לדלג לתוכן

תקנות הגנת הצרכן (הפחתה של סכומי העיצום הכספי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הגנת הצרכן (הפחתה של סכומי העיצום הכספי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצרכן (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), התשע״ה–2014


ק״ת תשע״ה, 426.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 22ח לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א–1981, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אישור“ – אישור שנתן רואה חשבון או אישור שנתן יועץ מס מייצג כי נתון פלוני תואם לאמור במסמך שהוגש במסגרת פעולת הייצוג של יועץ המס; ואם המפר חייב במינוי רואה חשבון מבקר לפי דין, אישור שנתן רואה חשבון המבקר שמונה כאמור, המבקר את הדוחות הכספיים השנתיים; ולעניין אגודה שיתופית, גם אישור של מי שביקר את חשבונותיה לפי פקודת האגודות השיתופיות;
”מחזור עסקאות“ – כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975.
הפחתת סכומי העיצום הכספי
הממונה רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:
(1)
המפר לא הפר כל הוראה מהוראות החוק או לפיו בחמש השנים שקדמו להפרה – 20%; לא הפר את אותה הוראה בשלוש השנים שקדמו להפרה – 10%;
(2)
המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה לממונה – 30%;
(3)
המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתו של הממונה – 30%.
הפחתה בשל נסיבות אישיות
ראה הממונה, לגבי מפר שהוא יחיד, שההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי או שהתקיימו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר, רשאי הוא להפחית למפר את סכום העיצום הכספי בשיעור של 35%.
הפחתה בשל כמה נסיבות
התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בתקנות 2 ו־3 רשאי הממונה להפחית למפר מסכום העיצום הכספי את השיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר, ובלבד ששיעור ההפחתה לא יעלה על 75% מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה.
הפחתה בשל התחשבות במחזור עסקאות
(א)
מצא הממונה שסכום העיצום הכספי עולה על 20% ממחזור העסקאות הכולל של המפר, רשאי הוא להפחית את הסכום ל־20% ממחזור העסקאות הכולל שלו; ואולם מפר שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 10 מיליון שקלים חדשים, רשאי הממונה להפחית את סכום העיצום הכספי שלו ל־7% ממחזור העסקאות הכולל שלו.
(ב)
תקנת משנה (א) תחול בין אם הופחת סכום העיצום הכספי לפי תקנות 2 ו־3 ובין אם לאו.
(ג)
מפר המבקש הפחתה של סכום העיצום הכספי לפי תקנה זו, יגיש לממונה אישור, לעניין גובה מחזור העסקאות שלו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י׳ בטבת התשע״ה (1 בינואר 2015).


י״א בכסלו התשע״ה (3 בדצמבר 2014)
  • נפתלי בנט
    שר הכלכלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.