חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הדואר (שירותי דואר בסיסיים ושירותים כספיים אשר יינתנו לכלל הציבור בכל המדינה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הדואר (שירותי דואר בסיסיים ושירותים כספיים אשר יינתנו לכלל הציבור בכל המדינה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הדואר (שירותי דואר בסיסיים ושירותים כספיים אשר יינתנו לכלל הציבור בכל המדינה), התשס״ח–2008


ק״ת תשס״ח, 391; תשע״ב, 1188, 1565; תשפ״ג, 272.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5ג(א)(1) ו־126(א) לחוק הדואר, התשמ״ו–1986 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשפ״ג]
בתקנות אלה –
”גלויה“ – נייר מלבני קשיח המיועד למשלוח בלא צורך במעטפה;
”דבר דפוס“ – נייר שאינו קשיח, אשר עבר הליך הדפסה ומיועד למשלוח;
”דבר דואר“ – מכתב, גלויה, צרור או דבר דפוס שמשקלם עד 500 גרם;
”חשבון סילוקים“ – חשבון סילוקים המתנהל בחברה הבת, כהגדרתה בסעיף 88יא(א) לחוק;
”חבילה“ – אריזה, שאינה מעטפה, המכילה חפץ;
”חשבון סילוקים פרטי“ – חשבון סילוקים המנוהל בעבור לקוח שאינו לקוח עסקי לצורך ניהול חשבון משק בית בלבד;
”צרור“ – מעטפה המכילה חפץ.
שירותי דואר בסיסיים ושירותים כספיים
שירותי הדואר הבסיסיים והשירותים הכספיים אשר יינתנו לכלל הציבור בכל המדינה יהיו כמפורט בתוספת.
[תיקון: תשפ״ג]

תוספת

(תקנה 2)

חלק א׳: שירותי דואר בסיסיים

מספר
סידורי
שם השירותתיאור השירות
1.משלוח דבר דואר בארץאיסוף, העברה, חלוקה או מסירה של דבר דואר.
2.משלוח דואר מהיר בארץ ”דואר 24“משלוח מהיר בארץ שבמסגרתו נמסר או מחולק דבר הדואר ביום העבודה העוקב ליום המשלוח.
3.משלוח דואר מהיר בארץ ”דואר 72“משלוח מהיר בארץ של דבר דואר, שבמסגרתו נמסר או מחולק דבר הדואר כאמור בתוך שלושה ימי עבודה לאחר יום המשלוח.
4.משלוח דבר דואר רשום בארץאיסוף, העברה ומסירה של דבר דואר, הכוללים רישום בעת הקבלה, מעקב בזמן העברה, ניסיון מסירה אחד במען הנמען ומסירה כנגד חתימה, לרבות אפשרות קבלת אישור מסירה.
5.חלוקה או מסירה של מכתב, גלויה, צרור, דבר דפוס או חבילה שמשקלם עד 20 ק״ג, המגיעים מחוץ לארץ לנמען בישראל בשירות רגיל במסגרת אמנות בין־לאומיותחלוקה או מסירה של מכתב, גלויה, צרור, דבר דפוס או חבילה שמשקלם עד 20 ק״ג, המגיעים מחוץ לארץ לנמען בישראל בשירות רגיל במסגרת אמנות בין־לאומיות שמדינת ישראל צד להן.
6.משלוח חבילה, צרור או דבר דפוס שמשקלם עד 20 ק״ג בארץמשלוח חבילה, צרור או דבר דפוס שמשקלם עד 20 ק״ג מאשנב לאשנב, הכולל רישום בעת הקבלה, מתן תעודת משלוח, מעקב בזמן ההעברה ומסירה כנגד חתימה, לרבות אפשרות קבלת אישור מסירה.
7.הפניית דבר דואר בארץהפניית דבר דואר למען אחר, לפי בקשת הנמען.
8.משלוח בארץ של כתבים ואביזרים לאנשים עם עיוורון
קבלה למשלוח ומסירה של כתבים ואביזרים לאנשים עם עיוורון; לעניין זה, ”כתבים ואביזרים לאנשים עם עיוורון“ – כל אחד מאלה:
(1)
חומר קריאה בכתב ברייל ואביזריו;
(2)
גיליונות מיוחדים להדפסת חומר קריאה לאנשים עם עיוורון;
(3)
מפות תבליט;
(4)
מכונת כתיבה להדפסה בכתב ברייל ואביזריה;
(5)
מסגרות ולוחות לכתיבת כתב ברייל בחרט או לכתיבה במכשיר כתיבה רגיל ואביזריהם;
(6)
עזרי לימוד לכתיבת כתב ברייל;
(7)
עזרי לימוד למתמטיקה מיוחדים לאנשים עם עיוורון;
(8)
מדיה מגנטית לאנשים עם עיוורון;
(9)
גלופות להדפסתם של כתבי ברייל;
(10)
שעונים ומודדי זמן עם סימני ברייל;
(11)
מכשירי עבודה, מדידה ושקילה מותאמים לשימוש לאנשים עם עיוורון;
(12)
לוחות שרטוט מיוחדים לאנשים עם עיוורון;
(13)
מקלות הליכה לאנשים עם עיוורון;
(14)
רתמות הנחיה לכלבי נחייה לאנשים עם עיוורון.
9.מכירת בוליםמכירת בולים למשלוח דבר דואר.
10.משלוח דבר דואר לנמען בחוץ לארץ דרך האווירמשלוח דבר דואר לנמען בחוץ לארץ, דרך האוויר.
11.משלוח דבר דואר רשום לנמען בחוץ לארץ דרך האווירמשלוח דבר דואר לנמען בחוץ לארץ דרך האוויר, הכולל רישום בעת הקבלה, מעקב ומסירה כנגד חתימה, לרבות אפשרות קבלת אישור מסירה; אופן אספקת השירות במדינת היעד יהיה בכפוף לקיום השירות באותה מדינה ובהתאם לכללים הנהוגים בה.
12.משלוח חבילה, צרור או דבר דפוס שמשקלם עד 20 ק״ג, לנמען בחוץ לארץ דרך האווירמשלוח חבילה, צרור או דבר דפוס שמשקלם עד 20 ק״ג, מאשנב בארץ לנמען בחוץ לארץ דרך האוויר, הכולל רישום בעת הקבלה, מתן תעודת משלוח, מעקב בזמן ההעברה ומסירה כנגד חתימה, לרבות אפשרות קבלת אישור מסירה; אופן אספקת השירות במדינת היעד יהיה בכפוף לקיום השירות באותה מדינה ובהתאם לכללים הנהוגים בה.
13.משלוח כתבים ואביזרים לאנשים עם עיוורון לנמען בחוץ לארץ דרך האווירקבלה למשלוח של כתבים ואביזרים לאנשים עם עיוורון, כהגדרתם בפרט 8, לנמען בחוץ לארץ, דרך האוויר, הכוללת מסירה אישית לנמען; אופן אספקת השירות במדינת היעד יהיה בכפוף לקיום השירות באותה מדינה ובהתאם לכללים הנהוגים בה.

חלק ב׳: שירותים כספיים

מספר
סידורי
שם השירותתיאור השירות
14.פתיחה, סגירה וניהול של חשבון סילוקים פרטי
פתיחה, סגירה וניהול של חשבון סילוקים פרטי.
לעניין זה, ”ניהול חשבון סילוקים פרטי“ – כל אחד מאלה:
(1)
פעולה לעניין הוספה או גריעה של בעלי חשבון סילוקים פרטי, לרבות מורשי חתימה או מיופי כוח בחשבון;
(2)
פעולות לעניין עדכון פרטי בעלי חשבון סילוקים פרטי;
(3)
הנפקת אישור ניהול חשבון סילוקים פרטי;
(4)
הפעלת חשבון סילוקים פרטי מחדש;
(5)
הגבלת חשבון סילוקים פרטי בהתאם לדין;
(6)
קבלת מידע בנוגע לחשבון סילוקים פרטי;
(7)
הנפקת פנקס שיקים, לרבות ביטול שיק לפי בקשת בעל החשבון;
(8)
מתן כרטיס חיוב, חידושו וטיפול באובדנו;
(9)
הקמה וטיפול בהוראת קבע או בהרשאה לחיוב חשבון סילוקים פרטי לפי בקשת בעל החשבון.
15.הפקדה עצמית לזכות חשבון סילוקים פרטי מאת בעל החשבוןהפקדת כספים לזכות חשבון סילוקים פרטי מאת בעל החשבון, באמצעות הפקדת מזומן או שיק או באמצעות העברה בנקאית על ידי המסלקה הבין־בנקאית, או באמצעות העברה מחשבון סילוקים אחר.
16.הפקדה לזכות חשבון סילוקים על ידי צד ג׳ (תשלומים ותקבולים)הפקדת כספים לזכות חשבון סילוקים מאת מי שאינו בעל החשבון, לרבות ביצוע תשלומים לבעל החשבון באמצעות הפקדת מזומן או שיק או באמצעות העברה בנקאית על ידי המסלקה הבין־בנקאית, או באמצעות העברה מחשבון סילוקים אחר, או באמצעות כרטיס חיוב בהתאם לתנאים שקבע בעל החשבון.
17.העברת כספים מחשבון סילוקים פרטיהעברת כספים מחשבון סילוקים פרטי לחשבון סילוקים אחר או לחשבון בתאגיד בנקאי אחר בישראל, לרבות באמצעות הוראת קבע או הרשאה לחיוב חשבון.
18.משיכת כספים מחשבון סילוקים פרטי בידי בעל החשבון (משיכה עצמית)משיכת כספים מחשבון סילוקים פרטי בידי בעל החשבון.
19.טיפול בשיק או בהרשאה בחשבון סילוקים פרטי שלא כובדוטיפול בשיק לחיוב חשבון סילוקים פרטי, שלא כובד על ידי החברה בנותנה את השירותים הכספיים מטעם החברה הבת, או בשיק שהופקד לזכות חשבון סילוקים פרטי, המשוך על תאגיד בנקאי שלא כובד בידי התאגיד, וכן טיפול בהרשאה לחיוב חשבון סילוקים פרטי שלא כובדה על ידי החברה בנותנה את השירותים הכספיים מטעם החברה הבת.
20.חקירה על אודות תשלוםחקירה על אודות תשלום שנטען ששולם לחשבון סילוקים, בין תאריכים מסוימים.
21.רישום ומעבר בין קופות חוליםטיפול בבקשות ובהודעות של חברים בקופות חולים לעניין רישום, מעבר וביטול, בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994


כ״ט בטבת התשס״ח (7 בינואר 2008)
  • אריאל אטיאס
    שר התקשורת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.