חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצרכן (מאגר להגבלת פניות שיווקיות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הגנת הצרכן (מאגר להגבלת פניות שיווקיות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצרכן (מאגר להגבלת פניות שיווקיות), התשפ״ב–2022


ק״ת תשפ״ב, 3563.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ב(ה) לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א–1981 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן לפי סעיף 37(א1) לחוק ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:


מאגר להגבלת פניות שיווקיות
המאגר, כהגדרתו בסעיף 16ב לחוק, יאפשר –
(1)
רישום והסרה של מספרי טלפון נייח או נייד של צרכנים, לבקשת צרכן;
(2)
בירור מידע במאגר לעוסקים ולצרכנים.
רישום והסרה של מספר טלפון
(א)
צרכן המבקש להיכלל במאגר, רשאי לרשום בו מספר טלפון נייח או נייד, או להסיר ממנו מספר טלפון כאמור, באחת מהדרכים האלה:
(1)
באמצעות מספר טלפון שתפרסם הרשות באתר האינטרנט שלה (בתקנות אלה – האתר);
(2)
באופן מקוון, כפי שתפרסם הרשות באתר.
(ב)
ביקש צרכן לרשום מספר טלפון במאגר או להסירו מהמאגר, יקבל הודעה על השלמת הרישום או ההסרה ועל מועד תחילת תחולתה או סיום תחולתה, לפי העניין, של החזקה כי הצרכן סירב לקבל פנייה שיווקית לאותו מספר טלפון לפי סעיף 16ג(ב) לחוק (בתקנות אלה – החזקה); הודעה כאמור בתקנת משנה זו תימסר בדרך שבה בוצעו הרישום או ההסרה.
(ג)
ביקש הצרכן לרשום מספר טלפון אשר מצוי במאגר, יקבל הודעה בעת הרישום, על כך שמספר הטלפון כבר רשום במאגר; ביקש הצרכן להסיר מספר טלפון שאינו מצוי במאגר, יקבל הודעה על כך שמספר הטלפון אינו רשום במאגר.
(ד)
דרכי הרישום של מספר טלפון במאגר ודרכי ההסרה ממנו כאמור בתקנת משנה (א), יפורסמו באתר באופן בולט לעין.
(ה)
לפני סיום הליך הרישום של מספר טלפון במאגר או הליך ההסרה של מספר טלפון מהמאגר, תוודא הרשות כי הרישום או ההסרה של אותו מספר טלפון הוא על דעת הצרכן, באמצעות הטלפון או באופן מקוון.
(ו)
נרשם מספר טלפון במאגר, תחול החזקה על אותו מספר טלפון בתום 15 ימים מיום הרישום.
בדיקת מספר טלפון במאגר על ידי עוסקים
(א)
לשם בדיקת מספר טלפון במאגר במטרה לוודא שאינו רשום בו בהתאם להוראות סעיף 16ג(ג) לחוק (בתקנות אלה – בדיקה), יבצע עוסק רישום חד־פעמי למאגר באזור ייעודי לעוסקים במאגר; רישום עוסק למאגר יושלם בתוך שני ימי עסקים לכל היותר.
(ב)
בדיקה תתבצע על ידי עוסק בפרק זמן שלא יעלה על 15 הימים הקודמים למועד הפנייה השיווקית.
(ג)
עוסק יוכל לבדוק אם מספר טלפון של צרכן מופיע במאגר בכל אחת מהדרכים האלה:
(1)
באמצעות הקלדה של מספר טלפון במאגר;
(2)
באמצעות קובץ ייעודי שבו יזין העוסק את מספרי הטלפון שהוא מעוניין לבדוק, שיופיע באזור הייעודי לעוסקים במאגר;
(3)
באמצעות ממשק להעברת נתונים, כפי שיפורסם באזור הייעודי לעוסקים במאגר;
(4)
באופן דיגיטלי אחר שתחליט עליו הרשות, כפי שיפורט באזור הייעודי לעוסקים במאגר.
(ד)
הרשות תפרסם באתר את המפרט הטכני המאפשר גישה למאגר, לרבות שינויים במפרט, וזאת כדי לאפשר לעוסקים להיערך לביצוע הבדיקה.
(ה)
עם ביצוע הבדיקה, יקבל העוסק את מספרי הטלפון שאינם רשומים במאגר.
(ו)
ביצע העוסק פנייה שיווקית למספר טלפון שנרשם במאגר, ואולם מספר זה לא היה רשום במאגר במועד שבו ביצע העוסק את הבדיקה בהתאם להוראות תקנת משנה (ב), יראו פנייה שיווקית זו כעומדת בהוראות סעיף 16ג(ג) לחוק.
בירור מידע במאגר
(א)
צרכן רשאי לברר את מועד הרישום או ההסרה של מספר טלפון שרשם במאגר או הסיר ממנו באמצעות הטלפון או באופן מקוון.
(ב)
עוסק רשאי לברר, באזור הייעודי לעוסקים במאגר, את המועדים שבהם ביצע בדיקה במאגר ומהם המספרים שבדק.
מוקד תמיכה
הרשות תפעיל מוקד תמיכה לשם טיפול בפניות של עוסקים וצרכנים הנוגעות לשימוש במאגר, ובכלל זה תמיכה טכנית; אופן הפנייה למוקד התמיכה יפורט באתר.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ח׳ בטבת התשפ״ג (1 בינואר 2023).


ה׳ בתמוז התשפ״ב (4 ביולי 2022)
  • אורנה ברביבאי
    שרת הכלכלה והתעשייה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.