חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הדיור המוגן (תנאים לעניין ניסיון, הכשרה מקצועית וותק של מנהל בית דיור מוגן)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הדיור המוגן (תנאים לעניין ניסיון, הכשרה מקצועית וותק של מנהל בית דיור מוגן) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הדיור המוגן (תנאים לעניין ניסיון, הכשרה מקצועית וותק של מנהל בית דיור מוגן), התשע״ח–2017


ק״ת תשע״ח, 332.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13(א)(2) ו־54 לחוק הדיור המוגן, התשע״ב–2012 (להלן – החוק), בהתייעצות עם השרה לשוויון חברתי, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 13(ב) לחוק, אני מתקין תקנות אלה:


ניסיון והכשרה מקצועית של מנהל בית דיור מוגן
ניסיון והכשרה מקצועית הנדרשים ממנהל בית דיור מוגן הם כמפורט להלן:
(1)
הוא עבר בתוך שלוש שנים מיום כניסתו לתפקיד, קורס בניהול מוסדות לגיל השלישי שהוכר בידי השירות לאזרחים ותיקים שבמשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים (להלן – המשרד); הקורס יכלול, בין השאר, סקירת החוקים, התקנות והנהלים הנוגעים לתחום, הכרת עבודת המנהל אל מול הפיקוח של המשרד, מיומנויות ניהול ותכנון, היבטים כלכליים, אסטרטגיות בשיווק, ניהול כוח אדם והיכרות עם עולם הזקנה לרבות בהיבטים רפואיים, פיזיולוגיים, חברתיים, רצף שירותים, וכיוצא בהם.
(2)
הוא בעל ניסיון בניהול של שלוש שנים לפחות.
השתלמויות תקופתיות
בעל רישיון הפעלה ידאג לכך שמנהל בית הדיור המוגן יעבור השתלמויות והדרכות, אחת לשנתיים לפחות, הקשורות לתפקידו כמנהל בית דיור מוגן לרבות בתחומים המנויים בתקנה 1(1).
ניגוד עניינים
(א)
לא ישמש מנהל בית דיור מוגן מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כאמור לבין עניין אישי אחר שלו או תפקיד אחר שלו.
(ב)
התברר למנהל בית דיור מוגן שעניין מסוים המצוי בטיפולו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בתקנת משנה (א), יודיע על כך בהקדם האפשרי לבעל הרישיון וימסור לו את המידע הנוגע לעניין, ולא יטפל בעניין כאמור; הודעה כאמור תימסר גם לממונה.
הוראות מעבר
על אף האמור בתקנה 1 לתקנות אלה
(1)
מי שניהל בית דיור מוגן ערב פרסומן של תקנות אלה, רשאי להמשיך ולשמש מנהל בית דיור מוגן, לרבות בבית דיור מוגן אחר, ובלבד שעבר במהלך 15 השנים שקדמו לפרסומן של התקנות או בתוך ארבע שנים מיום פרסומן, קורס בניהול מוסדות לגיל השלישי, כמשמעו בתקנה 1(1);
(2)
מי שערב פרסומן של תקנות אלה עבד בבית דיור מוגן או במעון לזקנים (להלן – מוסד) בתפקיד ניהולי במוסד או כממונה על תחום מסוים במוסד, במשך שלוש שנים לפחות, רשאי לנהל בית דיור מוגן גם אם אינו עומד בתנאים שבתקנה 1(2), ובלבד שעבר במהלך 7 השנים שקדמו לפרסומן של התקנות או בתוך שלוש שנים מיום כניסתו לתפקיד מנהל בית דיור מוגן, קורס בניהול מוסדות לגיל השלישי, כמשמעו בתקנה 1(1).


ד׳ בכסלו התשע״ח (22 בנובמבר 2017)
  • חיים כץ
    שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.