחוק, בכפוף לאמור בסעיפים 1 עד 3 לתוספת, ובשינויים אלה:
(1)
החוקר הראשי לא יפעיל את סמכותו לפי סעיף 113 לחוק כלפי כטב״ם מדינתי;
(2)
החוקר הראשי, ממלא מקומו או חוקרים שהוסמכו לפי סעיף 115 לחוק, לא יפעילו סמכויות הנתונות להם לפי פרק ז׳ לחוק כלפי גוף ביטחוני, לרבות כלפי עובד גוף ביטחוני, מי שפועל מטעמו של גוף ביטחוני בהפעלת כטב״ם מדינתי, כטב״ם מדינתי, ציוד תעופתי המשמש בכטב״ם מדינתי וביצוע פעולות בדק ותחזוקה בכטב״ם מדינתי;
(3)
גורם ממונה מדינתי רשאי למסור לחוקר הראשי, לפי בקשתו, מידע שבידיו הנוגע לאירוע בטיחותי מעורב–מדינתי, שאין מניעה למוסרו, אם הוא סבור שיש בכך כדי לקדם את החקירה שעורך החוקר הראשי ורשאי החוקר הראשי למסור לגורם ממונה מדינתי, לפי בקשתו, מידע שבידיו הנוגע לאירוע בטיחותי מעורב–מדינתי, שאין מניעה למוסרו, אם הוא סבור שיש בכך כדי לקדם את התחקיר הפנימי שעורך הגורם הממונה המדינתי;
(4)
על היבטים הנוגעים למעורבותם של גורמים בצבא הגנה לישראל או מי מטעמם באירוע בטיחותי מעורב–מדינתי, יחולו הוראות סימן ז׳ לפרק ז׳ לחוק, אלא אם כן הסכימו החוקר הראשי, הגורם הממונה המדינתי והגורם הממונה הצבאי כי הם, כולם או חלקם, ינהלו את חקירת האירוע הבטיחותי או חלק ממנה, בהתאם לתנאים, מגבלות והסדרים כפי שיסכימו ביניהם;
(5)
על אף האמור בסעיפים 118(ב) ו־119 לחוק, החוקר הראשי לא יכלול בטיוטת הדוח הסופי המיועדת למסירה לתגובות לפי סעיף 118(ב) לחוק או בדוח הסופי, מסקנות, המלצות וכל פרט אחר הנוגע להיבטים מדינתיים של האירוע, למעט עובדות, אלא בהסכמת הגורם הממונה המדינתי השייך לעניין.
חקירת אירוע בטיחותי מעורב–מדינתי–צבאי
(א)
אירוע בטיחותי מעורב–מדינתי–צבאי, יתוחקר בהתאם לתנאים, מגבלות והסדרים כפי שיסכימו ביניהם הגורם הממונה המדינתי השייך לעניין והגורם הממונה הצבאי.
(ב)
גורם ממונה מדינתי רשאי למסור לגורם ממונה צבאי, לפי בקשתו, מידע שבידיו הנוגע לאירוע בטיחותי מעורב–מדינתי–צבאי, שאין מניעה למוסרו, אם הוא סבור שיש בכך כדי לקדם את התחקיר הפנימי שעורך הגורם הממונה הצבאי ורשאי הגורם הממונה הצבאי למסור לגורם ממונה מדינתי, לפי בקשתו, מידע שבידיו הנוגע לאירוע בטיחותי מעורב–מדינתי–צבאי, שאין מניעה למוסרו, אם הוא סבור שיש בכך כדי לקדם את התחקיר הפנימי שעורך הגורם הממונה המדינתי.


כ״ז בכסלו התשע״ט (5 בדצמבר 2018)
  • ישראל כ״ץ
    שר התחבורה והבטיחות בדרכים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.