תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי דואר שנותנת החברה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי דואר שנותנת החברה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי דואר שנותנת החברה), התשפ״ג–2022


ק״ת תשפ״ג, 280. עדכון סכומים: ק״ת תשפ״ג, 792; תשפ״ד, 1112.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5ב, 5ב1(ג), 37(ד) ו־126(א) לחוק הדואר, התשמ״ו–1986 (להלן – החוק), ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”דמי קצה“ – סכום התשלומים בעד דברי דואר המועברים דרך האוויר, שמפרסם איגוד הדואר העולמי (UPU – Universal Postal Union);
”דמי קצה חדשים“ – דמי הקצה לשנת עדכון מסוימת הידועים בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון;
”דמי קצה יסודיים“ – דמי הקצה לשנת 2022;
”המדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם בחודש נובמבר 2021;
”מדד השכר“ – מדד השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר (מחירים קבועים – ברוטו) של עובדי מדינה שאינם בפיקוח נציבות שירות המדינה, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”מדד השכר החדש“ – מדד השכר שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון;
”מדד השכר היסודי“ – מדד השכר שפורסם בחודש נובמבר 2021;
”מס ערך מוסף“ – כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975;
”סל המטבעות“ – הרכב סל מטבעות ה־SDR‏ (Special Drawing Rights), כפי שקובעת, מזמן לזמן, קרן המטבע הבין־לאומית;
”עלויות הובלה אווירית“ – מחיר לקילו ליטר של קרוסין או דלק סילוני בהזרמה, כפי שמפרסם משרד האנרגיה באתר האינטרנט שלו;
”עלויות הובלה אווירית חדשות“ – עלויות הובלה אווירית הידועות בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון;
”עלויות הובלה אווירית יסודיות“ – עלויות הובלה אווירית לחודש נובמבר 2021;
”שינוי במקטע מקומי“ – 57% משיעור השינוי במדד השכר החדש לעומת מדד השכר היסודי, בתוספת 43% משיעור השינוי במדד החדש לעומת המדד היסודי;
”שינוי במקטע ההובלה האווירית“ – 42% משיעור השינוי בשער היציג הממוצע של דולר ארה״ב כפי שפרסם בנק ישראל לחודש נובמבר שקדם ליום העדכון לעומת השער היציג הממוצע של דולר ארה״ב כפי שפרסם בנק ישראל לחודש נובמבר 2021, בתוספת 58% משיעור השינוי בשער היציג המשוקלל החדש לעומת השער היציג המשוקלל היסודי, מוכפלים בשיעור השינוי בעלויות הובלה אווירית חדשות לעומת עלויות הובלה אווירית יסודיות;
”שינוי במקטע דמי קצה“ – שיעור השינוי בדמי קצה חדשים לעומת דמי קצה יסודיים, מוכפל בשיעור שינוי השער היציג המשוקלל החדש לעומת השער היציג המשוקלל היסודי;
”השער היציג המשוקלל“ – סכום של מכפלת חלקו של כל אחד מהמטבעות המרכיבים את סל המטבעות בשערו היציג החודשי הממוצע של כל אחד מהמטבעות כפי שפרסם בנק ישראל;
”השער היציג המשוקלל החדש“ – השער היציג המשוקלל הידוע בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון;
”השער היציג המשוקלל היסודי“ – השער היציג המשוקלל לחודש נובמבר 2021.
תשלומים בעד שירות דואר
(א)
התשלום בעד שירותי דואר שנותנת החברה המפורט בפרטים 1 ו־2 לתוספת, יהיה בשיעור שנקבע לצד אותו שירות.
(ב)
התשלום המרבי בעד שירות דואר שנותנת החברה המפורט בפרטים 3, 4 ו־5 לתוספת, יהיה בשיעור שנקבע לצד אותו שירות.
(ג)
שיעור התשלום והתשלום המרבי כאמור בתקנות משנה (א) ו־(ב), אינו כולל מס ערך מוסף לפי דין.
עדכון סכומים
(א)
סכומי התשלומים שבתוספת, ישתנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון) –
(1)
לעניין שירותי דואר בארץ – בשיעור השינוי במקטע המקומי;
(2)
לעניין שירותי דואר לחוץ לארץ – בשיעור של 59% משיעור השינוי במקטע המקומי, בתוספת של 17% משיעור השינוי במקטע ההובלה האווירית ובתוספת של 24% משיעור השינוי במקטע דמי קצה.
(ב)
סכומים שהשתנו לפי תקנה זו, יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשירית האגורה, וסכום המסתיים בחמש מאיות האגורה ומעלה יעוגל כלפי מעלה.
פרסום סכומים
המנהל הכללי של משרד התקשורת יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנה לפי תקנה 3.
עיגול סכומים לאחר הוספת מס ערך מוסף
(א)
הסכומים שנקבעו בפרטים 1, 2.1 ו־2.2 לתוספת והשתנו לפי תקנה 3(א), יעוגלו בידי החברה לאחר הוספת מס ערך מוסף לפי דין לסכום שהוא מכפלה של אגורה אחת, וסכום המסתיים בחמש עשיריות האגורה ומעלה יעוגל כלפי מעלה.
(ב)
הסכומים שנקבעו בפרטים 3, 4 ו־5 לתוספת והשתנו לפי תקנה 3(א), יעוגלו בידי החברה לאחר הוספת מס ערך מוסף לפי דין, לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשר אגורות, וסכום המסתיים בחמש אגורות ומעלה יעוגל כלפי מעלה.
ביטול תקנות
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37(א) ו־(ג) לחוק), התשס״ח–2007, ותקנות הדואר (הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה), התשס״ח–2008 – בטלות.
תחילה
תחילתם של פרטים 2.1 ו־2.2 לתוספת תהיה במועד תחילתן של הוראות לפי סעיף 5ב לחוק שייתן שר התקשורת, בדבר אופן מתן השירותים המנויים בפרטים 2.1 ו־2.2 או הגישה וההסדרים לביצועם של שירותים כאמור; ניתנו הוראות כאמור שלא בתקנות, יפרסם השר הודעה ברשומות בדבר מתן הוראות כאמור.

תוספת

(תקנות 2, 3, 4, 5 ו־7)

”בית המיון המרכזי“ – מרכז תפעולי של החברה המיועד למיון דברי דואר המועברים לחלוקה בארץ ולחוץ לארץ על ידי החברה;
”בעל היתר“ – מי שהוענק לו היתר לפי סעיף 1ג לחוק;
”גלויה“ – נייר מלבני קשיח המיועד למשלוח בלא צורך במעטפה;
”דבר דואר“ – מכתב, גלויה ודבר דפוס;
”דבר דפוס“ – נייר שאינו קשיח, אשר עבר הליך הדפסה ומיועד למשלוח;
”מיקוד“ – מספר רב־ספרתי המייצג את המען למשלוח דבר דואר;
”מרכז דוורים“ – מרכז תפעולי של החברה שממנו מועברים דברי דואר לחלוקה במרכז חלוקה;
”מרכז חלוקה“ – כהגדרתו בסעיף 5ב1(ז) לחוק;
”משלוח דבר דואר למרכז חלוקה בעבור לקוח עסקי“ – משלוח כאמור שמתקיימים בו כל אלה:
(1)
משקל כל דבר דואר במשלוח אינו עולה על 30 גרם;
(2)
דברי הדואר במשלוח ממוינים לפי סדר רץ של מיקודים;
(3)
על פני כל דבר דואר מופיעים המיקוד וקוד החלוקה;
(4)
דבר הדואר מובא על ידי לקוח עסקי לבית המיון המרכזי;
(5)
דברי הדואר מועברים לחברה באוגד נפרד לכל מרכז חלוקה לפי המיקודים המשויכים לו;
”משלוח דבר דואר למרכז חלוקה בעבור בעל היתר“ – משלוח כאמור שמתקיימים בו כל אלה:
(1)
משקל כל דבר דואר במשלוח אינו עולה על 30 גרם;
(2)
דברי הדואר במשלוח ממוינים לפי סדר רץ של מיקודים באוגד נפרד לכל מרכז חלוקה לפי המיקודים המשויכים לו;
(3)
על פני כל דבר דואר מופיע המיקוד;
(4)
דבר הדואר מובא על ידי בעל היתר למרכז דוורים או למרכז חלוקה;
”קוד חלוקה“ – מספר בן 9 ספרות המבטא את סדר חלוקת דברי הדואר בידי החברה;
”שירות מהיר ”דואר 72““ – משלוח מהיר בארץ של דבר דואר, שבמסגרתו נמסר או מחולק דבר הדואר בתוך שלושה ימי עבודה לאחר יום המשלוח.
[תיקון: [הודעות]]
(הסכומים מעודכנים לשנת 2024)
פרטי השירותמקבל השירותהתשלום בשקלים
חדשים לכל דבר דואר
1
משלוח דבר דואר למרכז חלוקה בעבור לקוח עסקי
לקוח עסקי המביא את דבר הדואר לבית המיון המרכזי0.609
2
משלוח דבר דואר למרכז חלוקה בעבור בעל היתר
  
2.1
בעל היתר המביא את דבר הדואר למרכז דוורים0.312
2.2
בעל היתר המביא את דבר הדואר למרכז חלוקה0.170
3
משלוח מכתב בודד רשום בארץ במשקל של עד 50 גרם
כל דורש14.862
4
משלוח דבר דואר בודד בארץ במשקל של עד 50 גרם בשירות מהיר ”דואר 72“
כל דורש3.790
5
משלוח דבר דואר בודד לחוץ לארץ דרך האוויר במשקל של עד 100 גרם
כל דורש13.710


ח׳ בחשוון התשפ״ג (2 בנובמבר 2022)
  • יועז הנדל
    שר התקשורת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.