חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הדיינים (תנאי הסמכה וסדריה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הדיינים (תנאי הסמכה וסדריה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הדיינים (תנאי הסמכה וסדריה), תשט״ו–1955

תקנות בדבר תנאי הסמכת דיינים וסדריה


ק״ת תשט״ו, 1273; תש״ך, 739; תשל״ח, 1347.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו־27 לחוק הדיינים, תשט״ו–1955, אני מתקין תקנות אלה:


תנאי הסמכה כדיין בבית דין רבני אזורי
לא יוסמך אדם להיות כשיר להתמנות כדיין בבית דין רבני אזורי אלא אם נתמלאו בו תנאים אלה:
(1)
הוא הוסמך לרבנות (יורה יורה ידין ידין) על ידי רב מומחה או מוסד תורני שמועצת הרבנות הראשית (להלן – המועצה) מכירה בהסמכתם כמספיקה;
(2)
מלאו לו שלושים שנה;
(3)
הוא נשוי או היה נשוי;
(4)
אורח חייו ואופיו הולמים את מעמדו של דיין בישראל;
(5)
עמד בבחינות הנערכות מטעם המועצה או באותן הבחינות שלא נפטר מהן – אם המועצה פטרתו ממקצתן.
תנאי הסמכה כדיין בבית הדין הרבני הגדול
(א)
לא יוסמך אדם להיות כשיר להתמנות כדיין בבית הדין הרבני הגדול אלא אם הוא –
(1)
כיהן כדיין בבית דין רבני אזורי לפחות שלוש שנים רצופות, או
(2)
ידוע כגדול בתורה מפורסם ונתמלאו בו התנאים המפורטים בתקנה 1(1), (2), (3) ו־(4).
(ב)
לא תינתן הסמכה לפי תקנת משנה (א)(2) אלא אם בין הרוב שהצביעו במועצה בעד מתן ההסמכה היו שני הרבנים הראשיים לישראל.
הגשת בקשה
(א)
הרוצה בהסמכה כאמור יגיש למזכירות המועצה בקשה בכתב בה יבקש להרשות לו לגשת לבחינות או לפטרו מהן.
(ב)
לכתב הבקשה יצורפו מסמכים להוכחת העובדות המפורטות בתקנה 1(1), (2) ו־(3) וכן תיאור תולדות חייו ושתי תמונות של המבקש.
החלטה על הבקשה
המועצה תודיע למבקש לא יאוחר משלושה חדשים מיום הגשת הבקשה את החלטתה בדבר בקשתו.
ועדה בוחנת
המועצה תמנה ועדה בוחנת (להלן – הועדה) בת שלושה רבנים לפחות.
סדרי הבחינות
הבחינות ייערכו בכתב ובעל פה לפי הסדרים שייקבעו על ידי המועצה.
מועד הבחינות ומקומן
(א)
המועצה תקבע את מועד הבחינות ואת מקומן.
(ב)
מזכירות המועצה תפרסם לא יאוחר משבועיים לפני מועד הבחינות הודעה על כך ותשלח העתק ממנה למבקש.
נושאי הבחינות
הבחינות יהיו בנושאים אלה:
(1)
ידיעה כללית בתלמוד ופוסקים;
(2)
ידיעה יסודית ב”שולחן ערוך“ – ”אבן העזר“ ו”חושן משפט“;
(3)
ניסוח פסק דין במשפט לדוגמה על נימוקיו העובדתיים וההלכתיים;
(4)
ידיעת תקנות וסדרי הדיון המבוססים על ההלכה.
נבחן שנכשל
(א)
נבחן שנכשל באחד הנושאים המנויים בתקנה 8 רשאי להיבחן בו שנית, אך לא לפני תום שנה מיום שנבחן.
(ב)
נבחן שנכשל ביותר מנושא אחד מהנושאים האמורים, רשאי להיבחן באותם הנושאים שנית, אך לא לפני תום שנתיים מיום שנבחן.
תוצאות הבחינות
הועדה תודיע למועצה בכתב על תוצאות הבחינות.
החלטה על הסמכה והודעה למבקש
לאחר שנמסרה הודעה על תוצאות הבחינות, תחליט המועצה אם לתת למבקש את ההסמכה ותודיע לו על כך תוך חודש מיום מסירת ההודעה האמורה.
פטור מבחינות [תיקון: תשל״ח]
המועצה רשאית לפטור מבחינות, כולן או מקצתן –
(1)
מבקש שהוסמך לפי תקנות אלה שנתיים או יותר לפני כן, או
(2)
מבקש הידוע כגדול בתורה מפורסם, אם בין הרוב שהצביעו במועצה בעד הפטור היו שני הרבנים הראשיים לישראל;
(3)
מבקש שכיהן כרב עיר או כדיין, בארץ או בחו״ל, לפחות עשר שנים;
(4)
מבקש שכיהן לפחות שלוש שנים בתפקיד היועץ המשפטי לשיפוט הרבני או מנהל המחלקה לשיפוט הרבני, ושר הדתות הודיע למועצה כי ייעד את המבקש לתפקיד מנהל בתי הדין, האחראי בפני השר על ביצוע סדרי המינהל של בתי הדין, על פי סעיף 13 לחוק הדיינים, תשט״ו–1955;
(5)
מבקש המכהן כרב עיר בעיר שיש בה בית דין רבני.
כתב הסמכה [תיקון: תש״ך]
החליטה המועצה לתת הסמכה לאדם להיות כשיר להתמנות כדיין בבית דין רבני אזורי או בבית הדין הרבני הגדול, תמציא לו המועצה בהתאם לכך כתב הסמכה חתום על ידי מי שנתמנה לכך על ידי המועצה.
תוקף ההסמכה
ההסמכה שתינתן לפי תקנות אלה כוחה יפה לתקופה של שנתיים מיום חתימתה.
הודעה לשר הדתות ולועדת המינויים
הוסמך אדם להיות כשיר להתמנות כדיין בבית דין רבני אזורי או בבית הדין הרבני הגדול, תודיע המועצה על כך בכתב לשר הדתות ולועדת המינויים.
ביטול ההסמכה
המועצה רשאית לבטל את ההסמכה, אם לאחר שהגיעו אליה ידיעות נוספות על בעל ההסמכה ולאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו היא באה לידי מסקנה שאורח חייו או אפיו אינם הולמים את מעמדו של דיין בישראל.
מנין חוקי
החלטות המועצה לפי תקנות אלה יתקבלו בישיבות שאליהן יוזמנו כל חברי המועצה לפחות חמישה ימים לפני המועד ושבהן יהיו נוכחים לפחות ששה חברים, ובתוכם לפחות אחד מהרבנים הראשיים לישראל.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הדיינים (תנאי הסמכה וסדריה), תשט״ו–1955“.


י״ב באב תשט״ו (31 ביולי 1955)
  • מועצת הרבנות הראשית מסכימה.
  • הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג
    רב ראשי לישראל, נשיא
  • הרב יצחק נסים רחמים
    רב ראשי לישראל, נשיא
  • משה שפירא
    שר הדתות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.