חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות ההתגוננות האזרחית (התאמות נגישות במקלטים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות ההתגוננות האזרחית (התאמות נגישות במקלטים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות ההתגוננות האזרחית (התאמות נגישות במקלטים), התשע״ו–2016


ק״ת תשע״ו, 1448; תשע״ח, 2760.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14ד ו־27 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי״א–1951 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר הפנים, עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”הוראות הנגישות“ – הוראות הנגישות לפי חוק התכנון והבנייה – כהגדרתן בסעיף 19א לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח–1998 (להלן – חוק השוויון);
”מבנה המיועד לאנשים עם מוגבלות“ – בניין שנועד לשמש, כולו או חלקו למתן שירות ציבורי המיועד בעיקרו לאנשים עם מוגבלות או למגוריהם של אנשים עם מוגבלות; לעניין זה, ”שירות ציבורי“ – כהגדרתו בסעיף 19ה לחוק השוויון;
”מוסד בריאות“ – בית חולים כמשמעותו בסעיף 24(ב) לפקודת בריאות העם, 1940, מרפאה כהגדרתה בסעיף 34(ג) לאותה פקודה או מעון לזקנים תשושים או לזקנים סיעודיים כהגדרות כל אלה בתקנות הפיקוח על מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים), התשס״א–2001;
”מערכת אוורור וסינון“, ”מערכת אוורור וסינון דירתית“, ”מערכת סינון דירתית“ – כהגדרתן בתקנות המפרטים;
”ת״י“ – תקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים, התשי״ג–1953.
נגישות מקלט במבנה שעיקר ייעודו לאנשים עם מוגבלות [תיקון: תשע״ח]
מקלט במבנה המיועד לאנשים עם מוגבלות ואינו מוסד חינוך או מוסד בריאות יהיה נגיש לפי תקנות המפרטים ונוסף על כך –
(1)
תותקן בו מערכת אוורור וסינון לפי תקנות המפרטים;
(2)
יבוצעו בו התאמות נגישות נוספות על הקבוע בתקנות אלה, לפי ההוראות של מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה, לאחר שנועץ במורשה לנגישות השירות, בהתחשב בשימוש במקלט למחסה ולשימוש אחר בו שהותר ברישיון לפי סעיף 15(א) לחוק ובצורכיהם המיוחדים של האנשים עם המוגבלות המתגוררים במבנה או מקבלים בו שירות, ובלבד שהוראות כאמור לא יסתרו את תקנות הציוד ושרשות מוסמכת אישרה כי אינן נוגדות את תקנות המפרטים.
נגישות נתיב גישה [תיקון: תשע״ח]
(א)
נתיב גישה, כהגדרתו בתקנות המפרטים, למקלט שאינו מרחב מוגן דירתי ואינו מקלט מסוג א1 כהגדרתם בתקנות האמורות, בכל חלק של מקום ציבורי שאינו חדר מדרגות יהיה דרך נגישה לפי הוראות הנגישות.
(ב)
על חדר מדרגות שהוא חלק מנתיב גישה יחולו הוראות פרק ב׳ לחלק ג׳ לתוספת השניה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש״ל–1970, ופרט 8.130 לתוספת השנייה לתקנות האמורות, יהיה נגיש לפי הוראות ת״י 1918 חלק 3.1, בסעיפים העוסקים בנגישות מדרגות.
נגישות בתי כיסא ותא מקלחת [תיקון: תשע״ח]
(א)
מקלט שמותקן בו בית כיסא כימי או שיש חובה להתקינו, לפי תקנות המפרטים, לפי תקנות הציוד או לפי כל דין אחר, ואין בו בית כיסא נגיש לפי תקנות המפרטים, יהא בו בית כיסא כימי אחד לפחות נגיש.
(ב)
יראו בית כיסא כימי כנגיש, אם מתקיימים בו כל אלה:
(1)
מושב שרוחבו 40 סנטימטרים לפחות וגובהו 45 עד 50 סנטימטרים מעל פני הרצפה, והוא יציב בעת שאדם מתיישב עליו או קם ממנו;
(2)
מאחז יד בצורת L שמתקיימות בו הוראות ת״י 1918 חלק 3.1, בסעיף 2.11.6 הדן במאחזי יד;
(3)
וילון סביב בית הכיסא והמאחז או אמצעי אחר המספק פרטיות, ובלבד שהוא ניתן לפתיחה ולסגירה בידי אדם עם מוגבלות היושב בכיסא כלכלית, מאפשר מעבר חופשי ברוחב 110 סנטימטרים לפחות אל בית הכיסא, ואינו מהווה מכשול בכניסה וביציאה לאזור בית הכיסא.
(ג)
מקלט שיש בו תא מקלחת, יתקיימו בתא המקלחת הוראות פרט 8.156 לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה, למעט ההוראות לעניין מאחז יד מתקפל ומושב מתקפל.
(ד)
הציוד האמור בתקנות משנה (ב) יהיה מותקן במקלט באופן קבוע זולת אם הוא קל להתקנה בשעת חרום, שאז מותר שיוחזר בארון או בארגז נעול, ובלבד שיוחזר כך גם הציוד הדרוש להתקנתו.
סימון ושילוט
תחילה ותחולה
תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה); תקנות אלה יחולו על כל בקשה להיתר שתוגש לאחר יום התחילה למעט היתר שחודש או בקשות לשינויים במבנים שנבנו לפי היתר שניתן לפני יום התחילה ואשר לא חלו עליו תקנות אלה.
הוראות מעבר
אין בתקנות אלה כדי לגרוע מתוקף תכנית שאושרה לפני יום התחילה, ואולם רשאית רשות מוסמכת, לבקשת מגיש תכנית שאושרה, לאשר במקום תכנית כאמור, תכנית שתהיה כולה לפי תקנות אלה.


י״ג באדר א׳ התשע״ו (22 בפברואר 2016)
  • משה (בוגי) יעלון
    שר הביטחון
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.