חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות החוק העותומני על האגודות (דיווח ושקיפות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות החוק העותומני על האגודות (דיווח ושקיפות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות החוק העותומני על האגודות (דיווח ושקיפות), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 3874.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לחוק העותומני על האגודות (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אגודה עותומנית“, ”אגודה“ – אגודה כמשמעותה בחוק;
”אסיפה כללית“ – לרבות גוף שהוסמך לכך בתקנות האגודה, המורכב מנציגים של החברים באגודה;
”מחזור“ – סכום התקבולים מכל מקור וסוג, שהתקבלו בשנת הכספים האחרונה שחלפה;
”הרשם“ – רשם העמותות כמשמעותו בחוק העמותות, התש״ם–1980.
מרשם האגודות
(א)
הרשם ינהל מרשם של אגודות עותומניות שיכלול את שם האגודה, מענה ומספרה.
(ב)
הרשם רשאי לכלול במרשם האגודות פרטים נוספים שדווחו ביחס לאגודה, לפי החוק או לפי תקנות אלה.
(ג)
מרשם האגודות יהיה פתוח לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשם העמותות, פרט למידע שגילויו אסור לפי כל דין.
דיווח חד־פעמי בדבר אגודה עותומנית קיימת
אגודה עותומנית תגיש לרשם, בתוך חודשיים ממועד כניסתן לתוקף של תקנות אלה, דיווח לפי טופס 1 שבתוספת וכן העתק של כל תקנות האגודה.
דיווח מיידי בדבר שינוי תקנות האגודה, הרכב חברי הוועד או מקום מושבה
אגודה עותומנית תגיש לרשם דיווח מיידי בדבר שינויים בתקנותיה, בהרכב ועד הנהלתה או במענה, בתוך 14 ימים מיום השינוי; לדיווח בדבר שינוי תקנותיה או בהרכב ועד הנהלתה יצורף פרוטוקול של החלטת האסיפה הכללית בעניין, או לעניין אגודה עותומנית שהוכרה כקופת חולים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994 (להלן – חוק ביטוח בריאות ממלכתי) – גוף אחר שנקבע לכך בתקנות קופת החולים.
דיווח שנתי
(א)
אגודה תגיש לרשם דיווח שנתי ערוך לפי טופס 2 שבתוספת; הדיווח יוגש עד יום 30 ביוני של השנה העוקבת לשנת הכספים שאליה מתייחס הדיווח, ואולם הרשם רשאי לאפשר לאגודות, כולן או חלקן, בשנה עוקבת מסוימת כאמור להגיש את הדיווח השנתי עד יום 30 באוקטובר, ובלבד שפרסם הודעה על כך מראש ברשומות; הדיווח השנתי יהיה חתום בידי שניים מחברי הוועד של האגודה ותצורף לו החלטת האסיפה הכללית לאשר את הדיווח השנתי שהובא לפניה.
(ב)
אגודה שמחזורה עולה על 500,000 שקלים חדשים תגיש לרשם, במצורף לדיווח לפי תקנת משנה (א), גם דוח כספי ערוך על פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים; האגודה תצרף לדיווח כאמור גם פרוטוקול של החלטת האסיפה הכללית לאשר את הדוח הכספי אשר הובא לפניה, ואם התמנה לאגודה רואה חשבון מבקר – תצורף גם חוות דעתו על הדוח הכספי.
הבהרת פרטים
אגודה חייבת להמציא לרשם, לפי דרישתו, בתוך זמן סביר שיורה, כל מסמך או מידע נוסף שימצא לנכון לדרוש, להבהרת פרטים שצוינו או שהיה צריך לציין בהודעה או בדיווח שהוגשו או שהיה על האגודה להגישם לפי החוק או לפי תקנות אלה.
פומביות המידע ביחס לאגודות עותומניות
(א)
הדיווחים וההודעות שהגישה אגודה לרשם לפי החוק ולפי תקנות אלה, לרבות המסמכים שצורפו להם לפי דין, יהיו פתוחים לעיונו של כל דורש, במשרד הרשם, לפי בקשה, ובלבד שלא יפורסם מידע שגילויו אסור לפי כל דין.
(ב)
הרשם רשאי לפרסם באינטרנט, בעצמו או באמצעות אחר, את הדיווחים שהגישה אגודה לרשם לפי החוק ולפי תקנות אלה, לרבות המסמכים שצורפו להם, או את הפרטים הכלולים בהם, או חלקם, ובלבד שלא יפורסם מידע שגילויו אסור לפי כל דין.
אגודות עותומניות המגישות דיווח לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי
אגודה שהגישה דיווח כנדרש לפי סעיף 35 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ביחס לאותה שנת הדיווח, יראו אותה כאילו הגישה דיווח שנתי לפי תקנה 5; דיווח כאמור יהיה פתוח לעיון הציבור בהתאם להוראות תקנה 7(א) ויפורסם באינטרנט בהתאם להוראות תקנה 7(ב), אלא אם כן נקבע אחרת בחוק ביטוח בריאות ממלכתי או לפיו.
התאמה לאגודות עותומניות שהן ארגוני עובדים או מעבידים
(א)
על אף האמור בתקנה 5, אגודה שהיא ארגון עובדים או מעבידים שבתקנונה נקבעו הוראות המסדירות את העיון של החברים בדוח הכספי של האגודה, באופן נגיש ונוח להנחת דעתו של הרשם (בתקנה זו – הוראות המסדירות עיון), לא תחויב להגיש לרשם מדי שנה מאזן ודוח על השינויים בנכסים נטו במסגרת הדוח הכספי שהיא מגישה לפי תקנה 5(ב), ואלו יועמדו לעיון החברים כאמור; אגודה רשאית לקבוע כי בעת עיון כאמור יהיו חסויים הסכומים הנוגעים לקרן השביתה של האגודה, אם יש לה כזו.
(ב)
בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), ועל אף האמור בתקנה 7, אגודה עותומנית שהיא ארגון עובדים או ארגון מעבידים ושלא קבעה הוראות המסדירות עיון, רשאית שבדוח כספי שהיא מגישה לפי תקנה 5(ב), הסכומים הנוגעים לקרן השביתה של האגודה, אם יש לה כזו, יהיו חסויים; דוח זה יעמוד לעיון הציבור כאמור בתקנה 7.
תחילה ותחולה
(א)
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
(התקנות פורסמו ב־4 באוגוסט 2021).
(ב)
דיווח לפי תקנה 5 יוגש לגבי שנת הכספים 2022 ואילך.

תוספת

(תקנות 3 ו־5))

טופס 1: דיווח חד פעמי (תקנה 3)
טופס 2: דיווח שנתי (תקנה 5)


י״ט באב התשפ״א (28 ביולי 2021)
  • גדעון סער
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.