לדלג לתוכן

תקנות ההוקרה לאזרחים במערכות ישראל (תעודת המערכה ברצועת הביטחון בלבנון – קביעת אזרחים זכאים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות ההוקרה לאזרחים במערכות ישראל (תעודת המערכה ברצועת הביטחון בלבנון – קביעת אזרחים זכאים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות ההוקרה לאזרחים במערכות ישראל (תעודת המערכה ברצועת הביטחון בלבנון – קביעת אזרחים זכאים), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 3364.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הוקרה לאזרחים במערכות ישראל, התשע״ז–2017 (להלן – החוק), בהמלצת הוועדה המייעצת ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בית חולים“ – בית חולים כמשמעותו בסעיף 24(ב) לפקודת בריאות העם, 1940, או שלוחה של בית חולים;
”גזרת הפעולה“ – אזור רצועת הביטחון בלבנון ואזור גבול ישראל עם לבנון עד טווח של 9 ק״מ ממנו;
”התגוננות אזרחית“ – כהגדרתה בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי״א–1951;
”התקופה הקובעת“ – כמשמעותה בתקנות העיטורים לחיילים;
”חוק שירות עבודה בשעת חירום“ – חוק שירות עבודה בשעת־חירום, התשכ״ז–1967;
”יחידה צבאית מזכה“ – כהגדרתה בתקנות העיטורים לחיילים;
”יישוב גבול“ – יישוב שבתקופה הקובעת היה בטווח של עד 9 ק״מ מגדר המערכת של גבול ישראל עם לבנון, והכול לפי המרחק האווירי הקצר ביותר שבין גדר המערכת האמורה לבין בית המגורים הקיצוני ביישוב הקרוב לגבול ובתנאי שאותו בית מגורים נבנה ככזה מכוח היתר כדין;
”מוסדות לאומיים“ – ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, הקרן הקיימת לישראל והגופים המסונפים לכל אחת מהן;
”המפקח הכללי על כוח אדם“ – כמשמעותו בחוק שירות עבודה בשעת חירום;
”עבודה מזכה“ – אחד מאלה:
(1)
עבודה או התנדבות בסיוע ישיר בבסיסים של דרגי השדה של צה״ל בגזרת הפעולה בתקופה הקובעת, בתקופה של 30 ימים מתוכם 8 ימים רצופים לפחות;
(2)
עבודה או התנדבות במסגרת התגוננות אזרחית או סיוע אזרחי אחר ליישובי גבול ולאוכלוסייתם;
”ראש אכ״א“ – ראש אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל;
”ראש אמ״ש“ – ראש אגף משאבי אנוש במשטרת ישראל;
תעודת מערכה לעובד בשירות צבא הגנה לישראל
עובד בשירות צבא הגנה לישראל שזכאי לקבלת תעודה לציון ההשתתפות במערכה ברצועת הביטחון בלבנון הוא מי שבמהלך התקופה הקובעת עבד ביחידה צבאית מזכה במשך 30 ימים רצופים לפחות במהלך שנה מזכה של אותה יחידה.
תעודת מערכה לעובד במשטרת ישראל
עובד משטרת ישראל שאינו שוטר, שבמהלך התקופה הקובעת עבד במסגרת יחידה משטרתית מזכה, זכאי לקבל תעודת מערכה.
תעודת מערכה לרכזי ביטחון שוטף צבאי
מי ששימש רכז ביטחון שוטף צבאי ביישובי גבול, בתקופה של 30 ימים לפחות במהלך התקופה הקובעת, זכאי לקבל תעודת מערכה.
תעודת מערכה למגויס שנקרא לשירות עבודה
מי שגויס לתקופה של 8 ימים לפחות לשירות חירום כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום בתקופה הקובעת בגזרת הפעולה, והמפקח הכללי על כוח אדם אישר כי גיוסו היה עקב המערכה ברצועת הביטחון בלבנון, זכאי לקבל תעודת מערכה.
תעודת מערכה לארגון
(א)
הארגונים המנויים להלן, שביצעו עבודה מזכה בגזרת הפעולה בתקופה הקובעת, זכאים לתעודת מערכה:
(1)
משרד ממשלתי או יחידות סמך שלו;
(2)
המוסדות הלאומיים;
(3)
תאגידים שהוקמו לפי חוק;
(4)
חברה ממשלתית וחברת בת ממשלתית לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל״ה–1975, שהשר שנקבע לפי החוק האמור כאחראי לענייני החברה בתקופה הקובעת היה שר הביטחון;
(5)
רשות מקומית שבה נכלל יישוב גבול;
(6)
יישובי הגבול;
(7)
בית חולים שאליו הופנו נפגעים מגזרת הפעולה בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד הבריאות;
(8)
חברת שק״ם וחברות הבת שלה;
(9)
האגודה למען החייל וחברות הבת שלה;
(10)
קרן לב״י;
(11)
ספק שסיפק לצה״ל מוצר או שירות, ובכלל זה ספקי שירותי תובלה, וספקים של שירותים קיומיים כהגדרתם בפסקה (1) להגדרה ”שירותים קיומיים“ בחוק שירות עבודה בשעת חירום;
(12)
יחידת הקישור ללבנון – לגבי עובדי ממשל וקציני מטה, שלא מקרב עובדי משרד הביטחון.
(ב)
תעודת המערכה כאמור בתקנת משנה (א) תוענק לארגון או לקבוצת אנשים בארגון, אם המליץ על כך השר הנוגע לעניין, וההענקה אושרה בידי שר הביטחון או מי שהוא הסמיכו לכך.
תעודת מערכה אישית לעובד או מתנדב בארגון
עובד או מתנדב בארגון שביצע עבודה מזכה בגזרת הפעולה בתקופה הקובעת, במסגרת אחד הארגונים המנויים בתקנה 6, ומנהל הגוף המליץ לשר הביטחון או למי שהוא הסמיך, להעניק לו תעודת מערכה אישית על שסייע באופן יוצא דופן במסגרת תפקידו בעבודה מזכה, זכאי לתעודת מערכה.
תעודת מערכה לאנשים או קבוצות אחרים
אדם או קבוצה של בני אדם, שאינם נמנים עם אחת הקבוצות המנויות בתקנה 6, ובתקופה הקובעת ביצעו עבודה מזכה ופעלו באופן יוצא דופן ובעל תרומה ייחודית למאמץ המלחמתי או לסיוע האזרחי בגזרת הפעולה או למען האוכלוסייה ביישובי הגבול, והכול לפי החלטה מיוחדת של השר או מי שהוא הסמיך, זכאים לתעודת מערכה.
תעודת מערכה לנפגעים
על אף האמור בתקנות 2 עד 8, אדם הנמנה עם אחת הקבוצות המנויות בתקנות האמורות, יהיה זכאי לתעודת מערכה אף אם לא סיים את תקופת העבודה המזכה, אם עבודתו הסתיימה בתקופה הקובעת עקב פציעתו או מותו עקב עבודתו ובמהלכה.
אדם שאינו זכאי לתעודת מערכה
על אף האמור בתקנות אלה, אדם לא יהיה זכאי לתעודת מערכה אם במשך התקופה הקובעת הוא הורשע בבית דין משמעתי של עובדי המדינה, או בבית דין משמעתי של הרשויות המקומיות, בבית דין צבאי או בבית משפט אזרחי בעבירה שיש עימה קלון, על מעשה שעשה במסגרת העבודה המזכה בתקופה האמורה, או אם התנהג בה באופן החורג מאמות המידה הנדרשות מעובד המדינה, עובד רשות מקומית או הארגון שאליו הוא משתייך, וסגן המנהל הכללי בתחום משאבי אנוש של הגוף שעימו נמנה (להלן – הסמנכ״ל), ראש אכ״א – לגבי אזרחים עובדי צה״ל או ראש אמ״ש – לגבי אזרחים עובדי משטרת ישראל, הורה כך לגביו לאחר שניתנה על כך חוות דעת של היועץ המשפטי של הגוף האמור.
הגשת בקשה או המלצה על אדם לקבלת תעודת מערכה
(א)
מנהלי הגופים המנויים בסעיפים 2 עד 6 רשאים להגיש המלצות על אדם הנמנה עם הגוף שהם מנהלים, לקבלת תעודת מערכה אישית, לשר הביטחון או למי שהוא הסמיך לעניין זה.
(ב)
המלצה להענקת התעודה לאנשים או קבוצות אחרים כאמור בתקנה 8, תוגש למי ששר הביטחון הסמיך לעניין זה.
(ג)
הרואה את עצמו זכאי לפי תקנות אלה, וכן בן משפחה של אדם שנפטר וסבר כי האדם שנפטר זכאי לפי תקנות אלה, רשאי להגיש בקשה למי ששר הביטחון הסמיך לעניין זה, ואולם רשאי השר או מי שהוא הסמיך לעניין זה, להחליט על זכאות לתעודה אף בלא קבלת בקשה כאמור; לעניין תקנת משנה זו, ”בן משפחה“ – שאר בשר כמשמעותו בסעיף 6 לחוק.
(ד)
בהמלצות או בבקשות לפי תקנה זו יפורטו נסיבות העבודה או הפעילות בתקופה הקובעת ויצורפו לה מסמכים מאמתים.


ל׳ בסיוון התשפ״א (10 ביוני 2021)
  • בנימין גנץ
    שר הביטחון
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.