חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס״ה–2005


ק״ת תשס״ה, 547; תשס״ז, 455; תשס״ח, 1602; תשע״ד, 976.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 32(א)(3א) לחוק החברות הממשלתיות, התשל״ה–1975 (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות, אני קובע כללים אלה:


הגדרות [תיקון: תשס״ח, תשע״ד]
בכללים אלה –
”היועץ המשפטי של החברה“ – היועץ המשפטי הבכיר ביותר שהוא עובד החברה, אם בחברה עובד יועץ משפטי; לא עובד בחברה יועץ משפטי, מי שדירקטוריון החברה מינה, מבין היועצים המשפטיים המועסקים על ידי החברה, ליועץ המשפטי לעניין תקנות אלה;
”הסכם קיבוצי“ – כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז–1957;
”ועדת חריגים“ – ועדה שתוקם בחברה ממשלתית גדולה והמורכבת מאלה: המנהל הכללי של החברה, שישמש יושב ראש הוועדה, סגן המנהל הכללי של החברה האחראי על תחום משאבי אנוש והיועץ המשפטי של החברה;
”חברה“ – חברה ממשלתית וחברת בת ממשלתית, כהגדרתן בחוק;
”חברת השמה“ – חברה שעיקר פעילותה בהצבת עובד לעבודה אצל מעסיק בפועל או חברה העוסקת בבחינת התאמתו של עובד להעסקה על ידי המעסיק;
”חברה ממשלתית גדולה“ – חברה ממשלתית בסיווג 9 או 10, כפי שקבעה הרשות לפי הגדרת דרגה בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות הממשלתיות), התשנ״ד–1994, אשר מיתקניה פרוסים בכמה מקומות בישראל;
”קרוב משפחה“ – בן זוג לרבות ידוע בציבור, הורה, הורה הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן־אח, בת־אח, בן־אחות, בת־אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות קרבת משפחה שנוצרה עקב אימוץ או קרבת משפחה חורגת, ולעניין תקנות 3(2), 5 ו־5א – גם בן דוד, בת דוד, בן דודה, בת דודה;
”קשרי עבודה“ – כל אחד מאלה:
(1)
עבודה משותפת לצורך קבלת החלטה, מתן המלצות, קביעת נוהלים, ביצוע מטלה או פרויקט;
(2)
קרוב משפחה ממלא תפקיד באגף כוח אדם, יחידת החשב, ביקורת פנימית, יחידת משמעת או יחידה אחרת שיש לה תפקידים דומים;
(3)
קרוב משפחה משמש חבר באחד מוועדי העובדים בחברה.
העסקת קרובי משפחה [תיקון: תשס״ז, תשע״ד]
לא תקבל החברה מועמד אדם לעבודה, אם עובד באותה חברה קרוב משפחה שלו –
(1)
המועסק בה בתפקיד בכיר כמשמעותו בחוק או בתפקיד המדורג באחת משש דרגות השכר הגבוהות בחברה, בכל סולם שכר הנוהג בחברה;
(2)
כשהתפקיד המוצע לו הוא תפקיד בכיר כמשמעותו בחוק או תפקיד המדורג באחת משש דרגות השכר הגבוהות בחברה, בכל סולם שכר הנוהג בחברה;
(3)
ושיעור קרובי המשפחה המועסקים בחברה עולה על 5% מכלל עובדי החברה.
סייגים [תיקון: תשס״ח, תשע״ד]
על אף האמור בתקנה 2, רשאית חברה לקבל לעבודה אדם שמתקיים בו האמור באותה תקנה אם ראתה כי הוא המועמד המתאים ביותר למשרה, ובלבד שנתקיימו כל אלה:
(1)
העובד נבחר בהליך פומבי, שוויוני ותחרותי, אשר הודעה על קיומו פורסמה זמן סביר לפני המועד להגשת מועמדות, בעיתון יומי נפוץ בשפה העברית, ונוסף על כך פורסמה באמצעות אחד מאלה: חברת השמה או באתר האינטרנט של החברה, אם קיים;
(2)
בעת הגשת מועמדותו להעסקה בחברה הצהיר האדם בדבר קרובי משפחה המועסקים בחברה לפי טופס הקבוע בתוספת;
(3)
המנהל הכללי של החברה ויועצה המשפטי אישרו, בחתימתם, את תקינות ההליך הפומבי והנימוקים לבחירה, ודיווח על כך נמסר לדירקטוריון החברה;
(4)
בחברה שבה, לפי קביעת הרשות, אין מידע שלם על העסקת קרובי משפחה בהתאם לדרישות לפי תקנות אלה, תאשר גם ועדת הביקורת של דירקטוריון החברה את תקינות ההליך הפומבי והנימוקים לבחירה, ודיווח על כך יימסר לדירקטוריון החברה;
(5)
בחברה שבה שיעור קרובי המשפחה המועסקים בחברה עולה על 5% מכלל עובדי החברה, תאשר ועדת הביקורת של הדירקטוריון כי למועמד שנבחר כישורים מיוחדים ביחס לשאר המועמדים בהליך הבחירה למילוי תפקידו בחברה וכן תאשר את תקינות ההליך הפומבי ותמסור דיווח על כך לדירקטוריון החברה; עלה שיעור קרובי המשפחה המועסקים בחברה על 10% מכלל עובדי החברה יאשר גם הדירקטוריון, לאחר אישור ועדת הביקורת, כי למועמד שנבחר כישורים מיוחדים ביחס לשאר המועמדים בהליך הבחירה למילוי תפקידו בחברה.
יחסי כפיפות, ניגוד ענינים או קשרי עבודה [תיקון: תשס״ח]
(א)
ככלל ועל אף האמור בתקנה 3 לא יועסק עובד בחברה, אם מתקיים אחד התנאים שלהלן:
(1)
ההעסקה עלולה להביא ליחסי כפיפות, ישירים או עקיפים, או לקשרי עבודה בינו לבין קרוב משפחה שלו העובד בחברה;
(2)
ההעסקה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים בשל קרבת משפחה לעובד אחר בחברה.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאית ועדת החריגים בחברה ממשלתית גדולה ליתן היתר מנומק להעסקת קרובי משפחה שמתקיים לגביהם האמור בסעיף קטן (א), בהתחשב בשיקולים המפורטים בסעיף קטן (ג), ובלבד ששוכנעה כי העסקה כאמור לא תפגע בטוהר המידות ובתקינות פעילות החברה, ורשאית היא להתנות תנאים להעסקתם או להעסקת אחד מהעובדים, כך שיימנעו, לפי העניין, יחסי הכפיפות, קשרי העבודה וניגוד העניינים, בלי לרוקן מתוכן את משרותיהם של העובדים.
(ג)
בבוא ועדת החריגים להחליט בבקשה למתן היתר לפי סעיף קטן (ב), תשקול, בין השאר, את אלה:
(1)
דרגת קרבת המשפחה;
(2)
הליך קבלת העובד לעבודה;
(3)
מספר המועמדים אשר היו למשרה;
(4)
רמת המשרה של קרובי המשפחה;
(5)
מקום גאוגרפי של המשרות;
(6)
מספר קרובי המשפחה מדרגה ראשונה המועסקים באותה חברה; בכלל זה, ”קרוב משפחה מדרגה ראשונה“ – בן או בת זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, אח, אחות, בן, בת;
(7)
מספר קרובי המשפחה המועסקים באותה חברה;
(8)
תקופת ההעסקה המבוקשת בעבור העובד החדש;
(9)
חיוניות המשרה והצורך באיוש המשרה בדחיפות ועל ידי אדם מסוים;
(10)
מצב התעסוקה במקום שבו מתבקשת ההעסקה;
(11)
האפשרות למנוע את יחסי הכפיפות, קשרי העבודה וניגוד העניינים בין קרובי המשפחה, בלי לרוקן מתוכן את משרותיהם;
(12)
מימוש זכויותיהן של נשים להעדפה מתקנת וייצוג הולם.
(ד)
ועדת החריגים תדווח, מדי רבעון, לדירקטוריון החברה על כלל ההחלטות שהתקבלו על ידה ונימוקים להחלטות אלה.
חובת דין וחשבון לרשות [תיקון: תשע״ד]
בדין וחשבון של יושב ראש הדירקטוריון, המוגש לרשות בהתאם לסעיף 25 לחוק, תכלול החברה פירוט של מספר קרובי משפחה של עובדי החברה שנקלטו בשנה החולפת ותפקידיהם בחברה, קרבת המשפחה של כל אחד מהם לעובד בחברה ותפקידו, פירוט של כל העובדים שהם קרובי משפחה המועסקים באותה יחידה בחברה, עובדים בשיתוף פעולה או תחת יחסי כפיפות, במישרין או בעקיפין, וההחלטות שקיבלה החברה בעניינם בקשר לכך, וכן המספר הכולל של עובדים שהם קרובי משפחה המועסקים בחברה, למועד דוח הדירקטוריון.
מסירת מידע בידי עובדי החברה [תיקון: תשס״ח, תשע״ד]
(א)
עובד חברה המועמד לתפקיד אחר בחברה או מועמד לקידום בדרגה, ימסור לחברה הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים בחברה לפי טופס הקבוע בתוספת; אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מחובת העובד למסור מידע לחברה לפי כל דין.
(ב)
בלי לגרוע מהוראות כל דין אחר, החברה לא תקדם בדרגה, ככל שהדבר נתון לשיקול דעת החברה, או בתפקיד, עובד החברה שלא ימסור מידע כנדרש בהתאם לאמור בסעיף קטן (א).
(ג)
עובד חברה ימסור לחברה, מדי שנה בשנה, הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים בחברה לפי הטופס שבתוספת, וכן ימסור הצהרה מתקנת מיד עם היוודע לו על שינוי במידע שמסר בהצהרה האחרונה.
תחילה
תחילתם של כללים אלה שלושים ימים מיום פרסומם.
סייג לתחולה [תיקון: תשס״ח]
כללים אלה לא יחולו על קרובי משפחה שהיו מועסקים באותה חברה ערב תחילתם של הכללים, לרבות קרובי משפחה אשר ערב תחילתם של הכללים היה אחד מהם מועסק באותה החברה באמצעות גוף אחר, הפך לעובד החברה בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ״ו–1996, או בהתאם להסכם הקיבוצי, ובלבד שלא נתקיימו ביניהם יחסי כפיפות או שקיים חשש לניגוד עניינים, כאמור בתקנה 4, [במקור: ובלבד שלא נתקיימו ביניהם יחסי כפיפות או שקיים חשש לניגוד ענינים, כאמור בתקנה 4].
[תיקון: תשס״ח]

תוספת

(תקנות 3 ו־5א)

בהתאם להוראות תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה) התשס״ה–2005, ולצורך עדכון הנתונים המצויים בחברה, הנך מתבקש למלא הצהרה זו:

הצהרה
בדבר קרובי משפחה המועסקים ב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [שם החברה]

[תיקון: תשע״ד]
אני החתום מטה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [שם העובד] מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ עובד (אם קיים) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מצהיר בזאת כי:
נא סמן X במשבצת –
אין לי קרובי משפחה המועסקים ב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [שם החברה].
יש לי קרובי משפחה המועסקים ב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [שם החברה], לרבות קרבת משפחה שנוצרה עקב אימוץ או קרבת משפחה חורגת.
הקרבהשם משפחה ושם פרטי של קרוב המשפחהמשרת קרוב משפחהמספר עובד (אם קיים) של קרוב המשפחההיחידה שבה עובד קרוב המשפחה
בן זוג (לרבות ידוע בציבור)    
הורה    
הורה הורה (סבא/סבתא)    
בן/בת    
אח/אחות    
גיס/גיסה    
דוד/דודה    
בן אח/אחות או בת אח/אחות    
חותן/חותנת    
חם/חמות    
חתן/כלה    
נכד/נכדה    
בן/בת דוד, בן/בת דודה    
הנני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים, ומתחייב למסור לחברה הצהרה מתקנת מיד עם היוודע לי על שינוי במידע שמסרתי בהצהרה האחרונה.
ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים, לרבות חלקיים, תביא להפסקה מיידית של עבודתי בחברה.
תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חתימה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ל׳ בשבט התשס״ה (9 בפברואר 2005)
  • בנימין נתניהו
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.