חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת), התשנ״ה–1995


ק״ת תשנ״ה, 1186; תשע״ח, 2628.

עדכון סכומים: תשנ״ו, 590; תשנ״ז, 284; תשנ״ח, 211; תשנ״ט, 226; תשס״ב, 163; תשס״ג, 407; תשס״ד, 121; תשס״ה, 329; תשס״ו, 234; תשס״ח, 182; תשס״ט, 365; תש״ע, 416; תשע״א, 476; תשע״ג, 414; תשע״ד, 356; תשע״ה, 708; תשע״ו, 632; תשע״ז, 344; תשע״ח, 801; תשע״ט, 1574; תש״ף, 142; תשפ״א, 1136; תשפ״ב, 1207; תשע״ג, 811.


בתוקף סמכויותי לפי הסעיפים 74כ ו־88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז–1967 (להלן – החוק), בהסכמת שר המשטרה, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


אגרה מיוחדת [תיקון: [הודעות]]
דמי הטיפול בעד ביצוע צו הבאה או צו מאסר (להלן – אגרה מיוחדת) לפי פרק ז4 לחוק – יהיו כמפורט להלן:
(1)
אגרה מיוחדת בעד ביצוע צו הבאה – 90 שקלים חדשים (מתואם לשנת 1995; בשנת 2023, 186 ש״ח);
(2)
אגרה מיוחדת בעד ביצוע צו מאסר – 120 שקלים חדשים (מתואם לשנת 1995; בשנת 2023, 245 ש״ח).
הצמדה למדד [תיקון: תשע״ח]
בתקנה זו –
(א)
עדכון סכומי האגרה המיוחדת ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון) ייעשה לפי שיעור השינוי במדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)
סכום שעודכן כאמור יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.
(ג)
מנהל רשות האכיפה והגבייה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 1, כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב).
(ד)
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום העדכון הקודם.
הוראת שעה
יום העדכון הראשון של סכומי האגרה המיוחדת יהיה ט׳ בטבת התשנ״ו (1 בינואר 1996) – ולעניננו יהיה המדד היסודי – המדד שפורסם בחודש נובמבר 1994.


י״ד באדר א׳ התשנ״ה (14 בפברואר 1995)
  • דוד ליבאי
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.