חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות ההתגוננות האזרחית (השתתפות רשויות מקומיות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות ההתגוננות האזרחית (השתתפות רשויות מקומיות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות ההתגוננות האזרחית (השתתפות רשויות מקומיות), תשט״ז–1955

תקנות בדבר השתתפות הרשויות המקומיות בהתגוננות אזרחית


ק״ת תשט״ז, 196; תשכ״ב, 2616; תשמ״ה, 182.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ב) ו־(ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי״א–1951, אני מתקין תקנות אלה:


העמדת מקרקעין לצרכי ההתגוננות האזרחית
רשות מקומית חייבת להעמיד לרשות הגא לצרכי ההתגוננות האזרחית מקרקעין שבידיה, לפי הוראה בכתב מאת מפקד הגא מחוזי, אשר במחוזו נמצאת אותה רשות מקומית (להלן – המפקד).
ביצוע עבודות במקרקעין
מקרקעין שהועמדו לצרכי ההתגוננות האזרחית רשאי המפקד להורות בכתב על ביצוע עבודות במקרקעין אלה והרשות המקומית חייבת לבצע עבודות אלה מיד ולפי ההוראות.
הספקת ציוד לצרכי ההתגוננות האזרחית
בתקופת קרבות או בשעת תמרוני הגא חייבת רשות מקומית, לפי הוראה בכתב מאת המפקד, לספק לצרכי ההתגוננות האזרחית ציוד, כלי רכב, אמצעי כיבוי וחמרים אחרים (להלן – הציוד) שברשותה, וכן לאחסן ציוד של הגא או כל ציוד אחר לפי הסדרים שיקבע המפקד.
ציוד ומיתקני הגא [תיקון: תשכ״ב, תשמ״ה]
(א)
היו ברשות מקומית או באיגוד ערים כהגדרתו בחוק איגודי ערים, התשט״ו–1955 (להלן – איגוד ערים) ציוד או מיתקן המשמשים, או שנועדו לשמש, לצורך התגוננות אזרחית, חייבים הרשות המקומית או איגוד ערים:
(1)
לשמור על שלמות הציוד או המיתקן ולהחזיקם במצב תקין ובאופן שיש בו כדי למנוע נזק לאדם או לרכוש;
(2)
להשתמש בציוד או במיתקן לצרכי התגוננות אזרחית בלבד;
(3)
לתקן על חשבונם כל קלקול או נזק בציוד או במיתקן.
(ב)
בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א), ראש הגא, או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי לתת לרשות המקומית או לאיגוד הערים הוראות בדבר מילוי חובותיהם על פי תקנת המשנה האמורה והרשות המקומית או איגוד הערים יהיו חייבים לקיים את ההוראות האמורות.
החזרה להגא או העברה לרשות אחרת [תיקון: תשכ״ב, תשמ״ה]
היו ציוד או מיתקן כאמור או כל חלק מהם בבעלות הגא, חייבים הרשות המקומית או איגוד הערים להחזיר את הציוד או את המיתקן או כל חלק מהם להגא במצב תקין וראוי לשימוש או להעבירם לרשות מקומית אחרת או לאיגוד ערים אחר במצב כאמור, הכל בהתאם להוראה בכתב מאת ראש הגא או מאת מי שהוא הסמיך לכך.
מקלט ציבורי ומחסה ציבורי או מיתקן או ציוד אחרים [תיקון: תשכ״ב]
היו בתחום רשות מקומית מקלט ציבורי או מחסה ציבורי או היו מותקנים במקרקעין שבו כל מיתקן או ציוד המשמשים או שנועדו לשמש לצורך התגוננות אזרחית, אף אם המיתקן או הציוד כאמור אינם ברשות הרשות המקומית, יחולו לגביהם על הרשות המקומית החובות המנויות בתקנה 3א.
העמדת עובדים לצרכי ההתגוננות האזרחית
(א)
בתקופת קרבות או בשעת תמרוני הגא חייבת רשות מקומית, לפי הוראה בכתב מאת המפקד, להעמיד את עובדיה לרשות הגא לצרכי ההתגוננות האזרחית; המפקד רשאי בהוראה כאמור לקבוע את העובדים בשמם או לפי סוגם.
(ב)
העובדים שניתנה עליהם הוראה כאמור בתקנת משנה (א) יועמדו לרשות הגא למילוי כל תפקיד שיוטל עליהם על ידי המפקד, והוא רשאי להורות שעבודתם ברשות המקומית תיפסק אותה שעה.
(ג)
היעדרו של עובד מעבודתו ברשות המקומית על פי הוראות תקנה זו לא יראו כהפסקה ברציפות עבודתו ברשות המקומית; כן לא יגרע העדר כאמור מזכויותיו של עובד הנובעות מעבודתו ברשות המקומית.
סיוע לפינוי אוכלוסים
רשות מקומית חייבת לתת להגא עזרה וסיוע, כפי שיורה המפקד בכתב, לשם פינוי אוכלוסים של אותה רשות מקומית, או לשם שיכונם של אוכלוסים שפונו מאותה רשות מקומית או מרשות מקומית אחרת.
מסירת פרטים
רשות מקומית חייבת למסור למפקד, לפי הוראתו בכתב, תוך תקופה שתיקבע בהוראה, פרטים בדבר המקרקעין והציוד שברשותה ובדבר העובדים המועסקים על ידיה, הכל כפי שייקבע בהוראה.
רשות כניסה ופיקוח [תיקון: תשכ״ב]
המפקד רשאי להיכנס לכל מקום שבו נמצאים ציוד או מיתקן כאמור בתקנה 3א או שבו הותקנו מקלט, מחסה או מיתקן או ציוד אחרים כאמור בתקנה 3ג על מנת לברר אם קויימו לגביהם הוראות תקנות אלה.
סמכות המפקד לאצול מכוחו
המפקד רשאי למלא ידי אדם להשתמש בסמכויותיו לפי תקנות אלה, פרט לסמכות לפי תקנה 1.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות ההתגוננות האזרחית (השתתפות רשויות מקומיות), תשט״ז–1955“.


י״ד בחשון תשט״ז (30 באוקטובר 1955)
  • דוד בן־גוריון
    שר הבטחון
  • משה שפירא
    שר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.