חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הדואר (הפחתה של סכום עיצום כספי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הדואר (הפחתה של סכום עיצום כספי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הדואר (הפחתה של סכום עיצום כספי), התשע״ד–2013


ק״ת תשע״ד, 270; תשפ״ג, 2074.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 109ג1(ב) לחוק הדואר, התשמ״ו–1986 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ושרת המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשפ״ג]
בתקנות אלה –
”אישור רואה חשבון מבקר“ – (נמחקה);
”הכנסה“ – (נמחקה);
”המנהל“ – כהגדרתו בסעיף 109א לחוק;
”מפר“ – כמשמעותו בסעיף 109ב1 לחוק.
הפחתת סכומי העיצום הכספי
(א)
המנהל או המפקח, לפי העניין, רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:
(1)
המפר לא הפר כל הוראה מהוראות החוק או לפיו בשלוש השנים שקדמו להפרה – 20 אחוזים; לא הפר את אותה הוראה בשלוש השנים שקדמו להפרה – 10 אחוזים;
(2)
המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה למנהל או למפקח, לפי העניין – 25 אחוזים;
(3)
המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתו של המנהל או המפקח, לפי העניין – 20 אחוזים;
(4)
ההפרה היא קלה, בנסיבות ביצועה; לעניין זה יתחשב המנהל או המפקח, לפי העניין, בין השאר בהיקף ההפרה, ברווח שהיה עשוי להיות מופק ממנה, בהפסד שהיה עשוי להימנע אלמלא ההפרה או בנזק שהיה עשוי להיגרם בעקבותיה – 30 אחוזים.
(ב)
התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל או המפקח, לפי העניין, להפחית למפר מסכום העיצום הכספי את השיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר, ובלבד ששיעור ההפחתה המצטבר לא יעלה על 85% מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה.
[תיקון: תשפ״ג]
(בוטלה).


ט״ז בכסלו התשע״ד (19 בנובמבר 2013)
  • גלעד ארדן
    שר התקשורת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.