חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (אגרות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (אגרות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (אגרות), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 2469; תש״ף, 1590.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 43 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע״ג–2012, (להלן – החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985 ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


אגרה בעד רישום במרשם
בעד רישום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשולם אגרה בסך 89 שקלים חדשים.
אגרה בעד בחינת גמר ממשלתית [תיקון: תש״ף]
בעד בחינת גמר ממשלתית הנערכת על ידי המכון להכשרה טכנולוגית (להלן – בחינת גמר) תשולם אגרה בסך 200 שקלים חדשים; בעד רישום מאוחר לבחינת גמר אשר קיבל את אישור המכון להכשרה טכנולוגית, תשולם אגרה בסך 200 שקלים חדשים, ובעד הגשת ערעור על ציון בבחינה כאמור תשולם אגרה נוספת בסך 36 שקלים חדשים; בתקנה זו, ”רישום מאוחר“ – רישום בתקופה של פחות משלושים ימים לפני מועד הבחינה.
אגרה בעד בחינת הגנה על פרויקט גמר [תיקון: תש״ף]
בעד בחינה אשר עניינה הגנה על פרויקט גמר תשולם אגרה בסך 200 שקלים חדשים.
[תיקון: תש״ף]
(בוטלה).
עדכון אגרות [תיקון: תש״ף]
(א)
סכומי האגרות הנקובים בתקנות 1 עד 3 ישתנו ב־1 במאי של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי, ובלבד ששיעור השינוי עולה על 5%, ויעוגלו לשקל החדש השלם הקרוב;
לעניין זה –
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם בחודש אפריל שקדם ליום השינוי;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם בחודש אפריל שקדם ליום השינוי הקודם, ולעניין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה – המדד שפורסם בחודש אוגוסט 2020.
(ב)
המנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנות 1 עד 3 כפי שהשתנה עקב האמור בתקנת משנה (א).


כ״ח בתמוז התשע״ח (11 ביולי 2018)
  • חיים כץ
    שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.